Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni tisk in sestanki

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 do 2010 (Uradni list RS, št. 3/06) in v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Usmeritve za izvedbo javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na področju znanstvenega tiska in sestankov v letu 2007
 

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 – 2010 (ReNRRP) (Uradni list 3/2006) ter sprejetim državnim proračunom za področje raziskovalne dejavnosti se bodo pri izvedbi javnih razpisov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v letu 2007 za (so)financiranje:

  1. domačih znanstvenih periodičnih publikacij
  2. domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
  3. znanstvenih monografij
  4. znanstvenih sestankov

upoštevale naslednje usmeritve:

 

I. PREDMET RAZPISOV

Razpisi ARRS za (so)financiranje izvajanja raziskovalne dejavnosti v letu 2007 bodo izvedeni v skladu s Programom dela in finančnim načrtom ARRS za leto 2007.

 

II. OKVIRNI RAZREZ SREDSTEV PO VEDAH

Okvirni razrez sredstev po vedah za posamezne razpise je sledeč1:

 

  (1)
Dom. znanstvene period. publ.
(%)
(3) Monografije (%) (4)
Znan. sestanki (%)
NA-MA 20 10 20
Tehnika 10 5 20
Medicina 5 5 15
Biotehnika 5 5 10
Družboslovje 15 35 10
Humanistika 40 35 20
Interdisciplinarno 5 5 5

 

 

Za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij se dejanski razrez po vedah določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.

 

III. EVALVACIJSKI POSTOPEK

Evalvacijski postopek za ocenjevanje znanstvenih periodičnih publikacij, poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij in znanstvenih monografij vodi strokovno telo za znanstveni tisk, evalvacijski postopek za ocenjevanje znanstvenih sestankov pa vodi strokovno telo za znanstvene sestanke. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste, predpisane s strani ARRS. Recenzenti ocenjujejo posamezno periodično publikacijo, monografijo oziroma sestanek na podlagi točkovnega sistema.

IV. TEMATSKE PRIORITETE

  1. Domače znanstvene periodične publikacije

Prednost imajo znanstvene periodične publikacije, ki so del mednarodnih bibliografskih baz.

 

  1. Domače poljudnoznanstvene periodične publikacije

Prednost imajo poljudnoznanstvene publikacije, ki so naravoslovno tehniško usmerjene.

 

Številka: 630-24/2006/14
Datum: 19.10.2006

dr. Jure Zupan
Minister