Raziskovalni programi

Na področju raziskovalne dejavnost raziskovalni programi predstavljajo javno službo v obliki zaokroženega področja raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo.

Javno službo na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija ter (na podlagi koncesije) programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega in javnega prava. Slednjim raziskovalnim organizacijam se koncesija za izvajanje raziskovalnega programa podeli na podlagi javnega razpisa.

Izvajanje programov

Raziskovalni program izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih organizacijah (to je v javnih raziskovalnih zavodih ter na univerzah in na samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljevanju JRO) ter v raziskovalnih organizacijah, ki nimajo statusa JRO in jim je bila podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega programa (v nadaljevanju: RO s koncesijo). Programska skupina deluje v najmanj eni JRO oziroma najmanj eni RO s koncesijo.

Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le ene programske skupine. Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehniški sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini najmanj en raziskovalec z doktoratom.

Člani programske skupine so lahko vključeni v en raziskovalni program. Raziskovalci ter strokovni in tehniški sodelavci morajo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program. Število oziroma delež strokovnih in tehniških sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju raziskovalnega programa, mora biti v skladu z aktualno uredbo o normativih in standardih. V programski skupini lahko sodelujejo tudi mladi raziskovalci, doktorandi in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih virov in so zaposleni v RO, ter upokojeni raziskovalci.

Financiranje programov

Minimalni letni obseg financiranja programske skupine, ki deluje samo v javnih raziskovalnih zavodih, je 2,5 FTE kategorije cene efektivnih ur raziskovalnega dela A, v drugih JRO oziroma RO s koncesijo 1 FTE kategorije cene efektivnih ur raziskovalnega dela A.

Kadar pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje več JRO oziroma RO s koncesijo, znaša minimalni obseg letnega financiranja v posamezni JRO oziroma RO s koncesijo 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.

Izplačilo plačnega dela FTE je vezano na zaposlitev raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih sodelavcev v raziskovalni organizaciji.

Obremenitev članov programske skupine

Vodja raziskovalnega programa in člani programske skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnega programa proste kapacitete glede efektivnih ur raziskovalnega dela (največja dopustna kapaciteta za polni delovni čas je 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela na leto ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni v RO, ki izvaja raziskovalni program, razen upokojenih raziskovalcev

Vodja programa mora biti obremenjen najmanj 0,1 FTE na letni ravni. Član programske skupine (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev, vodij podoktorskih projektov in direktorjev JRZ, ki pri programu lahko sodelujejo le z 0 FTE) morajo biti obremenjeni najmanj 0,01 FTE na letni ravni.

 

Viri:

Aktualni Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (spletna stran: http://www.arrs.gov.si/sl/akti ).