Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov

 

1. SPLOŠNO

Agencija preko znanstveno-raziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: ZSV) spremlja izvajanje raziskovalnih programov z ocenjevanjem poročil o izvajanju raziskovalnega programa in preverjanjem ustreznosti sestave programske skupine.

Agencija v začetku leta pozove vodje raziskovalnih programov k oddaji vsebinskega (letnega, vmesnega ali zaključnega) poročila o izvajanju raziskovalnega programa, ki se odda preko portala eObrazci, in sicer:

 • vmesno poročilo se odda v tretjem letu izvajanja raziskovalnega programa, ki ga agencija financira za obdobje petih ali šestih let;
 • letno poročilo se odda za raziskovalni program, ki ga agencija financira za obdobje treh ali štirih let,
 • zaključno poročilo se odda za raziskovalni program, katerega obdobje financiranja se je izteklo v letu 2016.

Za raziskovalne programe, ki jih agencija financira za obdobje petih ali šestih let in so v 2., 4. ali 5. letu financiranja, vmesnega poročila ni treba oddati.

Poročila ocenijo člani ZSV. Za ocenjevanje poročil agencija članom ZSV po elektronski pošti posreduje prijavno vlogo, poročilo in ocenjevalni obrazec.

Poročilo se pošlje članu ZSV, ki je imenovan za tisto raziskovalno področje, ki je primarno raziskovalno področje raziskovalnega programa. Če sta za isto področje imenovana dva člana ZSV, se poročilo pošle članu ZSV na podlagi njunega medsebojnega dogovora.

Agencija preveri navzkrižje interesov, vezano na sodelovanje člana ZSV v programski skupini. Po prejemu dokumentacije za ocenjevanje poročil je član ZSV dolžan agencijo pisno obvestiti o obstoju navzkrižja interesov (sorodstvene vezi, sodelovanje v isti projektni skupini, skupne objave z vodjo v zadnjih treh letih). Ob obstoju navzkrižja interesov agencija posreduje poročilo z ostalo dokumentacijo predsedniku ZSV. Predsednik ZSV lahko sam oceni poročilo ali določi člana ZSV, ki bo ocenil poročilo. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV pooblasti za izvajanje naloge raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV, je strokovnjak za to področje in ni v navzkrižju interesov.

 

2. OCENJEVANJE POROČIL

Pri ocenjevanju poročil ocenjevalec upošteva dejstvo, da so dosežki programske skupine lahko navedeni tudi v poročilu o izvajanju raziskovalnega projekta oziroma projektov, kar ne predstavlja razloga za negativno oceno poročila o delu programske skupine.

2.1. Letno poročilo

Letno poročilo raziskovalnega programa se oceni glede na to, ali raziskave v okviru raziskovalnega programa vsebinsko in po obsegu potekajo skladno s programom in zastavljenimi cilji ter ob upoštevanju vloženih sredstev. Ocenjevalec oceni letno poročilo z oceno »Pozitivna« ali »Negativna« in vpiše komentar k podani oceni.

Če je ocena letnega poročila raziskovalnega programa negativna, mora ocenjevalec v komentarju navesti razloge za negativno oceno.

2.2. Vmesno poročilo

Pri ocenjevanju vmesnega poročila se z ocenami »Vrhunska«, »Kakovostna«, »Šibka« in dodanimi komentarji, v katerih se navede dobre in šibke točke izvajanja programa, oceni delovanje in rezultate programske skupine z naslednjimi elementi ocenjevanja:

 • znanstvena odličnost programske skupine, rezultati za razvoj znanosti;
 • družbena relevantnost rezultatov programske skupine;
 • vpliv raziskovalnega dela in rezultatov programske skupine na razvoj družbe.

Ocenjevalec oceni vmesno poročilo z oceno »Pozitivna«, »Pozitivna s pripombami«, »Negativna«.

Če vmesno poročilo ni ocenjeno z oceno »Pozitivna«, mora ZSV podati priporočila za izboljšanje izvajanja raziskovalnega programa. ZSV lahko poda priporočila tudi pri oceni »Pozitivna«. Agencija o oceni in priporočilu ZSV obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 60 dneh od prejema priporočil ZSV. Ocene vmesnih poročil, priporočil ZSV in odzivna poročila so sestavni del gradiva za ocenjevanje raziskovalnih programov.

Pri ocenjevanju vmesnih poročil se lahko ZSV odloči, da se ocenjevanje posameznih vmesnih poročil raziskovalnih programov opravi na podlagi dokumentacije in pogovora s člani programske skupine. V ta namen ZSV oblikuje skupino, ki pripravi predlog ocene vmesnega poročila. Skupino sestavljajo člani ZSV, po potrebi tudi en ali več strokovnjakov, ki niso člani ZSV. Slednji morajo izpolnjevati pogoje za člana ZSV, biti strokovnjaki za to področje in ne smejo biti v navzkrižju interesov.

2.3. Zaključno poročilo

Pri ocenjevanju zaključnega poročila ocenjevalec z oceno od 1 do 5 oceni naslednje elemente ocenjevanja:

 • rezultate raziskovalnega programa za razvoj znanosti;
 • rezultate raziskovalnega programa za razvoj Slovenije;
 • dosežene rezultate glede na zastavljene cilje;
 • poda končno oceno zaključnega poročila (končna ocena ne predstavlja povprečja ocen ostalih elementov ocenjevanja iz prve, druge in tretje alineje tega odstavka); in
 • odgovori na vprašanje »Ali so rezultati raziskovalnega programa skladni z zastavljenimi cilji in ob upoštevanju vloženih sredstev?« z »DA« ali »NE«.

Pomeni ocen zaključnega poročila so: 5 – odlično, 4 – prav dobro, 3 – dobro, 2 – zadovoljivo, 1 – nezadovoljivo.

Za vsak element ocenjevanja zaključnega poročila ocenjevalec napiše komentar.

2.4. Oddaja ocen

Ocenjevalec pošlje izpolnjen ocenjevalni obrazec na ARRS v elektronski obliki v Word formatu in v podpisani tiskani obliki po pošti, pri čemer izjavi, da je vsebina elektronskega dokumenta enaka vsebini v tiskani obliki.

2.5. Sprejem ocen

Po prejemu izpolnjenih ocenjevalnih obrazcev ocenjevalcev oziroma skupine ZSV na seji obravnava podane ocene ocenjevalcev. ZSV lahko potrdi oceno ocenjevalca in s tem sprejme ocene poročil raziskovalnih programov.

Če je ocena poročila negativna, lahko ZSV iz utemeljenih razlogov, ki jih obrazloži, sprejme sklep, da je ocena poročila pozitivna, ali imenuje tričlansko komisijo, ki ponovno oceni poročilo. ZSV je vezan na oceno poročila komisije.

Agencija po sprejemu ocen poročil na vseh sejah ZSV vodji raziskovalnega programa posreduje oceno poročila in komentar (brez navedbe imena ocenjevalca poročila).

 

3. USTREZNOST SESTAVE PROGRAMSKIH SKUPIN

Programska skupina mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:

 • dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
 • tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.

Strokovni in tehniški sodelavci, mladi raziskovalci in doktorandi, ki sodelujejo v raziskovalnem programu, ne štejejo v kvoto pri preverjanju pogoja sestave programske skupine.

Agencija ob ocenjevanju poročil za seje ZSV pripravi podatke o ustreznosti sestave programskih skupin za posamezno vedo.

Če ZSV pri obravnavi ustreznosti sestave programskih skupin ugotovi, da je sestava programske skupine neustrezna, ker programska skupina ne izpolnjuje nobenega od zgoraj navedenih pogojev, agencija o tem obvesti matično raziskovalno organizacijo in vodjo raziskovalnega programa. Če ZSV v naslednjem letu spet ugotovi neustreznost sestave programske skupine, predlaga zmanjšanje obsega financiranja raziskovalnega programa za 5 odstotkov, pri čemer sredstev ni mogoče zmanjšati pod minimalni obseg financiranja programske skupine. Sklep o zmanjšanju financiranja sprejme direktor na predlog ZSA.

 

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Številka: 007-1/2017-7
Datum: 12. 6. 2017