Raziskovalna infrastruktura

Znanstveni sestanki

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2006
 

Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih sestankov, ocenjuje Strokovno telo za znanstvene sestanke (strokovno telo) na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov. Strokovno telo v skladu z Aktom o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost imenuje Znanstveni svet agencije in je sestavljena iz 3 članov: predsednika, namestnika predsednika in člana. Znanstveni svet imenuje 14 recenzentov za vsako vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z interdisciplinarnima ocenjevalcema.

Strokovno telo je imenovano za 4 leta, recenzenti za leto 2006. Seznam recenzentov bo objavljen konec leta 2006 skupaj z recenzenti za ostale javne razpise.

Sestava strokovnega telesa za znanstvene sestanke je objavljena ob objavi javnega razpisa.

Recenzenti točkujejo posamezni sestanek na podlagi spodaj opredeljenih meril.

Merila za dodelitev sredstev

 

Merila Možno število točk
Aktualnost tematike 20
 • zelo aktualna tematika
20
 • srednje aktualna tematika
10
 • manj aktualna tematika
5
Pričakovana odzivnost sestanka v znanstveni in strokovni javnosti 10
 • zelo velika
10
 • srednje velika
5
 • manjša
3
Reference predavateljev 25
 • v povprečju visoke
25
 • v povprečju srednje
15
 • v povprečju nižje
10
Organizacijske reference organizatorja sestanka 10
 • zelo dobre
10
 • dobre
8
 • srednje
5
 • manjše
3
Pridobitev dodatnega sofinanciranja 10
 • tuji viri
10
 • domači viri
5
Mednarodna udeležba 15
 • predvidena udeležba nad 50% referentov
15
 • predvidena udeležba od 21% do 49% referentov
10
 • predvidena udeležba od 10% do 20% referentov
5
Zagotavljanje racionalne poraba sredstev 5
 • zagotovljena je zelo racionalna poraba
5
 • zagotovljena je realna porab
3
 • racionalna poraba ni zagotovljena
0
Združevanje več znanstvenih disciplin 5
SKUPAJ 100
 1. Pri točkovanju se določijo štiri kategorije: I, II, III in IV. Sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo; sestanki, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, pa se ne sofinancirajo. Sestanek se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno po vedah.
 2. Ko posamezni sestanek po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih sestankov po vedah glede na število točk.
 3. Strokovno telo v posvetovanju z recenzentoma za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo. ki je podlaga za razvrščanje sestankov po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oz. potrditi strokovno telo na skupnem sestanku.
 4. Na podlagi razdelitve sestankov po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezni sestanek na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje organizacije stroškov znanstvenih sestankov, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

 

VRSTA STROŠKOV SIT
Tiskanje, razpošiljanje vabil in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oz. elektronski obliki in pripravljalna dela 1.300,00 (A)
Dodatek na referenta 3.500,00 (B)
Najemnina dvorane (1 dan, 1 udeleženec) 700,00 (C)
Bivanje vabljenih predavateljev (1 oseba, 1 dan) 25.000,00 (D)
Administriranje programskega in organizacijskega odbora  
 1. do 30 referentov
  150.000,00
 1. do 100 referentov
  250.000,00
 1. nad 100 referentov
 350.000,00

 

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DOTACIJA = (št.udeležencev x A)+
(št. referentov x B)+
(št.dni x št.udeležencev x C)+
(št.tujih vabljenih predavateljev x št.dni x D)+
(administriranje – odvisno od števila referentov))

I. kategoriji pripada 100% delež izračune dotacije
II. kategoriji pripada 75% delež izračune dotacije
III. kategoriji se procentualni delež računsko določi. Procenti so odvisni od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

Pred sestankom mora biti natisnjen izvleček referatov.

V program sofinanciranja je mogoče uvrstiti le sestanek, za katerega organizatorji pošljejo dovolj izčrpne podatke (npr. poleg imena vsakega vabljenega predavatelja še njegovo temo ali okvirni program). ter natančno opredelitev namenov in ciljev znanstvenega sestanka.

Velikim znanstvenim sestankom (nad 350 udeležencev) se krijejo tudi stroški pripravljalnih del leto pred potekom sestanka.

Agencija sofinancira vse stroške največ za 3 dni.

Agencija sofinancira vse stroške bivanja največ 10 vabljenim tujim predavateljem za posamezni sestanek.

Sofinancira se sestanek, na katerem je predvideno za enodnevni sestanek najmanj 10 referentov ter najmanj 20 referentov za dva ali več dnevni sestanek.

Agencija sofinancira dodatek na referenta za največ 100 referentov.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

Vsako leto se preverijo normativi za izračun dotacije.

 1. Na seji strokovnega telesa, na kateri so prisotni tudi recenzenti se:
  • potrdi ocene
  • potrdi razdelitev sestankov po kategorijah glede na število točk
  • odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev sestanka v sofinanciranje
  • z nadomestno oceno odloča o vključitvi sestanka, ki je izpadel iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi
  • na podlagi okvirnega razreza procentualnih deležev sredstev namenjenih posameznim vedam določi dejanski razrez za leto razpisa.

Ljubljana, 10.03.2006
Številka: 630-8/2006

dr. Franci Demšar
Direktor