Predstavitev

Predstavitev

Evropsko partnerstvo Spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih (ang. Driving Urban Transitions towards a Sustainable Future – DUT) je eno od 49 evropskih partnerstev okvirnega programa Obzorje Evropa, v katerem sodeluje 67 partnerjev iz 28 držav, vključno z nacionalnimi in regionalnimi oblikovalci politik, financerji raziskav in inovacij ter agencijami, ki delujejo na področju urbane politike. Partnerstvo temelji na dosežkih Skupne programske pobude Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE)  in je tesno povezano z evropsko misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

Cilji partnerstva DUT so:

 • s pomočjo raziskav in inovacij omogočiti lokalnim organom, občinam, podjetjem in ljudem, da globalne strategije prenesejo v svoje lokalno okolje;
 • razviti veščine in orodja za uresničitev nujno potrebnih sprememb v smeri trajnostne prihodnosti, v kateri bo kakovost življenja v mestih večja;
 • vlagati v raziskave in inovacije ter s tem okrepiti evropski inovacijski ekosistem na področju prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih;
 • vzpostaviti kakovostno platformo za raziskave in inovacije, s pomočjo katere bodo mesta lahko postala bolj trajnostna, vključujoča in prijetna za življenje;
 • ustvariti močno skupnost za spodbujanje prehodov na trajnostno prihodnost v mestnih okoljih.
   

Tematski stebri

Partnerstvo DUT se osredotoča na tri ključna področja in njihove medsebojne odnose:

 • Krožno gospodarstvo v mestnih okoljih – Cilj je spodbuditi razvoj mestnih okolij, katerih značilnost je regenerativni urbanizem, tj. za življenje prijetne, vključujoče in zelene skupnosti in soteske, ki temeljijo na krožnem gospodarstvu in pretoku virov. Oblikovana bodo številna orodja in pristopi, ki bodo omogočila skupna prizadevanja za večjo učinkovitost virov in boljše življenjske razmere v mestnih okoljih.
 • Energetsko pozitivna okrožja in soseske – Cilj je optimizirati lokalne energetske sisteme s pomočjo energijske učinkovitosti, fleksibilnosti in lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih virov, spodbuditi prehod na trajnostno energijo in podnebno nevtralnost ter te ukrepe vključiti v procese urbanističnega načrtovanja. Ta tematski steber bo temeljil na sodelovanju med ključnimi skupinami deležnikov, kot so javna uprava, nepremičninski sektor in javne službe.
 • 15-minutna mesta – Cilj je ponovno razmisliti o obstoječem sistemu mobilnosti in morfologiji mestnih okolij, spodbuditi odločitve za trajnostno mobilnost, prerazporediti mestni prostor in reorganizirati vsakodnevne dejavnosti ljudi, tako da bodo mesta bolj podnebno nevtralna, vključujoča in prijetna za življenje. Koncept tega tematskega stebra temelji na ideji, da bi morali prebivalci mest večino svojih dnevnih potreb pokriti v 15-minutnem radiju, peš ali s kolesom, za daljše razdalje pa bi uporabljali druge oblike trajnostnega prevoza.
   

Prvi skupni mednarodni razpis partnerstva DUT je bil objavljen septembra 2022. Partnerstvo DUT namerava do leta 2029 objaviti sedem mednarodnih razpisov, v okviru katerih bodo pokrite tematike iz vseh treh stebrov.

ARIS v partnerstvu DUT

ARIS je kot polnopravna članica Skupne programske pobude Urbana Evropa od leta 2015 sodelovala že pri pripravi partnerstva DUT in je v partnerstvo vključena od njegovega uradnega začetka v letu 2022. ARIS kot partnerka sodeluje pri pripravi in izvajanju mednarodnih razpisov in drugih aktivnostih partnerstva DUT ter ima dva predstavnika v upravnem odboru. ARIS ima v okviru partnerstva DUT stike s številnimi primerljivimi evropskimi agencijami, kar ji omogoča izmenjavo praks in izkušenj na področju financiranja in spremljanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
 

Priložnosti za slovenske raziskovalce

Sodelovanje na razpisih partnerstva DUT omogoča vzpostavitev sodelovanja z drugimi mesti, univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji iz držav članic Evropske unije in širše, ki delijo podobne cilje trajnostnega razvoja. To omogoča izmenjavo izkušenj, dobrih praks in znanja ter učenje od drugih, kar lahko vodi k izboljšanju strategij in rešitev v mestih.

Raziskovalne skupine iz Slovenije se lahko prijavljajo na mednarodne razpise partnerstva DUT, in sicer kot partnerji v mednarodnem konzorciju, pri čemer morajo upoštevati transnacionalne pogoje razpisa in nacionalne pogoje, ki jih določi ARIS. Mednarodni razpisi partnerstva DUT so dvofazni, prijave pa v vsaki fazi oceni mednarodni panel, ki ga sestavljajo raziskovalci in strokovnjaki iz prakse. Poleg tega se lahko slovenski raziskovalci udeležujejo različnih dogodkov in seminarjev partnerstva DUT, s svojim strokovnim doprinosom sooblikujejo tematske usmeritve mednarodnih razpisov partnerstva in sodelujejo v mednarodnih panelih kot ocenjevalci.