Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Raziskovalni programi > Namenska poraba sredstev
Raziskovalni programi
Namenska poraba sredstev

Proračunska sredstva za izvajanje raziskovalnih programov so namenska sredstva in se lahko uporabljajo izključno v obsegu in na način, kot je določeno v pogodbi in pogodbeni dokumentaciji ter v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18;v nadaljevanju: uredba).

Skupna plačna obremenitev posameznih raziskovalcev, ki izvajajo raziskovalne programe, projekte in CRP-e. Posamezni raziskovalec ima dovoljeno obremenitev največ en ekvivalent polne zaposlitve za redno delo (kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela), za dopolnilno delo pa sorazmeren del tega obsega, v skladu s pravnimi predpisi, ki urejajo to področje. Raziskovalne organizacije so same odgovorne za zakonitost poslovanja in za namensko porabo proračunskih sredstev: spremljati morajo proračunsko obremenitev posameznih raziskovalcev in skrbeti za zakonitost in namensko porabo pogodbenih sredstev v skladu z normativnimi določili.

Obremenitev tehničnih in strokovnih sodelavcev. Če je za izvedbo programa oz. projekta potrebno sodelovanje tehničnih in strokovnih sodelavcev, se njihov raziskovalni obseg v izračunu skupnega števila ekvivalenta polne zaposlitve na programu oz. projektu določi s faktorjem 2/3. Največja dovoljena obremenitev strokovnih in tehničnih sodelavcev (T) se izračuna po naslednji formuli:

T = (a / (a + 1)) * P

P – skupne obračunske ure vseh RO, ki izvajajo raziskovalni program

T – skupne obračunske ure tehnikov vse RO, ki izvajajo raziskovalni program

a – delež iz uredbe po cenovnih kategorijah:

  • pri cenovni kategoriji A: 0,10
  • pri cenovni kategoriji B: 0,20
  • pri cenovni kategoriji C: 0,30
  • pri cenovnih kategorijah D, E, F: 0,35

Poraba materialnih stroškov. V okviru cene raziskovalne ure se za raziskovalne programe in projekte poleg plač raziskovalcev, davkov in prispevkov ter amortizacije financirajo tudi neposredni materialni stroški in stroški storitev, kamor štejemo:

  • neposredne materialne stroške v zvezi z raziskovalnim delom;
  • neposredne nematerialne stroške in stroške storitev v zvezi z raziskovalnim delom, kot so: stroški potovanj, avtorsko delo, storitve po drugih pogodbah, vezane na izvedbo programa oziroma projekta ipd.

"Režijski stroški". Stroški upravljanja in vodenja, fiksni stroški delovanja, vzdrževanja in obnavljanja nepremičnin ter opreme se pokrivajo v okviru ustanoviteljskih obveznosti, ki jih Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS zagotavlja javnim raziskovalnim zavodom. Sredstva za raziskovalne programe in projekte niso namenjena financiranju "režijskih stroškov", v kolikor se z njimi pojmujejo fiksni stroški delovanja, ampak financiranju neposrednih stroškov za izvedbo raziskovalnega projekta oziroma programa.

Dovoljena odstopanja od namenske porabe sredstev so opredeljena v 33. členu uredbe.

Za namensko in učinkovito porabo sredstev, odobrenih za izvajanje programov in projektov v okviru izvajanja raziskovalne dejavnosti financiranja iz proračuna, so poleg vodstvenih oseb raziskovalnih organizacij soodgovorni tudi vodje raziskovalnih programov in projektov oziroma mentorji mladim raziskovalcem, kar pomeni, da morajo biti vključeni v načrtovanje porabe, odločanje o porabi ter poročanje.

Izplačila avtorskih honorarjev. Izvajalci programov oziroma projektov so dolžni upoštevati omejitve, ki jih v zvezi z opravljanjem dela preko avtorskih in podjemih pogodb, sprejme Vlada RS ali Državni zbor RS. Poleg tega pa so izvajalci programov oziroma projektov dolžni upoštevati tudi omejitve, ki so taksativno navedene v 35. členu uredbe.

 

Stran ureja: Silvia Bodanec Zadnja sprememba: 13.03.2018
Datum: 07.01.2005