Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi četrtega odstavka 79. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejme

Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov

 

1. SPLOŠNO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) preko znanstvenoraziskovalnih svetov ved (v nadaljevanju: ZSV) spremlja izvajanje raziskovalnih programov z ocenjevanjem poročil o izvajanju raziskovalnega programa (v nadaljevanju: poročilo) in preverjanjem ustreznosti sestave programske skupine.

Agencija v začetku leta pozove vodje raziskovalnih programov k oddaji vsebinskega (letnega, vmesnega ali zaključnega) poročila, ki se odda preko portala eObrazci, in sicer:

 • vmesno poročilo se odda v tretjem letu izvajanja raziskovalnega programa, ki ga agencija financira za obdobje petih ali šestih let;
 • letno poročilo se odda za raziskovalni program, ki ga agencija financira za obdobje treh ali štirih let,
 • zaključno poročilo se odda le v primeru, če za raziskovalni program ni bila oddana prijava na javni razpis oz. poziv za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa. Za izbrane prijave na javni poziv oz. razpis za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa se poročilo o rezultatih raziskovalnega programa, ki je sestavni del prijave, šteje kot zaključno poročilo in ga ZSV ne ocenjuje.

Za raziskovalne programe, ki jih agencija financira za obdobje petih ali šestih let in so v 2., 4. ali 5. letu financiranja, vmesnega poročila ni treba oddati.

Poročila ocenijo člani ZSV. Poročilo se pošlje članu ZSV, ki je imenovan za raziskovalno področje, ki je primarno raziskovalno področje raziskovalnega programa. Če sta za isto področje imenovana dva člana ZSV, se poročilo pošlje le enemu članu ZSV, člana pa se lahko medsebojno dogovorita drugače, pri čemer morata o preusmeritvi obvestiti agencijo.

Člani ZSV so pri ocenjevanju poročil dolžni izogibati navzkrižju interesov.

Če ZSV odloči, da je član ZSV pri ocenjevanju poročila v navzkrižju interesov, lahko predsednik ZSV sam oceni poročilo ali določi člana ZSV, ki bo ocenil poročilo. Če med člani ZSV ni drugega člana za ustrezno področje, lahko ZSV za izvajanje naloge pooblasti raziskovalca, ki ni član ZSV, vendar izpolnjuje pogoje za člana ZSV, je strokovnjak za to področje in ni v navzkrižju interesov.

 

2. OCENJEVANJE POROČIL

Za ocenjevanje poročil agencija članom ZSV po elektronski pošti posreduje prijavno vlogo, poročilo, dopolnitev programa dela v primeru povečanja obsega financiranja raziskovalnega programa in ocenjevalni obrazec.

Pri ocenjevanju poročil ocenjevalec upošteva dejstvo, da so dosežki programske skupine, ki so navedeni v poročilu, lahko navedeni tudi v poročilu o izvajanju raziskovalnega projekta oziroma projektov, kar ne predstavlja razloga za negativno oceno poročila raziskovalnega programa.

2.1. Letno poročilo

Letno poročilo se oceni glede na to, ali raziskave v okviru raziskovalnega programa vsebinsko in po obsegu potekajo skladno s programom dela in zastavljenimi cilji ter ob upoštevanju vloženih sredstev. Ocenjevalec oceni letno poročilo z oceno »Pozitivna« ali »Negativna« in vpiše komentar k podani oceni.

Če je ocena letnega poročila negativna, mora ocenjevalec v komentarju navesti razloge za negativno oceno.

2.2. Vmesno poročilo

Pri ocenjevanju vmesnega poročila se z ocenami, navedenimi pri posameznih elementih ocenjevanja in pisnimi komentarji, v katerih se navede dobre in šibke točke izvajanja raziskovalnega programa, oceni delovanje in rezultate programske skupine po naslednjih elementih ocenjevanja:

 • uresničevanje programa v skladu z zastavljenimi cilji (ocene: »Skladno«, »Delno skladno«, »Neskladno«);
 • mednarodna dejavnost (ocene: »Vrhunska«, »Kakovostna«, »Šibka«);
 • ocena znanstvenih dosežkov programske skupine (ocene: »Vrhunska«, »Nadpovprečna«, »Povprečna«, »Šibka«);
 • vpetost programske skupine v razvoj družbe (ocene: »Zelo pomembna«, »Povprečna«, »Šibka«).

Ocenjevalec oceni vmesno poročilo z oceno »Pozitivna«, »Pozitivna s pripombami«, »Negativna«.

Če vmesno poročilo ni ocenjeno z oceno »Pozitivna«, mora ZSV podati priporočila za izboljšanje izvajanja raziskovalnega programa. ZSV lahko poda priporočila tudi pri oceni »Pozitivna«. Agencija o oceni in priporočilu ZSV obvesti JRO oziroma RO s koncesijo in vodjo programa. RO lahko agenciji pošlje odzivno poročilo v največ 60 dneh od prejema priporočil ZSV. Ocene vmesnih poročil, priporočila ZSV in odzivna poročila so sestavni del gradiva za strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov.

Pri ocenjevanju vmesnih poročil se lahko ZSV odloči, da se ocenjevanje posameznih vmesnih poročil raziskovalnih programov opravi na podlagi dokumentacije in pogovora s člani programske skupine. V ta namen ZSV oblikuje skupino, ki pripravi predlog ocene vmesnega poročila. Skupino sestavljajo člani ZSV, po potrebi tudi en ali več strokovnjakov, ki niso člani ZSV. Slednji morajo izpolnjevati pogoje za člana ZSV, biti strokovnjaki za to področje in ne smejo biti v navzkrižju interesov.

2.3. Zaključno poročilo

Pri ocenjevanju zaključnega poročila ocenjevalec z oceno od 1 do 5 oceni naslednje elemente ocenjevanja:

 • rezultate raziskovalnega programa za razvoj znanosti;
 • rezultate raziskovalnega programa za razvoj Slovenije;
 • dosežene rezultate glede na zastavljene cilje;
 • poda končno oceno zaključnega poročila (končna ocena ne predstavlja povprečja ocen ostalih elementov ocenjevanja iz prve, druge in tretje alineje tega odstavka); in
 • odgovori na vprašanje »Ali so rezultati raziskovalnega programa skladni z zastavljenimi cilji in ob upoštevanju vloženih sredstev?« z »DA« ali »NE«.

Pomeni ocen zaključnega poročila so: 5 – odlično, 4 – prav dobro, 3 – dobro, 2 – zadovoljivo, 1 – nezadovoljivo.

Za vsak element ocenjevanja zaključnega poročila ocenjevalec napiše komentar.

2.4. Oddaja ocen

Izpolnjen in lastnoročno podpisan ocenjevalni obrazec ocenjevalec pošlje po pošti ali izroči neposredno agenciji.

Če ocenjevalec izpolnjen ocenjevalni obrazec podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ga na agencijo pošlje po elektronski pošti.

Ocenjevalec je dolžan izpolnjen in nepodpisan ocenjevalni obrazec v Word formatu poslati na agencijo po elektronski pošti.

Elektronski naslov za pošiljanje ocenjevalnih obrazcev je naveden ob pozivu k ocenjevanju poročil.

2.5. Sprejem ocen

Po prejemu izpolnjenih ocenjevalnih obrazcev ocenjevalcev ZSV na seji obravnava podane ocene ocenjevalcev. ZSV lahko potrdi oceno ocenjevalca in s tem sprejme oceno poročila.

Če je ocena poročila negativna, lahko ZSV iz utemeljenih razlogov, ki jih obrazloži, sprejme sklep, da je ocena poročila pozitivna, ali imenuje tričlansko komisijo, ki ponovno oceni poročilo. ZSV je vezan na oceno poročila komisije.

Agencija po sprejemu ocen poročil vseh ZSV vodjem raziskovalnih programov in raziskovalnim organizacijah posreduje ocene poročila in pisne komentarje (brez navedbe imena ocenjevalca poročila). 

 

3. USTREZNOST SESTAVE PROGRAMSKIH SKUPIN

Programska skupina mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev, kar velja za vse vede:

 • dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
 • tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25.

Strokovni in tehniški sodelavci, mladi raziskovalci in doktorandi, ki sodelujejo v raziskovalnem programu, ne štejejo v kvoto pri preverjanju pogoja sestave programske skupine.

Podatke o ustreznosti sestave programskih skupin za posamezno vedo pripravi agencija.

Če ZSV pri obravnavi ustreznosti sestave programskih skupin ugotovi, da je sestava programske skupine neustrezna, ker programska skupina ne izpolnjuje nobenega od zgoraj navedenih pogojev, agencija o tem obvesti matično raziskovalno organizacijo in vodjo raziskovalnega programa. Če ZSV v naslednjem letu spet ugotovi neustreznost sestave programske skupine, predlaga zmanjšanje obsega financiranja raziskovalnega programa za 5 odstotkov, pri čemer sredstev ni mogoče zmanjšati pod minimalni obseg financiranja programske skupine. Sklep o zmanjšanju financiranja sprejme direktor na predlog ZSA.

 

4. OBRAZCI

Vzorce obrazcev letnega, vmesnega in zaključnega poročila ter ocenjevalnih obrazcev agencija objavi na spletnih straneh v meniju »Raziskovalni programi«, »Obrazci«.

 

5. KONČNA DOLOČBA

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh agencije. Z objavo teh pravil prenehajo veljati Pravila za spremljanje izvajanja raziskovalnih programov, št. 007-1/2020-5 z dne 25. 3. 2020.

 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

Številka: 007-6/2021-4
Datum: 7. 10. 2021