Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3

Podatki o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3 se zbirajo s pozivom ARRS in ob posameznih razpisih oddaja podatkov ni več možna.

Za raziskovalce, ki niso člani nobene programske skupine, se podatki o vpetosti ne zbirajo z omenjenim pozivom, temveč bomo podatke o vpetosti, ki jih ARRS potrebuje za izvedbo evalvacije raziskovalne dejavnosti v okviru posameznega javnega razpisa, pridobili ob konkretnem javnem razpisu, v skladu z njegovimi pogoji.

Na spletni povezavi http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/gradivo/obrazci/21/vpetost-K-A3-2021.asp je zaradi izraženega interesa univerzitetnih pedagoških sodelavcev za potrebe habilitacijskih postopkov objavljen obrazec za informativni izračun ocene A3. Ta obrazec se ne pošilja na ARRS in na podlagi tega obrazca ni možno pridobiti ocene A3 oz. je vpisati v SICRIS.


Oddaja podatkov ARRS-RPROG-VPETOST

Raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) sporočajo vpetost raziskovalcev v raziskovalne projekte, ki jih ne financira ARRS, na obrazcih Tip 1 A-B-C in Tip 2 A-B neposredno na spletnem portalu Digital Forms.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je skladno z določilom 39. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti dne 8. 9. 2021 po elektronski pošti predstojnike raziskovalnih organizacij pozvala k oddaji podatkov o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS.

Oddaja podatkov bo potekala na spletnem portalu Digital Forms, skladno s priloženimi navodili. Rok za oddajo podatkov je 22. 9. 2021. Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo oddale do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani PS v letu 2020 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za pretekla leta.

Raziskovalne organizacije pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov z veljavnim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Podatke o vpetosti članov programskih skupin se zbira s tem pozivom in ob posameznih razpisih oddaja ni več možna.


 

Priloga:

  • Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST na spletnem portalu DIGITAL FORMS: