Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 ter Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021

I. JAVNI POZIV IN JAVNI RAZPIS – SKLEP ZSA PO PRVEM KORAKU

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSA) je na 29. seji, dne 4. 11. 2021, v zadevah Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 in Sprememba Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 (v nadaljevanju: javni poziv) ter Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021 (Uradni list RS, št. 36/21; v nadaljevanju: javni razpis), sprejel Sklep o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov, št. 6316-1/2021-347 (v nadaljevanju: sklep ZSA po prvem koraku).
 

II. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV ZNOTRAJ RO – SKLEP ZSA PO DRUGEM KORAKU

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je v skladu s 74. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in sklepom ZSA po prvem koraku 5. 11. 2021 pozvala raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) k prerazporeditvi sredstev na druge raziskovalne programe iste RO. Agencija je pozvala tiste RO, ki so jim po zaključenem postopku iz 73. člena pravilnika o postopkih ostala nerazporejena sredstva zaradi predloga ZSA za zavrnitev prijave raziskovalnega programa ali zmanjšanja obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so predmet javnega poziva oziroma javnega razpisa in pri vrednotenju programskih skupin v letu 2021 niso dosegli nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju iz 67. člena pravilnika o postopkih, RO pa v letu 2021 izvaja več kot en raziskovalni program.

Pravočasne predloge o prerazporeditvi sredstev je ZSA obravnaval na 30. seji, dne 24. 11. 2021, in sprejel Sklep o predlogu prerazporeditve sredstev za financiranje raziskovalnih programom, št. 6316-1/2021-364 (v nadaljevanju: sklep ZSA po drugem koraku). Obseg povečanja raziskovalnih programov, ki niso bili predmet ocenjevalnega postopka (financiranje se jim ne zaključi 31. 12. 2021), je razviden v tabeli »Prerazporeditev znotraj RO«.
 

III. JAVNI POZIV – SKLEP DIREKTORJA AGENCIJE

Direktor agencije je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku sprejel Sklep o izboru prijav in prerazporeditvi sredstev raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij, št. 6316-1/2021-366 z dne 26. 11. 2021 (v nadaljevanju: sklep direktorja), na podlagi katerega so bila prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnega programa, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), 30. 11. 2021 poslana individualna obvestila. Prijaviteljem, ki imajo status JRO, raziskovalni program pa izvaja tudi RO, ki ji je bila z odločbo ministrice, pristojne za znanost, podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega programa, oziroma odločba o zavrnitvi prijave, so bila individualna obvestila o sklepu direktorja poslana 13. 12. 2021.
 

IV. JAVNI RAZPIS - ODLOČBE MIZŠ

Prijaviteljem in izvajalcem, ki nimajo statusa JRO (t. i. koncesionarji), je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku ministrica, pristojna za znanost, z odločbami podelila koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa oziroma izdala odločbo o zavrnitvi prijave. Odločbe so bile poslane 9. 12. 2021.
 

V. OBDOBJE IN ZAČETEK FINANCIRANJA

Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.
 

VI. REZULTATI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA

Pri vsakem raziskovalnem programu, ki je izbran v financiranje, so v priloženi tabeli navedeni osnovni podatki iz prijave raziskovalnega programa, skupna ocena prijave, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja/matične raziskovalne organizacije in izvajalcev raziskovalnega programa, cenovna kategorija ter ocene A, B ali C za vsako merilo iz 67. člena pravilnika o postopkih.

 

Prilogi: