Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
 > Mednarodno sodelovanje > Večstransko
Mednarodno sodelovanje
Večstransko sodelovanje

COST

Kratek opis cilja in namena instrumenta

COST - European CO-operation in Science and Technology je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu.

V COST akcije se lahko vključijo raziskovalci na vseh stopnjah raziskovalne kariere. Namen tovrstnih akcij je, da z inovativnimi, izvirnimi idejami, ki vodijo do novih konceptov in izdelkov prispevajo h krepitvi evropske raziskovalne in inovacijske zmogljivosti.

COST ne financira izvajanja raziskav, temveč zagotavlja podporo raziskovalni dejavnosti s spodbujanjem mobilnosti v okviru COST akcij. COST akcije potekajo v obliki sestankov, delavnic, konferenc, šol za usposabljanje, kratkoročnih znanstvenih misij in različnih dejavnosti razširjanja rezultatov raziskovalnega dela. COST akcijam se lahko pridružijo raziskovalci iz univerz, javnih in zasebnih raziskovalnih ustanov, kot tudi iz nevladnih organizacij, industrije ter malih in srednje velikih podjetij.

Na javni razpis v okviru COST se lahko prijavijo raziskovalci iz celotne Evrope. Projektni predlog v postopku ocenjevanja in izbire sprejme odbor visokih uradnikov COST v osmih mesecih od datuma oddaje prijave.

Raziskovalci se lahko priključijo tudi za obstoječi COST akciji ali pa se vključijo v njihove dejavnosti kot člani delovnih skupin.

(Vir: COST)

Kako se pridružim COST akciji?

  1. Oddaja projektnega predloga za novo COST akcijo Prijavitelji lahko sodelujejo pri pripravi in oddaji predloga COST akcije. Več informacij je dosegljivih na spletni strani COST.
  1. Priključitev potekajoči COST akciji
    1. Vsaka država članica lahko imenuje dva člana upravnega odbora in tri namestnike članov upravnega odbora. Pobudo za pristop k posamezni akciji lahko, do zasedbe prostih mest, poda zainteresirana raziskovalna organizacija iz Slovenije, ki ima nacionalne ali evropske projekte, ki predstavljajo vir financiranja za raziskav na področju, ki ga pokriva akcija. Imenovanje izvede COST nacionalni koordinator na podlagi izpolnjenega obrazca. Obrazec se pošlje na agencijo s priporočeno pošto.
    2. COST akciji se je možno priključiti tudi kot član delovnih skupin. V tem primeru je za vključitev v CSOT akcijo potreben dogovor z vodjo COST akcije.

Za več informacij obiščite spletno stran COST Participate (v angleščini).

(Vir: COST)

Kontakt
Mojca Boc
COST nacionalni koordinator
Sektor za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje
tel. (01) 400 5971
e-pošta: mojca.boc@arrs.si


Obzorje 2020

Kratek opis cilja in namena instrumenta

Agencija spodbuja sodelovanje slovenskih raziskovalnih organizacij, ki so na razpisih Obzorje 2020 presegle prag pri doseženem številu točk v postopku ocenjevanja. Do enkratnega finančnega prispevka k stroškom prijave projekta so upravičene slovenske organizacije, ki so kot glavne koordinatorice prijavile projekt ali sodelovale kot partnerice pri projektu, ki ga je prijavila druga organizacija na objavljene razpise okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje 2020. Finančna prispevka k stroškom priprave in prijave projekta znašata: 2.000 EUR za prijavo projekta, ki ga je slovenska organizacija prijavila kot koordinatorica oziroma prijaviteljica v mednarodnem konzorciju, ter 1.000 EUR za prijavo projekta, pri katerem je slovenska organizacija sodelovala v mednarodnem konzorciju oziroma je prijavila projekt samostojno, če je to predvideval razpis Evropske komisije.

Ciljna skupina

Ciljna skupina so raziskovalci, ki se prijavljajo preko raziskovalnih organizacij, ki so vpisane v Evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Agencija. Prav tako se lahko prijavljajo zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi Agencija.

Kontakt
Bojan Volf
Sektor za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Bojan.Volf@arrs.si

 

Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti

Evropska komisija je vsem projektom t.i. Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships, razpis iz leta 2016, ki so prejeli oceno 85 % ali več prvič podelila Pečat odličnosti (Seal of Excellence). Namen pečata odličnosti je spodbuditi države k financiranju tovrstnih projektov iz nacionalnih sredstev brez dodatnih nacionalnih evalvacijksih postopkov, saj Pečat odličnosti predstavlja potrdilo o mednarodno priznani odličnosti projektov.

Agencija na podlagi usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport od leta 2017 sofinancira tovrstne projekte z namenom spodbujanja internacionalizacije slovenskih raziskovalnih organizacij.

 

Kontakt


Marjetica Primožič
Sektor za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje
tel. (01) 400 5970
e-pošta: marjetka.primozic@arrs.si

 

 

 

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 22.07.2019