Mednarodno sodelovanje

ScienceEurope

Science Europe je krovno evropsko združenje agencij in organizacij, ki financirajo ali izvajajo raziskovalno dejavnost. Združenje zastopa skupne interese članic in sooblikuje Evropski raziskovalni prostor (ERA). Science Europe je bilo kot združenje ustanovljeno na konferenci v Berlinu leta 2011 in s tem nasledilo Evropsko združenje predsednikov agencij financerk in izvajalk raziskovalne dejavnosti (EUROHORCS) in Evropsko znanstveno fundacijo (ESF), ki bo z delovanjem v sedanji obliki prenehala delovati leta 2016.

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je ena izmed ustanoviteljskih članic Science Europe. Delovanje v združenju podpira šest področnih znanstvenih odborov, v katerih je Slovenija močno zastopana. Prof. dr. Igor Emri (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) je predsednik Znanstvenega sveta za tehniko, prof. dr. Hojka Kraigher (Gozdarski inštitut RS) pa je članica Znanstvenega sveta za vede o življenju.

Science Europe ima 50 članic iz 27 evropskih držav, ki letno iz nacionalnih proračunskih sredstev področju znanosti namenijo okrog 30 milijard evrov. Nacionalno financiranje raziskav in inovacij v evropskem prostoru predstavlja veliko večino sredstev, kar priča o pomenu nacionalnih raziskovalnih politik in financiranja za oblikovanje polno delujočega Evropskega raziskovalnega prostora. Prispevek k uresničitvi ERA je ena od glavnih prednostnih nalog Science Europe, ki je strategijo in načrt izvajanja do leta 2020 predstavila v dokumentu Science Europe Roadmap.

V okviru združenja Science Europe trenutno deluje devet delovnih skupin, ki pokrivajo naslednje teme:

  • Čezmejno sodelovanje
  • Prost dostop do znanstvenih publikacij
  • Raziskovalni podatki
  • Raziskovalne kariere (vključen predstavnik ARRS)
  • Raziskovalna infrastruktura (vključen predstavnik ARRS)
  • Obzorje 2020
  • Spol in raznolikost (vključena predstavnica ARRS)
  • Raziskovalna politika vrednotenje