Raziskovalna infrastruktura

Znanstvene monografije

Normativni akti

      

Metodologija ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu 2006
 

Prijave, prispele na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij, ocenjuje Strokovno telo za znanstveni tisk (strokovno telo) na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij. Strokovno telo v skladu z Aktom o ustanovitvi javne agencije za raziskovalno dejavnost imenuje Znanstveni svet agencije in je sestavljena iz 3 članov: predsednika, namestnika predsednika in člana. Znanstveni svet imenuje 14 recenzentov za vsako vedo po dva recenzenta (1 znanstveni in 1 strokovni), vključno z interdisciplinarnima ocenjevalcema.

Strokovno telo je imenovano za 4 leta, recenzenti za leto 2006. Seznam recenzentov bo objavljen konec leta 2006 skupaj z recenzenti za ostale javne razpise. Sestava strokovnega telesa za znanstvene monografije je objavljena ob objavi javnega razpisa.

Recenzenti točkujejo posamezno monografijo na podlagi spodaj opredeljenih meril.

Merila za dodelitev sredstev

 

Merila Možno število točk
POMEN MONOGRAFIJE ZA RAZVOJ ZNANSTVENEGA PODROČJA: 60
 • zelo velik
60
 • velik
50
 • srednje velik
35
 • majhen
15
AKTUALNOST MONOGRAFIJE: 10
Monografija obravnava:  
 • zelo aktualno znanstveno problematiko/tematiko
10
 • srednje aktualno znanstveno problematiko/tematiko
7
 • manj aktualno znanstveno problematiko/tematiko
3
POMEN MONOGRAFIJE ZA RAZVIJANJE ZNANSTVENE IN STROKOVNE TERMINOLOGIJE: 10
 • zelo velik
10
 • velik
7
 • srednje velik
3
 • majhen
0
REFERENCE AVTORJA:  15
 • visoke (ima že objavljena monografska dela oz. večje število znan. člankov v vrhunski znan. periodiki z impakt faktorjem nad 0,8 oz. v revijah, ki jim stroka priznava mednarodno veljavo)
15
 • srednje (ima objavljeno večje število znan. člankov v tuji in domači znan. periodiki)
8
 • nižje (ima objavljeno manjše število znan. člankov v tuji in domači znan. periodiki)
4
POSEBEN POMEN ZA SLOVENSKI ALI MEDNARODNI PROSTOR 5
 • ima poseben pomen za slovenski ali mednarodni znanstveni prostor oziroma uveljavlja slovensko znanost v mednarodnem prostoru
5
SKUPAJ 100

 

 1. Pri točkovanju se določijo štiri kategorije: I, II, III in IV. Monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v prve tri kategorije, se sofinancirajo; monografije, ki se pri ocenjevanju uvrstijo v četrto kategorijo, pa se ne sofinancirajo. Monografija se uvrsti v posamezno kategorijo na osnovi točkovnih ocen recenzentov in to ločeno po vedah.
   
 2. Ko posamezno monografijo po vedah ocenita oba recenzenta, pooblaščena oseba agencije izračuna aritmetično sredino obeh ocen. Na podlagi ocen po posameznih vedah se pripravi vrstni red posameznih monografij po vedah glede na število točk.
   
 3. Strokovno telo v posvetovanju z recenzentoma za vsako vedo posebej določi razpon točk za posamezno kategorijo, ki je podlaga za razvrščanje monografij po kategorijah glede na doseženo izračunano aritmetično sredino ocen. Točkovni razpon za posamezne kategorije za vsako vedo mora sprejeti oz. potrditi strokovno telo na skupnem sestanku.
   
 4. Na podlagi razdelitve monografij po kategorijah pooblaščena oseba agencije izračuna višino sredstev za posamezno monografijo na podlagi sprejetih normativov za izračun dotacije za posamezno leto.
   

NORMATIVI ZA IZRAČUN DOTACIJE

Za izračun pripadajočih sredstev za sofinanciranje izdaje monografij, se upoštevajo naslednji finančno opredeljeni elementi:

 

VRSTA STROŠKOV SIT
tiskanje in vezava 60,00 na avtorsko polo (A)
računalniški prelom 8.000 na avtorsko polo (B)
lektoriranje 7.500 na avtorsko polo (C)
50% priznanih stroškov prevoda (tujih avtorjev v slov.jezik) 40.000 na avtorsko polo (D)
50% priznanih stroškov prevoda (slov.avtorjev v tuj jezik) 50.000 na avtorsko polo (E)

 

Dotacija se izračuna na naslednji način:

DOTACIJA = (št. avtorskih pol x naklada x A) +
(št. avtorskih pol x B) +
(št. avtorskih pol x C)+
pri prevodu tujih avtorjev še +
(št. avtorskih pol x D)
(št. avtorskih pol x E)
 1. kategorij pripada 100% delež izračune dotacije.
   
 2. kategoriji pripada 80% delež izračune dotacije.
   
 3. kategoriji se procentualni delež računsko določi. Procenti so odvisni od višine sredstev za ta program. Procentualni delež se določi za vsako leto posebej, odvisno od dodeljenih sredstev.

Glede na obseg sredstev za sofinanciranje znanstvenih monografij, se bodo sofinancirale tiste monografije, ki bodo na podlagi izračuna presegle znesek 100.000,00 SIT (417,29 EUR).

V program sofinanciranja se načeloma uvrstijo samo prevodi tujih del, ki so temeljnega pomena za neko znanstveno področje in podpodročje.

Agencija sofinancira tudi stroške izdaje monografije na elektronskem mediju. V tem primeru se ustrezno upoštevajo stroški priprave in razmnoževanja (CD, DVD ipd.)

Sofinancirajo se posamezni naslovi znanstvenih monografij in ne zbirke v celoti.

Ponatisi se ne sofinancirajo, razen v primeru starejših (če je od prve izdaje minilo 30 let ali več) in težko dostopnih del, ki so posebnega pomena za neko znanstveno področje, so postala znova aktualna ali pa je potreba znanstvenega področja zelo velika. O tem odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Slovarska dela, ki so praviloma tržne narave, se ne sofinancirajo. Izvzeta so tista slovarska dela, ki so posebej pomembna za razvoj slovenske znanstvene terminologije oziroma preučevanja slovenskega jezika. O takšnih slovarjih posebnega pomena odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Prevodi evropskih standardov se ne sofinancirajo iz naslova znanstvenih monografij.

Izjemoma se sofinancirajo zborniki kot knjižni projekti, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Izidi magistrskih nalog v knjižni obliki se ne sofinancirajo. Možne so izjeme, kadar gre za zelo kvalitetna nagrajena dela. Strokovno telo o tem odloča za vsak primer posebej.

Monografij, ki izidejo v letu pred tistim, za katerega je objavljen razpis, agencija ne sofinancira.

Vsako leto se normirajo stroški za tiskarsko polo.

Agencija sofinancira monografije do naklade največ 500 izvodov in obsega 30 avtorskih pol. Obsežnejše rokopise je treba dodatno obrazložiti.

Pri izračunu dotacije so možne korekcije za izjeme, kjer narava monografije zahteva dražjii tisk, karte itd. in sicer maksimalno do višine +50%, o čemer odloča strokovno telo za vsak primer posebej.

Pri izdaji monografij slovenskega avtorja v slovenskem jeziku agencija sofinancira stroške tiska, tehnične priprave rokopisa za tisk (stroške računalniškega oblikovanja besedila za tisk) in stroške lektoriranja, ne financira pa avtorskega dela.

Pri izdaji prevoda monografije tujega avtorja v slovenski jezik agencija sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja, tehnične priprave prevoda za tisk (stroške računalniškega oblikovanja besedila za tisk) in stroške tiska.

Pri izdaji prevoda monografije slovenskega avtorja v tujem jeziku pri tujem založniku agencija sofinancira do 50% priznanih stroškov prevajanja. Če avtorji monografijo že napišejo v tujem jeziku, se jim priznajo stroški, kakor da bi delo dali prevesti.

Če je izračun dotacije večji, kot so zaprošena sredstva, se upošteva zaprošena sredstva.

 1. Na seji strokovnega telesa, na kateri so prisotni tudi recenzenti se:
  • potrdi ocene
  • potrdi razdelitev monografij po kategorijah glede na število točk
  • odloča o zvišanju oz. znižanju praga za vključitev monografije v sofinanciranje
  • z nadomestno oceno odloča o vključitvi monografije, ki je izpadla iz sofinanciranja, če so za to podani tehtni razlogi
  • na podlagi okvirnega razreza procentualnih deležev sredstev namenjenih posameznim vedam določi dejanski razrez za leto razpisa.
 1. Recenzenti v tednu dni na pol strani po seji strokovnega telesa pisno obrazložijo ocene tistih prijavljenih monografij, ki niso dosegle zadostnega števila točk za uvrstitev v program sofinanciranja. V obrazložitvi navedejo predloge za izboljšavo teksta monografije, ki jo mora prijavitelj priložiti v primeru ponovne prijave na razpis.

Ljubljana, 10.3.2006
Številka: 6133-6/2005

dr. Franci Demšar
Direktor