Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006
 

V skladu z letno politiko ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za sofinanciranje znanstvenih sestankov ter na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Uradni list RS št. 12/05 in 24/06) se naj v letu 2006 v okviru izbora znanstvenih sestankov upoštevajo naslednje usmeritve:

  1. Okvirni razrez procentov po vedah, ki je posledica 10-letnega povprečja:

 

Znanstvene vede Procenti
Naravoslovno-matematične vede 20 %
Tehniške vede 20 %
Medicinske vede 15 %
Biotehniške vede 10 %
Družbene vede 10 %
Humanistične vede 20%
Interdisciplinarne vede 5 %

Dejanski razrez po vedah naj se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto vlog.

  1. Evalvacijski postopek za ocenjevanje znanstvenih sestankov vodi strokovno telo za znanstvene sestanke. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste predpisane s strani javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Recenzenti ocenjujejo posamezni znanstveni sestanek na podlagi točkovnega sistema. Prednost imajo znanstveni sestanki z večjim deležem mednarodnih udeležencev in predavateljev.

Ljubljana, 10.03.2006
Št.: 630-10/2006

dr. Jure Zupan
Minister