Mednarodno sodelovanje

Večstransko sodelovanje

Razpisi in pozivi

      

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 2. in 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih) objavlja

Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).

 1. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2016 z oznako H2020-MSCA-IF-2016, ki so v recenzentskem postopku Evropske komisije prejeli oceno 85% ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili sprejeti v sofinanciranje. Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje dveh let. 

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv

Na javni poziv se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (RO), ki so vpisane v Evidenco RO, ki jo vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, in s predpisi agencije.

 1. Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je spodbujanje internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij.

 1. Pogoji javnega poziva

Prijavitelj in vodja raziskovalnega projekta morata ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

5.1.   Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja raziskovalnega projekta:

- Vodja raziskovalnega projekta mora biti ob sklenitvi pogodbe z agencijo zaposlen pri raziskovalni organizaciji, ki je prijavitelj na predmetni javni poziv.

-  Vodja raziskovalnega projekta mora biti isti kot vodja mednarodnega projekta, ki je bil predmet postopka ocenjevanja pri Evropski komisiji za projekt Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2016 z oznako H2020-MSCA-IF-2016:

(https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2016.html).

-  Vodja raziskovalnega projekta mora imeti za izvajanje raziskovalnega projekta proste kapacitete, in sicer 1700 ur letno oz. 1 FTE.

- Vodja raziskovalnega projekta mora imeti ob podpisu pogodbe evidenčno številko raziskovalca pri agenciji.

5.2.   Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

- Raziskovalni projekt lahko prijavijo prijavitelji, ki so na razpisu Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2016 z oznako H2020-MSCA-IF-2016 prejeli oceno 85% ali več in jim je Evropska komisija podelila t.i. Pečat odličnosti in niso bili izbrani za sofinanciranje s strani Evropske komisije.
 

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 500.000,00 EUR. Agencija bo sofinancirala predvidoma 6 raziskovalnih projektov.

Agencija bo raziskovalne projekte sofinancirala v letnem obsegu enega ekvivalenta polne zaposlitve (1FTE) cenovne kategorije E.

Sofinanciranje v letu 2018 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeno leto ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem pozivu. 

 1. Obdobje in začetek financiranja

Izbrane raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala za obdobje dveh let.

Predvideni začetek sofinanciranja izbranih raziskovalnih projektov je 01. 01. 2018.

 1. Način sofinanciranja

Z izbranim prijaviteljem na javni poziv bo sklenjena pogodba o sofinanciranju, s katero se podrobno uredi način in drugi pogoji sofinanciranja.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru raziskovalnih projektov.

 1. Način, oblika in prijavni roki za predložitve prijav

Prijava mora biti dostavljena v tiskani in elektronski obliki.

Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot  Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MS-MSCA-SE-2017.

9.1. Tiskano prijavo je treba dostaviti podpisano in žigosano v zaprti ovojnici z oznako “NE ODPIRAJ – Prijava na MSCA SE” ter z nazivom in naslovom prijavitelja na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Prijavitelj tiskani prijavi obvezno priloži naslednje dokumente:

- obrazec ARRS-MS-MSCA-SE-2017,

- dokazilo o doseženi uspešnosti na razpisu Marie Skłodowska-Curie – Individual Fellowship 2016 - H2020-MSCA-IF-2016 (dopis nosilcu in recenzija) in

- celotno prijavno vlogo na mednarodni razpis (H2020-MSCA-IF-2016).

9.2.   Elektronsko prijavo se odda na elektronski naslov: MSCASE@ARRS.SI

Prijavitelj elektronski obliki obrazca obvezno priloži vse priloge navedene v  točki 9.1., pri čemer  mora biti elektronska oblika obrazca ARRS-MS-MSCA-SE-2017 poimenovana ARRS-MS-MSCA-SE-2017-Pr.doc, kjer je Pr priimek vodje projekta v Sloveniji.

Za pravočasne prijave se štejejo prijave, ki bodo v tiskani obliki prispele na naslov agencije najkasneje do 16. 10. 2017 do 15.00. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do 16. 10. 2017 do 15.00 (poštni žig).

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni poziv.

Javni poziv je odprt do 16. 10. 2017 do 15.00.

 1. Datum odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma 18. 10. 2017 ob 10.00 uri v prostorih agencije.

V postopku izbora prijav bo agencija obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim pozivom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v roku, določenem v tem javnem pozivu. Za nepopolno  se bo štela tudi prijava, ki bo na javni poziv prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni v roku osmih dni od sprejema odločitve pristojnega organa.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno dokumentacijo

Pozivna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani agencije:

http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije  http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386 1 400 5971, e-pošta: mojca.boc@arrs.si

 

Prof. dr. József Györkös
Direktor agencije

Datum: 12. 09. 2017
Številka: 630-201/2017-5

 

Razpisna dokumentacija:

 • Prijavna vloga:

 

 • Vzorec pogodbe:

 

 


Sprememba Javnega poziva

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana objavlja spremembo Javnega poziva za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti (v nadaljevanju: javni poziv), št. 630-201/2017-5, objavljenega na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 12. 09. 2017.

V točki 6 Okvirna višina sredstev javnega poziva se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

Predviden obseg sredstev za realizacijo javnega poziva za celotno obdobje trajanja javnega poziva znaša 1.000.000,00 EUR oziroma 500.000,00 EUR za posamezno leto. Agencija bo sofinancirala predvidoma 6 raziskovalnih projektov.

Ostalo besedilo javnega poziva ostane nespremenjeno.

 

Prof. dr. József Györkös,
Direktor

Datum: 09. 10. 2017
Številka: 630-201/2017-6