Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Normativni akti

      

Pravilnik o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive
 

Uradni list RS, št. 75-2693/94, RS 35-1519/98 (spremembe in dopolnitve)

1. člen

S tem pravilnikom se določijo kvantitativni kriteriji za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive in način njihove uporabe.

2. člen

Posameznik mora dosegati za izvolitev:

a) znanstvene nazive:

 • znanstveni sodelavec najmanj 20 točk, od tega najmanj 12 točk na podlagi bibliografskih podatkov; najmanj 3 dela (ali najmanj 9 točk) morajo biti objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno veljavo;
 • višji znanstveni sodelavec najmanj 40 točk (najmanj 24 na podlagi bibliografskih podatkov), od tega najmanj 20 točk v zadnjih petih letih (vsaj 12 na podlagi bibliografskih podatkov), najmanj 6 del (ali najmanj 18 točk) mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno veljavo, od tega 3 dela po zadnji izvolitvi;
 • znanstveni svetnik najmanj 65 točk (najmanj 40 na podlagi bibliografskih podatkov), od tega najmanj 25 točk v zadnjih 5 letih (vsaj 15 na podlagi bibliografskih podatkov); najmanj 12 del (ali najmanj 36 točk) mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno veljavo, od tega 6 del po zadnji izvolitvi.

b) strokovno-raziskovalne in razvojne nazive:

 • razvojni sodelavec najmanj 20 točk, strokovno-raziskovalni sodelavec pa najmanj 20 točk, od tega 3 na podlagi bibliografskih podatkov;
 • višji strokovno-raziskovalni sodelavec oziroma višji razvojni sodelavec najmanj 40 točk, od tega najmanj 6 na podlagi bibliografskih podatkov;
 • strokovno-raziskovalni svetnik oziroma razvojni svetnik najmanj 65 točk, od tega najmanj 10 na podlagi bibliografskih podatkov.

Ocena bibliografskih podatkov

3. člen

Bibliografska vrednost znanstvenih in strokovnih del se ocenjuje po kvaliteti. Za kvalitetno oceno se uporabljajo naslednja merila:

 1. Objavljeni članki v znanstvenih revijah:
  • v domači znanstveni reviji (z domačim uredniškim odborom), 1 točka
  • v domači znanstveni reviji (z mednarodnim uredniškim odborom), 2 točki
  • v mednarodni znanstveni reviji, 3 točke
  • s faktorjem vpliva po SCI ali SSCI do X, 5 točk
  • s faktorjem vpliva po SCI ali SSCI nad X, 8 točk

Revije so v SCI in SSCI razporejene v vsebinske kategorije po padajočih vrednostih faktorjev vpliva. X je številčna vrednost faktorja vpliva revije, ki ločuje zgornjo in spodnjo polovico revij v posamezni vsebinski kategoriji.

Za vede, za katere indeksi citiranja niso dosegljivi, raziskovalno polje določi seznam revij in jih razvrsti po pomembnosti tako, da ustrezajo razdelitvi točk za članke, objavljene v znanstvenih revijah. Razvrstitev potrdi minister na predlog ustreznega področnega sveta za raziskave in razvoj.

 1. Objavljeni članki v strokovnih revijah, 0,5 točke
  Objavljeni članki v poljudno-znanstvenih revijah, 0,2 točke
 2. Izdane knjige in druga gradiva za recenzijo:
  • izdaja knjige pri mednarodno uveljavljeni tuji založbi, 15 točk
  • izdaja knjige pri domači založbi, 10 točk
  • poglavje ali samostojen članek v knjigi, izdani pri mednarodno uveljavljeni tuji založbi, 8 točk
  • poglavje ali samostojen članek v knjigi, izdani pri domači založbi, 6 točk
  • uredništvo zbornika pri mednarodno uveljavljeni tuji založbi, 5 točk
  • izdaja recenziranega univerzitetnega učbenika, 10 točk
  • drugi učbeniki (z recenzijo), 5 točk
 3. Objavljeni prispevki iz znanstvenih konferenc in sestankov, vabljena predavanja, gostovanja v tujini:
  • domača konferenca, 0,5 točke
  • mednarodna konferenca, 1 točka
  • vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na domači konferenci, 2 točki
  • vabljeno uvodno ali plenarno predavanje na mednarodni konferenci, 5 točk
  • gostovanje na tuji univerzi kot gostujoči profesor, na predavanjih, daljših od 10 ur, 10 točk

Vse navedene točke za posamezne bibliografske enote veljajo kot najvišje možne.

Ocena raziskovalno-razvojnih rezultatov

4. člen

 1. Patenti:
  • podeljeni v tujini, 10 točk
  • podeljeni doma, 6 točk
  • prijavljeni v tujini, 4 točke
  • prijavljeni doma, 2 točki
 2. Razvoj novega proizvoda, tehnologije ali programske opreme za trg, 2-20 točk
 3. Izdelava know-howa za proizvodnjo večje količine produktov za trg 2-20 točk

Pristojna komisija na zavodu določi število točk na podlagi dokumentacije za izdelke pod točkama 2. in 3., tega člena glede na tehnične in finančne učinke.

Točkovanje raziskovalno-razvojnih rezultatov v družboslovju in humanistiki predlagata pristojna področna sveta za raziskave in razvoj, potrdi pa jih minister, pristojen za znanost in tehnologijo.

5. člen

Za izvolitev v posamezni naziv morajo kandidati na podlagi dokumentacije praviloma presegati minimalni kvantitativni kriterij.

Avtorstvo

6. člen

Edinemu avtorju pripadajo vse točke. Če je avtorjev več, se število točk pomnoži s faktorjem 1,2. O razdelitvi pridobljenih točk se avtorji dogovorijo med sabo. Če se avtorji ne dogovorijo drugače, je delež vseh avtorjev enak. V primeru spora odloča o dokončni razdelitvi točk Znanstveni svet zavoda ali drugi pristojni organ zavoda.

7. člen

Sezname revij ter točkovanja raziskovalno-razvojnih rezultatov v družboslovju in humanistiki vodi Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

8. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(Objavljeno 2. 12. 1994)

(1) Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi kvantitativnih kriterijev za razvrščanje v znanstvene, strokovno-raziskovalne in razvojne nazive (Uradni list RS, št. 35-1519/98), objavljen 8. 5. 1998, velja od 9. 5. 1998

 • Pravilnik o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO