Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), na podlagi 8. in 64. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za javni razpis in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2, z dne 5. 6. 2012 ter Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7 z dne 4. 6. 2012 ter Sklepa o izdaji Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012, št. 6316-1/2012-2, z dne 13. 6. 2012 objavlja

Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega poziva
  Predmet javnega poziva je financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov, ki se jim financiranje zaključi v letu 2012, in sicer za obdobje 2009 – 2012.
   
 3. Subjekti javnega poziva
  Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom in javnim univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedilu: JRO), ki se jim v letu 2012 iztečejo pogodbe o financiranju raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012 ter tistim JRO, ki nimajo nobenega raziskovalnega programa, financiranega s strani agencije.
   
 4. Pogoji
  Pogoji za izbor raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in pogoji za vodjo raziskovalnega programa so določeni v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih), v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta), v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-7 z dne 4. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: metodologija) in v Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za javni razpis in javni poziv v letu 2012, št. 430-38/2012/2, z dne 5. 6. 2012 (v nadaljnjem besedilu: usmeritve).

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Vsaka od pozvanih JRO lahko predlaga raziskovalni/e program/e, in sicer v obsegu raziskovalnih ur oziroma FTE, kolikor znaša skupni obseg financiranja raziskovalnih programov, ki se bodo na JRO zaključili v letu 2012. Tiste JRO, ki nimajo nobenega raziskovalnega programa, financiranega s strani agencije, lahko predlagajo raziskovalni/e program/e, okvirna velikost oziroma obseg sredstev financiranja raziskovalnega programa pa skladno z usmeritvami znaša 2,5 FTE. Če je programska skupina sestavljena iz več programskih skupin na različnih JRO in raziskovanih organizacijah s koncesijo (v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo), je prijavitelj lahko le tista JRO, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matična JRO). Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki jih določa pravilnik o kriterijih za vodjo raziskovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A4 ter A1, A2, A3 in A4), ki so določene za vsako vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A4 = 3,5 naravoslovje
A1+A2+A4 = 2,5 tehnika
A1+A2+A4 = 1,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A4 = 2,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A4 = 1,5 družboslovje
A1+A2+A4 = 2,0 humanistika

in

A1+A2+A3+A4 = 5,5 naravoslovje
A1+A2+A3+A4 = 5,0 tehnika in A3 (GOSP) = 0,2
A1+A2+A3+A4 = 2,5 medicina, farmacija in geologija
A1+A2+A3+A4 = 3,5 biotehnika in biologija
A1+A2+A3+A4 = 2,0 družboslovje in klinična medicina
A1+A2+A3+A4 = 2,5 humanistika
A1+A2+A3+A4 = 4,5 interdisciplinarno

Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.

Ena tretjina članov programskih skupin (raziskovalcev), ki vključuje tudi vodjo programa, mora za vse vede izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.

Programsko skupino sestavljajo raziskovalci in tehnični sodelavci. Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program. Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe, ki mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnih programov. Število oziroma delež tehničnih sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11; v nadaljnjem besedilu: Uredba o normativih in standardih). V programski skupini sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom.

 1. Prijava na javni poziv
  Prijava na javni poziv se kot Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012) izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci.

Sestavni del prijavne vloge je ustrezno število prilog A in B, v katerih prijavitelj navede sestavo programske/ih skupin/e in razporeditev raziskovalnih ur med člane programske skupine. Prijavitelj na spletnem portalu v prilogi A navede sestavo programske skupine prijavitelja tako, da izpolni Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-A. V primeru več izvajalcev raziskovalnega programa prijavitelj za vsakega od teh izpolni prilogo B na Obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-B. Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni/so izpolnjena/e priloga/e A in B.

V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega programa, ki se izteče v letu 2012, je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012) in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2012 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012 – v nadaljnjem besedilu: poročilo o rezultatih). Oba obrazca se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije eObrazci. Prijavne vloge na portalu ni možno oddati dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v JRO ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi javnega poziva.

Prijavna obrazca se istočasno izpolnjujeta v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjena morata biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega programa šteje za poslovno skrivnost.

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za ocenjevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih programov so definirani v pravilniku o postopkih, pravilniku o kriterijih za vodjo projekta in v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

 • raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev
 • raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave
 • relevantnost in potencialni vpliv prijave 
 • izvedljivost predloga

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (ocene A1, A2 in A4) in za posamezno znanstveno vedo oziroma področje, ki so opredeljene v metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva (ocene A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij za vse, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A/2012 in ARRS-RPROG-VPETOST-C/2012, na katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, ki še niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012, objavljen na spletni strani agencije in ga do 23. 7. 2012 do 12:00 oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram-2012-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni poziv za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 23. 7. 2012 do 12:00. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino.

Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2012 je sestavni del pozivne dokumentacije in je objavljen na spletni strani agencije.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za leto 2013 za realizacijo tega poziva in Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki bo objavljen v Uradne listu Republike Slovenije, znaša 6.000.000,00 EUR. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih, financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni program je 17 ur.

 1. Obdobje financiranja

Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja raziskovalnih programov je 1. 1. 2013.

Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni program določeno glede na predlagano obdobje izvajanja in glede na rezultate evalvacije. Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let. Izbranemu raziskovalnemu programu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

 1. Izbor raziskovalnih programov

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata pravilnik o postopkih in metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov. Predloge obravnava ustrezen znanstveni svet vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV) in izda priporočila za Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA). ZSA obravnava predloge prednostnih seznamov prijav in priporočila ZSV ter sprejme seznam finančno ovrednotenih raziskovalnih programov in določi obdobje trajanja. Sklep o izboru raziskovalnih programov sprejme direktor agencije na predlog ZSA.

 1. Pozivna dokumentacija

Izvajalci raziskovalnih programov na javni poziv posredujejo prijavno vlogo (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012) in poročilo o rezultatih (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012). V primeru prijave novega raziskovalnega programa se posreduje le prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012).

Pozivna dokumentacija vsebuje tudi naslednje dokumente:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012: Prijavna vloga,
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-A: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavitelja,
 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012-B: Razporeditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca raziskovalnega programa,
 • Obrazec ARRS-RPROG-VP/2012: Poročilo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 2009 – 2012.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav

11.1. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se kot prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012 in poročilo o rezultatih na obrazcu ARRS-RPROG-VP/2012 izpolnita in oddata na spletni portal agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba matične JRO in vodja raziskovalnega programa). Prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) morajo biti oddane do vključno 23. 7. 2012 do 12:00.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 23. 7. 2012 do 12:00.

11.2. Oddaja prijavne vloge in poročila o rezultatih brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega programa nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga in poročilo o rezultatih oddata v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v papirnati obliki, ki morata biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe matične JRO in vodje raziskovalnega programa ter žigom matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnate prijave (prijavne vloge in poročila o rezultatih) je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - POZIV ZA PROGRAME" in obvezno oznako prijave s spletnega portala ARRS eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2012/...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke Prijavne vloge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v papirnati in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 23. 7. 2012 do 12:00 in v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do 23. 7. 2012 do 12:00. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 23. 7. 2012 (poštni žig).

11. 3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in papirnata) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa javni poziv. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na poziv prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

11. 4. Oddaja prijave za RO s koncesijo

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg matične JRO izvaja tudi RO s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni razpis). RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo je matična JRO oddala na portalu eObrazci, z ustreznimi podpisi ter v skladu z roki in določili javnega razpisa, posreduje na agencijo.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 25. 7. 2012 ob 10:00 na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih prijav (ni razvidno, da gre za prijavo na poziv ali na kateri poziv se prijava nanaša, ali ni razviden prijavitelj) in prepozno oddanih oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu poziva

Predlagatelji bodo o rezultatih ocenjevanja raziskovalnih programov in izboru v financiranje predvidoma obveščeni v mesecu decembru 2012.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

14.1. Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

14.2. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (g. Marko Belavič, tel. št.: 01/400-59-41 in ga. Silvia Bodanec, tel. št.: 01/400-59-34).

 

Številka: 6316-1/2012-3
Datum: 18. 6. 2012

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l.RS, št. 47/2012, z dne 22.06.2012.

Pozivna dokumentacija: