Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Kratka navodila

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih programov - javni poziv in javni razpis v letu 2013, št. 430-160/2013/1, z dne 27. 5. 2013 ter na podlagi 8. in 64. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013 ter Sklepa o izdaji Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2013, št.,6316-4/2013-1 z dne 28. 5. 2013, objavlja

Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 - 2013

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet javnega poziva je financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov.
   
 3. Subjekti javnega poziva
  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki se jim do in v letu 2013 iztečejo pogodbe o financiranju raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje od 1. 1. 2009 dalje (v nadaljnjem besedilu: upravičeni prijavitelj).
   
 4. Pogoji
  Pogoji za izbor raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih), v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta), v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih programov - javni poziv in javni razpis v letu 2013, št. 430-160/2013/1, z dne 27. 5. 2013 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve) in konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Upravičenemu prijavitelju bodo na podlagi ocenjevalnega postopka odobreni raziskovalni programi okvirno v obsegu, kolikor je znašal njegov skupni obseg financiranja raziskovalnih programov iz 3. točke tega poziva.

Upravičeni prijavitelj lahko glede na omejen obseg iz prejšnjega odstavka, na poziv posreduje dodatne prijave, in sicer:

 • do eno prijavo več, če se zaključi financiranje do vključno 10 raziskovalnim programom
 • do dve prijavi več, če se zaključi financiranje do vključno 20 raziskovalnim programom
 • do tri prijave več, če se zaključi financiranje do vključno 30 raziskovalnim programom
 • do štiri prijave več, če se zaključi financiranje do vključno 40 raziskovalnim programom

V primeru, da bo agencija prejela več dodatnih prijav, kot je določeno v prejšnjem odstavku, bo pozvala prijavitelja, da v roku sedmih dni s pisno izjavo odstopi od določenega števila prijav. V nasprotnem primeru bo agencija s sklepom zavrgla vse dodatne prijave.

Če je programska skupina sestavljena iz več programskih skupin na različnih JRO in raziskovanih organizacijah s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo), je prijavitelj lahko le tista JRO, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matična JRO).

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določa pravilnik o kriterijih za vodjo raziskovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A4 ter A1, A2, A3 in A4), ki so določene za vsako vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika

in

A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) = 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in klinična medicina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika

Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.

Programsko skupino sestavljajo raziskovalci in tehnični sodelavci. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program. Število oziroma delež tehničnih sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12; v nadaljnjem besedilu: Uredba o normativih in standardih). V programski skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov. Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine.

Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj najmanj štirje raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom.

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih in konkretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave
 • relevantnost in potencialni vpliv prijave
 • izvedljivost predloga

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (ocene A1, A2 in A4) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A in ARRS-RPROG-VPETOST-C v zadnjih petih letih, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, ki še niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 1. 7. 2013 do 12:00 oddajo po elektronski pošti na naslov vpetost-program-2013-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni poziv za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 1. 7. 2013 do 12:00. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni obseg za realizacijo tega poziva letno znaša 150 FTE, kar po trenutno veljavni ceni raziskovalne ure znaša okvirno 9.000.000 EUR. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa se bo upoštevala cenovna kategorija raziskovalnega programa, ki bo veljala na dan zaključka tega poziva.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih, financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni program je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne raziskovalne organizacije, ki bo izvajala raziskovalni program, znaša 170 ur.

 1. Obdobje financiranja

Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja raziskovalnih programov je 1. 1. 2014.

Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let. Izbranemu raziskovalnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

 1. Izbor raziskovalnih programov

Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postopkih, ta poziv in metodologija.

V primeru, da strokovno telo v financiranje predlaga večje število prijav, kot se na JRO zaključi raziskovalnih programov, se pri določitvi sredstev za raziskovalne programe, ki bodo sprejeti v financiranje, upoštevajo sredstva, ki so jih za izvajanje raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in usposabljanje mladih raziskovalcev člani programske skupine v preteklem obdobju financiranja prejeli od agencije. Merilo za navedeni kazalec je letno povprečje vsote sredstev agencije za raziskovalne projekte in za usposabljanje mladih raziskovalcev deljeno s povprečnimi letnimi sredstvi agencije za raziskovalne programe, upoštevano za preteklo obdobje izvajanja raziskovalnih programov. Podatke pridobi in izračuna agencija.

Za predlagane dodatne prijave iz tretjega in četrtega odstavka 4. točke tega poziva bo obseg raziskovalnih programov izračunan tako, da bo vrednost merila iz prejšnjega odstavka, približno enaka povprečni vrednosti merila na posamezni vedi, vendar ne več kot ustreza številu zaprošenih raziskovalnih ur in ne manj kot znaša minimalni obseg raziskovalnega programa, zaradi česar se lahko zmanjša obseg ostalih raziskovalnih programov.

Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama finančno ovrednotenih prijav raziskovalnih programov. Predloge obravnava ustrezen znanstveni svet vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV) in izda priporočila za Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). ZSA obravnava predloge prednostnih seznamov prijav in priporočila ZSV ter sprejme predlog sklepa o izboru prijav s predlogom prednostnega seznama finančno ovrednotenih raziskovalnih programov in določi obdobje trajanja. Sklep o izboru raziskovalnih programov sprejme direktor agencije na predlog ZSA.

 1. Prijava na javni poziv

Prijava na javni poziv se kot Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013) izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci.

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega programa, je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2013 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2013 – v nadaljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba obrazca se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO ali agencija).

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjujeta v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjena morata biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost.

 1. Pozivna dokumentacija

Izvajalci raziskovalnih programov na javni poziv posredujejo prijavno vlogo (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013) in poročilo o rezultatih (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2013). V primeru prijave novega raziskovalnega programa se posreduje le prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013).

Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013: Prijavna vloga
 • Obrazec ARRS-RPROG-VP/2013: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 - 2013
 • Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih programov - javni poziv in javni razpis v letu 2013, št. 430-160/2013/1, z dne 27. 5. 2013
 • Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013 in poročilo o rezultatih na obrazcu ARRS-RPROG-VP/2013 izpolnita in oddata na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba matične JRO in vodja raziskovalnega programa). Prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) morajo biti oddane do vključno 1. 7. 2013 do 12:00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12:00.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga in poročilo o rezultatih oddata v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v papirnati obliki, ki morata biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe matične JRO in vodje raziskovalnega programa ter žigom matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2013/...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke Prijavne vloge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 1. 7. 2013 do 12:00 in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do 1. 7. 2013 do 12:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 1. 7. 2013 do 12:00 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa javni poziv. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na poziv prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

11.4. Oddaja prijave za RO s koncesijo

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg matične JRO izvaja tudi RO s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni razpis). RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo je matična JRO oddala na portalu eObrazci, z ustreznimi podpisi ter v skladu z roki in določili javnega razpisa, posreduje na agencijo.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, 3. 7. 2013 ob 10:00 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na poziv ali na kateri poziv se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva

Predlagatelji bodo o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov in izboru v financiranje predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2013.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

14.1. Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (kontaktni osebi: Silvia Bodanec, tel.: 01/400-59-34 in Marko Belavič, tel.: 01/400-59-41).

 

Številka: 6316-4/2013-3
Datum: 28. 5. 2013

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur. l. RS, št. 47/2013, z dne 31.05.2013.

 

Pozivna dokumentacija: