Mladi raziskovalci

Normativni akti

      

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v nadaljevanju: ZSJPS), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 – ZdavNepr, 32/14 – ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16-ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 - ZMVN-1A in 72/19) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19, v nadaljevanju: Uredba) se objavi

Višina sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev za leto 2020

 1. Višina in razmerje sredstev za začasno financiranje podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev znaša:

za obdobje od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020
 

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.601,44 261,49 506,27 2.369,20
B 1.601,44 261,49 714,22 2.577,15
C 1.601,44 261,49 949,37 2.812,30
D 1.601,44 261,49 1.188,02 3.050,95
E 1.601,44 261,49 1.415,26 3.278,19
F 1.601,44 261,49 1.643,40 3.506,33

 

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.515,77 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.485,46 evrov (32. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.606,68 evrov (34. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %; 
 • mentorski dodatek v višini 78,09 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2019, zvišano za rast cen življenjskih potrebščin, ki znaša v letu 2019 1,8 %.
   

za obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020
 

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.605,66 262,17 506,27 2.374,10
B 1.605,66 262,17 714,22 2.582,05
C 1.605,66 262,17 949,37 2.817,20
D 1.605,66 262,17 1.188,02 3.055,85
E 1.605,66 262,17 1.415,26 3.283,09
F 1.605,66 262,17 1.643,40 3.511,23

 

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev so upoštevani naslednji parametri:

 • povprečna osnovna plača mladega raziskovalca za trajanje financiranja v višini 1.515,77 evrov; izračunana je iz osnovne plače v višini 1.485,46 evrov (32. plačni razred) za obdobje treh let in osnovne plače z napredovanjem v višini 1.606,68 evrov (34. plačni razred) za eno leto usposabljanja;
 • zakonske obveznosti za prispevke na plačo za zaposlene za določen čas, v višini 16,34 %; 
 • mentorski dodatek v višini 82,31 evrov bruto ter prispevke na mentorski dodatek v višini 16,10 %;
 • stroški blaga in storitev v enaki višini kot v letu 2019, zvišano za rast cen življenjskih potrebščin, ki znaša v letu 2019 1,8 %.
   

za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020
 

Cenovna
kategorija
Plača Prispevki
delodajalca
Stroški blaga
in storitev
Skupaj
A 1.635,98 267,12 506,27 2.409,37
B 1.635,98 267,12 714,22 2.617,32
C 1.635,98 267,12 949,37 2.852,47
D 1.635,98 267,12 1.188,02 3.091,12
E 1.635,98 267,12 1.415,26 3.318,36
F 1.635,98 267,12 1.643,40 3.546,50

 

V izračunu višine sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev je poleg parametrov, ki so upoštevani v obdobju od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020, upoštevan dodatek za delovno uspešnost v višini 2 odstotka od osnovne plače.

 

 1. Skladno z 21. členom Uredbe se pri določitvi višine sredstev za plače mladih raziskovalcev  upošteva:
 • višina osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;
 • da je povprečni čas usposabljanja štiri leta;
 • da je dodatek za delovno dobo povprečno 0,50 odstotka od osnovne plače.

 

          

Številka: 603-1/2020-9
Datum:  7. 5. 2020

 

Prof. dr. Blaž Zmazek,
v. d. direktorja