COST

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 19/19; v nadaljevanju: Zakon) in 2. in 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) objavlja

Javni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).

2. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti (v nadaljevanju: javni poziv) je sofinanciranje raziskovalnih projektov tistim prijaviteljem, ki so se prijavili na mednarodni razpis Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (IF) z oznako H2020-MSCA-IF-2020 (v nadaljevanju: mednarodni razpis EK-2020) in so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več ter jim je Evropska komisija podelila t. i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je navedeno v prijavni vlogi na mednarodni razpis EK-2020.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

Na javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v Zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO), ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom.

4. Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je spodbujanje internacionalizacije slovenskih RO.

5. Pogoji javnega poziva

Prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta morata izpolnjevati naslednje pogoje:

5. 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja raziskovalnega projekta:

  • Vodja raziskovalnega projekta mora biti ob sklenitvi pogodbe z agencijo zaposlen pri RO, ki je prijavitelj na predmetni javni poziv.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot je bil prijavljen na mednarodni razpis EK-2020, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri Evropski komisiji.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora ob podpisu pogodbe imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete, in sicer 1700 ur letno oz. 1 FTE.
  • Vodja raziskovalnega projekta mora imeti ob podpisu pogodbe dodeljeno evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

5.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

Raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na mednarodnem razpisu EK-2020 prejeli oceno 85% ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili izbrani za sofinanciranje s strani Evropske komisije.

6. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 600,000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 9 raziskovalnih projektov.

Agencija bo raziskovalne projekte prijavljene na mednarodni razpis EK-2020 sofinancirala v letnem obsegu do enega ekvivalenta polne zaposlitve (1FTE) izbrane cenovne kategorije. Zaprošeni znesek sofinanciranja pri agenciji ne sme preseči višine zaprošenih sredstev na mednarodni razpis EK-2020. Obseg sofinanciranja slovenskega dela raziskovalnega projekta se za celotno dobo izvajanja preračuna v ekvivalent polne zaposlitve (FTE) na dan zaključka javnega poziva. Obseg finančnih sredstev se usklajuje z veljavno ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto.

Javni poziv bo realiziran v skladu s proračunskimi možnostmi.

7. Obdobje in začetek sofinanciranja

Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje, ki je v skladu s prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2020, vendar bo izbrane prijave na mednarodni razpis EK-2020 z oznako H2020 MSCA-EF-2020-European Individual Fellowships (EF) agencija sofinancirala za obdobje do dveh let, izbrane prijave na mednarodni razpis EK-2020 z oznako H2020-MSCA-GF-2020-Global Individual Fellowships (GF) bo agencija sofinancirala za obdobje do treh let.

Predvideni začetek sofinanciranja izbranih raziskovalnih projektov je za prijave, katerih vodje raziskovalnih projektov niso ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF) s 1. 1. 2022 in za prijave, katerih vodje raziskovalnih projektov so v letu 2021 ponovno kandidirali na mednarodni razpis Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF), pa v roku treh mesecev od objave rezultatov mednarodnega razpisa Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowship (IF) 2021.

8. Način sofinanciranja

Agencija bo prijavitelje, ki so prejeli Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti sofinancirala pod enakimi pogoji kot veljajo za nacionalne raziskovalne projekte, ki jih sofinancira agencija.

Upravičeni stroški, ki jih sofinancira agencija so ob upoštevanju določil Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 105/20; v nadaljevanju uredba): stroški dela, neposredni stroški materiala v zvezi z raziskovalnim delom, neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom in strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo raziskovalnega projekta.

Podlaga za določitev cenovne kategorije je opredeljena z uredbo.

Z izbranim prijaviteljem na javni poziv bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in izvedba sofinanciranja ter druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.

9. Postopek izbora

Agencija v postopku izbora preveri naslednje priložene dokumente:

  • obrazec prijave - ARRS-MS-MSCA-SE-2021,
  • dokazilo o uspešnosti (dopis nosilcu in recenzija) na mednarodnem razpisu EK-2020,
  • s strani Evropske komisije podeljen certifikat Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti,
  • prijavno vlogo na mednarodni razpis EK-2020.

Agencija preveri, da prijave niso bile sprejete v sofinanciranje na mednarodnem razpisu EK-2020.

Agencija vse ustrezne prijave razporedi po padajočem vrstnem redu, upoštevaje odstotek uspešnosti v evalvacijskem postopku na mednarodnem razpisu EK-2020. Seznam je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu seznama so prijave, oddane na mednarodni razpis EK-2020 z oznako H2020-MSCA-EF-2020-European Fellowships (EF) in jih bo agencija sofinancirala za obdobje do dveh let. V drugi del seznama se razporedi prijave, oddane na mednarodni razpis EK-2020 z oznako H2020-MSCA-GF -2020-Global Fellowships (GF) in jih bo agencija sofinancira za obdobje do treh let.

Seznama raziskovalnih projektov agencija posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije (v nadaljevanju: ZSA). ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega seznama raziskovalnih projektov in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije sprejme sklep o sofinanciranju raziskovalnih projektov, na podlagi katerega agencija izda individualna obvestila vsem prijaviteljem.

10. Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav

Prijava na javni poziv se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-MSCA-SE-2021. Prijava na javni razpis se lahko odda na način določen v točki 10.1. ali na način določen v točki 10.2.

10.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom

Prijavno vlogo na javni poziv prijavitelj izpolni in digitalno podpiše na obrazcu Prijavna vloga ARRS-MS-MSCA-SE-2021. Prijava se odda na elektronski poštni naslov: MSCASE21@ARRS.SI.

Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma (zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta) ter oddana na elektronski poštni naslov:MSCASE21@ARRS.SI  najkasneje do 28. 10. 2021 do 15.00.

Prijava se na elektronski naslov: MSCASE21@ARRS.SI odda tudi na obrazcih ARRS-MS-MSCA-SE-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Obe obliki prijave, digitalno podpisana in word oblika, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

10.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta) nimata digitalnega podpisa, se prijavna vloga izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na elektronski poštni naslov: MSCASE21@ARRS.SI na obrazcu ARRS-MS-MSCA-SE-2021-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje raziskovalnega projekta. Poleg digitalno nepodpisane prijavne vloge je potrebno prijavno vlogo v tem primeru oddati tudi v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na MSCA SE-21” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana,

Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če v tiskani obliki prispe na naslov ARRS najkasneje do 28. 10. 2021 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 28. 10. 2021 do 15.00 (poštni žig).

10.3. Popolnost prijav

Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje v celoti in pravilno izpolnjene predpisane obrazce v predpisani obliki in oddane na predpisan način (točka 10.1. - elektronska; točka 10.2. - elektronska in tiskana) ter vsebuje vse zahtevane priloge, kot jih določa ta javni poziv.

Nepravočasne prijave bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Prijave, ki bodo oddane na način določen v točki 10.2. in bodo nepravilno označene, jih bo komisija za odpiranje prijav s spremnim dopisom neodprte vrnila prijaviteljem. Če z ovojnice ne bo mogoče razbrati prijavitelja, bo komisija za odpiranje prijav prijavo odprla.

V zvezi s prijavami, ki ne bodo formalno popolne, bodo prijavitelji pozvani k njihovi dopolnitvi v skladu z 20. členom Pravilnika o postopkih. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ali oseba, ki jo direktor pooblasti.

11. Čas in kraj odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 4. 11. 2021 ob 10.00 v prostorih agencije.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni v osmih dneh od sprejema odločitve pristojnega organa.

13. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktna oseba: Marjetica Primožič, tel. +386 1 400 5970, e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si 

 

Prof. dr. Robert Repnik,
direktor

Datum: 7. 9. 2021
Številka: 5100-15/2021-1

 

Razpisna dokumentacija: 

  • Prijavna vloga:

 


Sprememba kontaktne osebe: