Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 102. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu: ZZrID) ter 11. člena in prvega odstavka 68. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20, 186/21 in 166/22; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) objavlja

 

Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023

 

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 

 

2. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je izvedba postopka ocenjevanja raziskovalnih programov, ki:

 • na podlagi 102. člena ZZrID s Sklepom o seznamu področij za evalvacije raziskovalnih programov in letih evalvacije, št. 6312-2/2022-29 z dne 25. 11. 2022, v prvem pogodbenem obdobju stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti niso uvrščeni v postopek evalvacije po 30. členu ZZrID, in
 • imajo na podlagi izbora v financiranje na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 24/16), Javnega poziva za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-2/2017-4 z dne 7. 2. 2017 (objavljen na spletnih straneh agencije dne 10. 2. 2017) oziroma Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17) ponovno ocenjevanje v letu 2023.

Raziskovalni programi, ki so v skladu s prejšnjim odstavkom lahko predmet javnega poziva in bodo ocenjeni v skladu s splošnim akti agencije, veljavnimi pred dnem uveljavitve ZZrID, so v nadaljevanju navedeni po vedah in šifri raziskovalnega programa:

 • naravoslovne vede: P1-0008, P1-0025, P1-0048, P1-0170, P1-0189, P1-0195, P1-0198, P1-0236 in P1-0386;
 • tehniške vede: P2-0057, P2-0227, P2-0250 in P2-0359;
 • medicinske vede: P3-0067, P3-0108, P3-0352 in P3-0387;
 • biotehniške vede: P4-0009, P4-0022, P4-0072, P4-0121, P4-0133 in P4-0234;
 • družboslovne vede: P5-0027, P5-0100, P5-0117, P5-0128, P5-0142, P5-0161, P5-0166, P5-0206, P5-0217, P5-0337 in P5-0413;
 • humanistične vede: P6-0247, P6-0282 in P6-0376.
   

3. Subjekti javnega poziva 

Javni poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki izvajajo raziskovalne programe iz 2. točke javnega poziva.
 

4. Elementi ocenjevanja prijav (kriteriji, kazalniki in merila za ocenjevanje prijav)

Kriteriji, kazalniki, merila za ocenjevanje in postopek ocenjevanja prijav raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi, točka III. Elementi ocenjevanja prijav).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev,
 • Relevantnost dosežkov raziskovalcev,
 • Sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev,
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost,
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav.

Kazalniki za ocenjevanje prijav so:

a) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Znanstvene odličnosti raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Izjemni dosežki (kazalnik 1.3.);
 • Statusna in mednarodna odličnost (kazalnik 1.6.);
 • Sodelovanje pri mednarodnih projektih ali delih mednarodnih projektov (kazalnik 1.8.).

b) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Relevantnosti dosežkov raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Izkazani relevantni dosežki na področju gospodarstva, družbenih ali kulturnih dejavnosti (kazalnik 2.2.);
 • Pretok mladih doktorjev znanosti (kazalnik 2.3.);
 • Razširjanje rezultatov raziskav in varovanje intelektualne lastnine (kazalnik 2.4.).

c) Za ocenjevanje programskih skupin po kriteriju Sposobnosti delovanja in vitalnosti skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Struktura skupine raziskovalcev (vodja, izkušeni in mlajši raziskovalci) (kazalnik 3.1.);
 • Razpoložljivost opreme (kazalnik 3.2.);
 • Vpetost v projekte (kazalnik 3.3.).

d) Za ocenjevanje kakovosti prijav po kriteriju Znanstvene, tehnološke oziroma inovacijske odličnosti se uporabljajo naslednji kazalniki:

 • Ustreznost naslavljanja pomembnih raziskovalnih izzivov (kazalnik 4.1.); 
 • Jasnost koncepta, vključno z interdisciplinarnim vidikom, in ustreznost ciljev (kazalnik 4.3.);
 • Izvirnost zamisli (kazalnik 4.4.).

e) Za ocenjevanje po kriteriju Potencialnega vpliva zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Potencialni vpliv na razvoj na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (kazalnik 5.1.);
 • Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke (kazalnik 5.4.).
   

5. Ocenjevanje prijav

V postopek ocenjevanja bodo uvrščene prijave raziskovalnih programov upravičenih subjektov iz 3. točke javnega poziva, ki bodo oddane na način in v roku, navedenem v 9. točki javnega poziva.

Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent prijavo ocenjuje po posameznih kriterijih ocenjevanja, navedenih v 4. točki javnega poziva, tako da izpolni ocenjevalni obrazec. Recenzent k številčni oceni (pri posameznem kriteriju ocenjevanja prijav dodeli oceno na polovico točke natančno) za vsak posamezen kriterij poda tudi opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno. Recenzenta uskladita svoji mnenji glede ocene posamezne prijave raziskovalnega programa. Oceno prijave uskladita tako, da za vsak posamezen kriterij podata usklajene številčne in opisne ocene, seštevek teh ocen pa predstavlja skupno oceno prijave.

Če agencija v predpisanem roku ne pridobi usklajene ocene recenzentov, Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov določi tretjega recenzenta. Skupna ocena prijave je v tem primeru povprečje bližnjih dveh ocen recenzentov. Če je ena od treh ocen enaka povprečju vseh treh ocen, ta ocena velja kot skupna ocena prijave.

 

6. Sklep po izvedenem ocenjevalnem postopku

Po izvedenem postopku ocenjevanja prijav raziskovalnih programov, opredeljenem v prvem do četrtem odstavku 69. člena pravilnika o postopkih, se prijavitelju izda sklep, ki ga sprejme direktor agencije.

 

7. Pozivna dokumentacija in pravne podlage za izvedbo javnega poziva

Pozivna dokumentacija in pravne podlage:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava-2023: Prijavna vloga;
 • Ocenjevalni obrazec;
 • Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21);
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20, 145/20, 186/21 in 166/22);
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018, 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, 6319-2/2013-45 z dne 20. 6. 2018, 6319-2/2013-46 z dne 9. 7. 2018, 6319-2/2013-47 z dne 17. 8. 2018, 6319-2/2013-48 z dne 18. 10. 2018, 6319-2/2013-49 z dne 19. 11. 2018, 6319-2/2013-50 z dne 17. 12. 2018, 6319-2/2013-51 z dne 4. 2. 2019, 6319-2/2013-52 z dne 18. 2. 2019, 6319-2/2013-53 z dne 13. 5. 2019, 6319-2/2013-54 z dne 14. 10. 2019, 6319-2/2013-55 z dne 28. 10. 2019, 6319-2/2013-56 z dne 2. 12. 2019, 6319-2/2013-57 z dne 3. 2. 2020, 6319-2/2013-58 z dne 18. 5. 2020, 6319-2/2013-59 z dne 14. 9. 2020, 6319-2/2013-60 z dne 5. 10. 2020, 6319-2/2013-61 z dne 30. 11. 2020, 6319-2/2013-62 z dne 4. 1. 2021, 6319-2/2013-63 z dne 19. 4. 2021, 6319-2/2013-64 z dne 5. 7. 2021 in 6319-2/2013-65 z dne 6. 12. 2021.

Navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletnih straneh agencije.

 

8. Prijava na javni poziv

Prijavo na javni poziv odda matična raziskovalna organizacija, ki izvaja raziskovalni program, naveden v drugem odstavku 2. točke javnega poziva. Za ostale raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalni program, prijavitelj z oddajo prijave na javni poziv izjavi, da se vsi izvajalci raziskovalnega programa v celoti strinjajo z vsebino prijave na javni poziv.

Prijava na javni poziv (Obrazec Prijavna vloga ARRS-RPROG-JP-Prijava-2023) mora biti izpolnjena v slovenskem in angleškem jeziku.

8.1. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu agencije Digital Forms

Prijavni obrazec se izpolnjuje na spletnem portalu agencije Digital Forms (v nadaljnjem besedilu: portal Digital Forms).

Portal Digital Forms lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki portala Digital Forms v raziskovalnih organizacijah, zastopniki raziskovalnih organizacij, pooblaščenci zastopnikov raziskovalnih organizacij in dodatni uporabniki. Prijava na portal Digital Forms je možna z uporabniškim imenom in geslom. Raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami na portalu, ostalim uporabnikom pa geslo dodeli skrbnik Digital Forms v raziskovalni organizaciji ali agencija.

8.2. Sporazum z izvajalcem raziskovalnega programa, ki ni prejemnik stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Če posamezna raziskovalna organizacija, ki ni prejemnik stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z ZZrID, od leta 2024 dalje ne bo več izvajala raziskovalnega programa, mora prijavitelj oddati tudi sporazum, sklenjen med matično raziskovalno organizacijo in vsemi izvajalci raziskovalnega programa.

Sporazum mora z oznako »Javni poziv za raziskovalne programe – sporazum« prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddan priporočeno na pošto v Sloveniji na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana do vključno 10. 5. 2023 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

8.3. Vsebina prijave kot zaključno poročilo

Vsebina 18., 19., 21., 22., 23, 24., 25., 26., 27., 28. in 32. točke prijave se šteje kot zaključno poročilo.

 

9. Oddaja prijave – način, oblika in rok

Prijavo na javni poziv se lahko odda v obliki, določeni v 9.1. točki (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom), iz upravičenih razlogov pa tudi na način, določen v 9.2. točki (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijava se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2023 na portalu Digital Forms. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema kvalificiranima digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega programa).

Prijave morajo biti oddane do vključno 10. 5. 2023 do 14.00. Prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema kvalificiranima digitalnima podpisoma na portalu Digital Forms do vključno 10. 5. 2023 do 14.00.

9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

Če prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) oziroma vodja raziskovalnega programa nima/ta kvalificiranega digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na portalu Digital Forms (obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2023) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega programa ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba oddati v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA POZIV ZA RAZISKOVALNE PROGRAME" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na portalu Digital Forms do vključno 10. 5. 2023 do 14.00 in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno 10. 5. 2023 do 14.00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 10. 5. 2023 do 14.00 (upošteva se poštni žig).

 

10. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v petek, 12. 5. 2023, s pričetkom ob 11.00, na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov 

Prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov obveščeni predvidoma v novembru 2023.  

 

12. Kraj, čas in osebe, pri katerih lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Javni poziv in pozivna dokumentacija sta dostopni na spletni strani agencije (http://www.arrs.si/sl/razpisi/).

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom zainteresirani dobijo pri kontaktnih osebah:

Silvia Bodanec (tel. št.: 01/400-59-34; e-naslov silvia.bodanec@arrs.si) in Ernesta Mlakar (tel. št.: 01/400-59-74; e-naslov ernesta.mlakar@arrs.si) vsak delovnik v času uradnih ur.

 

Številka: 6316-1/2023-2
Datum:   24. 3. 2023


Prof. dr. Mitja Lainščak, 
direktor

 

Pozivna dokumentacija in pravne podlage: