Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih Okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2011

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija) skladno s 63. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/2011) poziva raziskovalne organizacije, v katerih programske skupine izvajajo raziskovalne programe, da posredujejo podatke o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih Okvirnih programov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: OP-EU) z namenom dodatnega sofinanciranja programskih skupin v letu 2011.

Obseg razpoložljivih sredstev za dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2011 je opredeljen v programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2011 in predstavlja predvideni okvirni obseg sredstev v višini 1.900.000 EUR.

Programsko skupino se lahko dodatno sofinancira, če izkaže sodelovanje v projektih OP-EU v višini do 15% letne vrednosti projektov OP-EU. Programski skupini, ki je vključila v tekoči projekt OP-EU tudi gospodarsko organizacijo iz Republike Slovenije kot sodelujočo partnerico, se dodatna sredstva povečajo še za 10%.

Raziskovalna organizacija, ki v letu 2011 izvaja raziskovalni program, mora zagotoviti porabo na podlagi poziva pridobljenih sredstev za posamezno programsko skupino, za financiranje stroškov blaga in storitev ter amortizacije, nastalih pri izvajanju tega raziskovalnega programa v letu 2011.

Z dopisom z dne 18.3.2011 so raziskovalne organizacije, v katerih programske skupine izvajajo raziskovalne programe, po elektronski pošti na uradni elektronski naslov, ki so ga raziskovalne organizacije javile agenciji, prejele:

  1. Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-EU-2011 - Vpetost članov programske skupine v potekajoče projekte Okvirnih programov Evropske unije (v formatu Microsoft Excel) za posamezno programsko skupino, ki izvaja raziskovalni program v raziskovalni organizaciji, prejemnici dokumentacije in
  2. Prilogo 1 k navedenemu obrazcu (ločen list v preglednici Excel), v kateri so vpisani člani pripadajoče programske skupine za leto 2011 (datum zajema podatkov 10.3.2011).

Raziskovalne organizacije za programske skupine, ki izvajajo raziskovalne programe, v katere so vključeni raziskovalci iz Priloge 1, ki so nosilci projekta OP-EU ali sonosilci dela projekta OP-EU, pozivamo, da v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-EU-2011 Vpetost članov programske skupine v potekajoče projekte Okvirnih programov Evropske unije, vpišejo zaprošene podatke in priložijo zahtevana dokazila. Prejete ustrezne podatke bo agencija uporabila pri izračunu dodatnega sofinanciranja posameznih programskih skupin v letu 2011, pri čemer bodo upoštevana razpoložljiva sredstva, predvidena v finančnem načrtu agencije in odobrena sredstva iz tekočih projektov OP-EU, preračunana na letno vrednost 2011. Za projekte OP-EU, ki so imeli podpisane pogodbe po 22.4.2010, ko je bil zaključen poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v potekajočih projektih okvirnih programov Evropske unije - dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2010 in niso prejeli dodatnega sofinanciranja iz navedenega poziva v letu 2010, se bo, na podlagi vpisa v obrazec in predloženih dokazil, ki so enaka kot za vse ostale projekte, pri izračunu za leto 2011 upoštevalo tudi izkazano upravičeno obdobje izvajanja iz leta 2010. Raziskovalne organizacije v letu 2011 lahko prav tako uveljavljajo tudi podpisane pogodbe za projekte OP-EU, ki so bile sklenjene po 22.4.2010 do vključno 31.12.2010 s tem, da se kot izhodiščna programska skupina upošteva skupina iz priloge 1 za leto 2011.

Pri izračunu sredstev za leto 2011 se ne bodo upoštevali tisti projekti OP-EU, za katere so raziskovalne organizacije že uveljavile dodatno sofinanciranje programskih skupin in jim je bilo podaljšano trajanje izvajanja v leto 2011 ter jim ob podaljšanju niso bila dodeljena dodatna pogodbena sredstva. Agencija pri izračunu za leto 2011 ne bo upoštevala projektov OP-EU, za katere so bile pogodbe sklenjene pred 22.4.2010 in jih raziskovalne organizacije niso uveljavljale v ustreznem preteklem pozivu. Tovrstnih projektov OP-EU se ne vpisuje v obrazce.

Agencija poziva raziskovalne organizacije, da vse obrazce (izpolnjene ali brez vpisanih podatkov, če člani programske skupine v letu 2011 niso vpeti v projekte OP-EU) originalno podpisane s strani vodje finančne službe, vodje programske skupine in odgovorne osebe raziskovalne organizacije izvajalke, žigosane in datirane, pošljejo z zahtevanimi dokazili najkasneje do 18.4.2011 do 12. ure na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.

Obrazce je potrebno agenciji posredovati tudi po elektronski pošti na naslov: EUvpetostprogram11@arrs.si najkasneje do 18.4.2011 do 12. ure. Obrazci (priponke) morajo biti obvezno v obliki Excel ter z enakimi imeni, kot so bili posredovani s strani agencije, pri čemer morajo biti v vsaki vrstici obrazca izpolnjene vse rubrike.

Za pravočasne se štejejo obrazci, ki so v roku oddani v pisni in elektronski obliki.

Odgovorna oseba raziskovalne organizacije in vodja finančne službe s svojim podpisom jamčita za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev in odgovarjata za točnost navedenih podatkov. Odgovorna oseba raziskovalne organizacije in vodja raziskovalnega programa zagotavljata, da so vsi navedeni raziskovalci seznanjeni s podatki v obrazcih.

Nepravočasno prispelih obrazcev in dokazil agencija ne bo obravnavala in bo štela, da programska skupina v letu 2011 ni vpeta v potekajoče projekte OP-EU.

Datum: 18.3.2011
Številka: 6316-2/2011-1

Dr. Franci Demšar,
direktor

 

Priloga:

  • Vzorec obrazca - Vpetost članov programske skupine v potekajoče projekte Okvirnih programov Evropske unije: