Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Predstavitev COST

Namen in okvir

Evropski program COST (European Cooperation in Science and Technology) je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

Nastanek in zgodovina

COST je bil ustanovljen v novembru 1971 z resolucijo, ki so jo v Bruslju sprejeli evropski ministri za znanost in tehnologijo, ki je predvidela skupne raziskave zainteresiranih evropskih držav - podpisnic resolucije na področjih, za katere bi se podpisnice medsebojno dogovorile.

Ustanovitvenih članic programa COST je bilo 19 držav (vse sedanje članice Evropske unije, 2 državi EFTA Švica in Norveška ter Turčija in nekdanja SFRJ). Članstvo v programu COST se ni širilo do ministrske konference na Dunaju (21. novembra 1991), na kateri so sprejeli za polnopravne članice nekdanjo ČSFR, Madžarsko, Poljsko in Islandijo, obenem pa zamrznili članstvo nekdanje SFRJ v programu. Kot pravni naslednici nekdanje SFRJ sta bili sprejeti v članstvo Slovenija in Hrvaška (junij 1992), kot pravni naslednici nekdanje ČSFR pa Češka in Slovaška (april 1993). Na zadnji ministrski konferenci programa COST v Pragi 27. maja 1997 pa so bile sprejete v članstvo še Estonija, Malta in Romunija. Maja 1999 je Komite visokih funkcionarjev COST sprejel v članstvo Bolgarijo, Ciper, Latvijo in Litvo, junija 2001 Zvezno republiko Jugoslavijo, maja 2002 pa še Makedonijo. V januarju 2010 je bilo v COST včlanjenih 35 držav in ena sodelujoča država (Izrael).

Organizacija in delovanje

COST vodijo države članice (za podrobno razlago na spletni strani COST sledite povezavi).

Ključne odločitve sprejema Ministrska konferenca COST (COST Ministerial Conference), ki se sestane okvirno vsakih pet let. Naslednja Ministrska konferenca COST bo predvidoma junija 2010.

Glavne operativne odločitve sprejema Komite visokih uradnikov (Committee of Senior Officials, CSO); vsaka država članica ima v CSO dva predstavnika, od katerih je eden Nacionalni COST koordinator (COST National Coordinator, CNC).

Od prvotnih 7 področij, ki jih je program na začetku pokrival, se je program v zadnjih letih širil na številna nova področja, tako da trenutno pokriva 9 znanstvenih domen, ki jih strokovno pokrivajo domenski komiteji (Domain Committees, DC); vsaka država članica preko CNC v domenske komiteje delegira strokovnjake na teh področjih.

COST temelji na mrežah sodelovanja evropskih raziskovalnih organizacij, t.i. COST akcijah (COST actions). Vsake pol leta, marca in septembra vsakega tekočega leta, COST na odprtem razpisu zbira predloge novih akcij; vsaka akcija ima namen, določene cilje in kazalnike dosežkov zastavljenih ciljev. Po mednarodni recenziji vseh predlogov DC podajo predlog izbora novih COST akcij v sprejem CSO. Nove akcije, ki so sprejete, postanejo operativne, ko jim pristopi vsaj pet držav. Vlade držav, ki pristopijo posamezni akciji, podpišejo Memorandum razumevanja (Memorandum of Understanding, MoU) za vsako posamezno akcijo. Vsako akcijo vodi upravni odbor (Management Committee, MC), v katerega vsaka država pristopnica imenuje največ dva člana in dva namestnika, predseduje pa ji predsedujoči (Chair of the Action). Znotraj vsake akcije lahko MC ustanovi delovne skupine (Working groups, WG).

Podporo delovanju vsaki posamezni akciji nudi urad COST (COST Office) v Bruslju, ki tudi refundira stroške udeležbe imenovanih članov oz. namestnikov MC na sestankih MC (največ dveh iz vsake države na posameznem sestanku).
Evropska komisija zagotavlja sredstva za koordinacijske aktivnosti in krije stroške za udeležbe na sestankih organov in teles programa iz sredstev za mednarodno sodelovanje Okvirnega programa. COST ne financira raziskav samih, temveč le mreženje (networking) evropskih raziskovalnih organizacij.

Pristop h COST akciji

Pobudo za pristop k posamezni akciji lahko poda zainteresirana raziskovalna organizacija (RO) iz Slovenije, ki ima nacionalne ali evropske (FP7) vire financiranja za raziskave na področju, ki ga pokriva akcija.

Če Republika Slovenija še ni pristopila k akciji, t.j. Vlada RS ni podpisala ustreznega MoU, RO

  • Nacionalnemu COST koordinatorju (CNC) pošlje izpolnjen obrazec, podpisanega in žigosanega priporočeno po pošti in izpolnjenega kot .doc po elektronski pošti; CNC sproži ustrezno proceduro na Vladi RS in po podpisu MoU predlaganega strokovnjaka iz RO imenuje v MC
  • obvesti predsedujočega (Chair) posamezne akcije o interesu

Če je Republika Slovenija že pristopila akciji, ni pa še imenovala dveh članov v MC, RO stori enako kot v prejšnjem primeru, nakar CNC lahko imenuje drugega člana MC.

Če sta v MC akcije že imenovana dva člana iz Slovenije, lahko RO kontaktira predsedujočega (Chair) posamezne akcije o interesu in prosi za uvrstitev v kakšno od delovnih skupin (WG).

Podrobnejše informacije o programu COST dobite na spletnih straneh EU.