Novice, obvestila

Slovenska znanost in raziskovanje v boju proti pandemiji COVID-19 (druga dopolnitev)

Pandemija COVID-19 je jasno pokazala, kako ranljive so sodobne družbe, tudi tiste globalno najbolj razvite in tehnološko napredne, med katere se uvršča tudi Slovenija.

(Ljubljana, 26. 3. 2020) Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) smo v sodelovanju z resornim ministrstvom sklenili, da ustanove, ki izvajajo raziskovalno dejavnost in širšo javnost seznanimo s pregledom aktualnih znanstvenih, raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, ki neposredno ali posredno prispevajo k uspešnejšemu boju proti pandemiji COVID-19 in njenim številnim posledicam.
 

Mnoge znanstvenice in znanstveniki, predvsem na področju medicine, so v tem trenutku neposredno in večino časa vpeti v izvajanje ukrepov proti širjenju pandemije SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: COVID-19) in zdravljenje obolelih. Hkrati se tudi raziskovalke in raziskovalci na drugih raziskovalnih področjih aktivno povezujejo in usmerjajo v raziskave in dejavnosti, ki prispevajo k uspešnejšemu soočanju s pandemijo COVID-19, njenemu premagovanju in odpravljanju kratkoročnih in dolgoročnih posledic na vseh področjih našega življenja.

»Pandemija je razblinila utvaro o naši vsemogočnosti in sposobnosti, da z obstoječimi organizacijskimi strukturami, kapacitetami, znanjem in tehnologijo zlahka razrešimo vse probleme in izzive. V takšnih trenutkih se zavemo, da smo ljudje zgolj del narave, čeprav nanjo pomembno vplivamo in prav s svojim ravnanjem povzročamo usodne probleme, s katerimi se moramo soočiti. Prav v takšnih trenutkih se pokažeta pomen in vloga znanosti in raziskovanja, ki omogočata zaznavanje, spoznavanje in razumevanje teh problemov ter s svojimi znanstvenimi spoznanji in z ustvarjenjem novega znanja ponujata možne rešitve.«
 
Prof. dr. Mitja Žagar, član ZSA za področje družboslovja

Agencija je pred kratkim z vprašalnikom pozvala raziskovalke in raziskovalce na vseh znanstvenih vedah in raziskovalnih področjih, da sporočijo, kako poteka njihovo delo v času kriznih razmer, ter če in v kolikšni meri so njihove raziskave neposredno ali posredno povezane s pandemijo COVID-19 in premagovanjem njenih posledic. Raziskovalkam in raziskovalcem se zahvaljujemo za odgovore, saj se je v nekaj dneh odzvalo 193 vodij raziskovalnih programov in 359 vodij raziskovalnih projektov, ki jih (so)financira agencija.

Znanstveni svet agencije na podlagi prejetih odgovorov ugotavlja, da je COVID-19 temeljito posegel na področje raziskav, ki so zaradi varnosti prilagojene izrednim razmeram, in v precejšnji meri potekajo od doma. Razvidno je tudi, da so se raziskovalke in raziskovalci v številnih raziskovalnih organizacijah osredotočili na izzive trenutnih razmer. Znanstveni svet agencije poziva vodje tudi drugih raziskovalnih skupin, da, kjer je smiselno in mogoče, usmerijo trenutne raziskave in pospešijo napore za reševanje pandemije COVID-19.

Vodje raziskovalnih programov in projektov smo v vprašalniku prosili, da v odgovorih opredelijo, v kolikšni meri in na kakšen način so njihove raziskave relevantne za preprečevanje širjenja pandemije COVID-19 za zdravljenje obolelih ter za izboljšanje odzivnosti in kapacitet zdravstvenega sistema, tudi za celovito raziskovanje in razumevanje aktualnega dogajanja, njenih širših družbenih posledic in vplivov ter za premagovanje izzivov, ki jih tovrstni intenzivni pretresi prinašajo.

Osrednji del pregleda prejetih odgovorov, ki ga predstavljamo tudi širši javnosti, je predstavitev raziskovalnih dejavnosti po posameznih znanstvenih vedah, ki neposredno ali posredno naslavljajo pandemijo COVID-19. Znanstveni svet agencije je na podlagi odgovorov raziskovalk in raziskovalcev pripravil strnjen pregledni seznam raziskovalnih dejavnosti in potencialov, ki se nahaja v prilogi.

S tem poizvedovanjem in dejavnostmi, ki bodo sledile, želimo na ARRS tudi spodbuditi povezovanje in grozdenje zmogljivosti, kompetenc, potreb in ponudb za raziskovalno in strokovno sodelovanje.
 

Priloge:

  • Strnjen pregled raziskovalnih dejavnosti in potencialov za premagovanje pandemije COVID-19 (dopolnjeno po seji ZSA dne 30. 3. 2020)
  • Vsi odgovori na vprašalnike (raziskovalni programi, raziskovalni projekti, infrastrukturni raziskovalni programi) so v izvorni neobdelani obliki, izvedeni so bili zgolj nujni redakcijski popravki (dopolnjeno dne 6. 4. 2020).

 

Povezane vsebine: