Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), ), 25. člena Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11), Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012 (Uradni list RS, št. 76/2011), Sklepa št. 6316-7/2011-213 o predlogu izbora prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012, sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije na 2. redni seji, dne 6. 2. 2012, Sklepa direktorja ARRS št. 6316-7/2011-214 o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012, Sklepa o spremembi sklepa o izboru prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012, št. 6316-7/2011-359, ki ga je sprejel direktor ARRS, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v spodaj priloženi prilogi objavlja dokončno listo 115 izbranih in 26 neizbranih prijav.

Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 41003-11/2011/2, z dne 29.12.2011, o zadržanju izvrševanja Proračuna Republike Slovenije za leto 2012, se (so)financiranje določeno s tem sklepom izvede v obsegu 80 % (odstotkov), v polnem obsegu pa, ko bo izvršitev Proračuna za namen znanstvenih sestankov dovoljena v polnem obsegu.

Priloga:
  • Dokončna lista izbranih in neizbranih prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2012: