Zakoni, predpisi, normativni akti

Veljavni akti

      

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uredbo o spremembah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

1. člen

V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15 in 27/17) se v drugem odstavku 17. člena, v drugem odstavku 18. člena in v drugem odstavku 19. člena besedna zveza »dva razreda« nadomesti z besedno zvezo »tri razrede«.

2. člen

Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Število obračunskih točk za posamezne elemente cene glede na kategorijo je:

  • za izvajalce raziskovalnih programov:
     
  ELEMENT CENE A B C D E F
1. Plača 124,05 124,05 124,05 124,05 124,05 124,05
2. Prispevki 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
3. Materialni stroški in storitve 35,30 49,78 66,21 82,83 98,70 114,55
4. Amortizacija 10,03 18,62 31,55 41,90 52,55 63,20
  Obračunske točke 189,38 212,45 241,81 268,78 295,30 321,80

 

  • za izvajalce raziskovalnih projektov:

 

  ELEMENT CENE A B C D E F
1. Plača 112,93 112,93 112,93 112,93 112,93 112,93
2. Prispevki 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17
3. Materialni stroški in storitve 35,30 49,78 66,21 82,83 98,70 114,55
4. Amortizacija 10,03 18,62 31,55 41,90 52,55 63,20
  Obračunske točke 176,43 199,50 228,86 255,83 282,35 308,85

 

  • za izvajalce infrastrukturnih programov:

 

  ELEMENT CENE A B C D E F
1. Plača 69,40 69,40 69,40 69,40 69,40 69,40
2. Prispevki 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18
  Obračunske točke 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58 80,58

 

«.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 00727-2/2018

Ljubljana, dne 7. februarja 2018

EVA 2017-3330-0077

 

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
Predsednik