Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Normativni akti

      

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) ter predhodno danem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-2/2006/33 z dne 05.09.2006 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 31. seji dne 27.9.2006 sprejel

Pravilnik o spremembi pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
 

1. člen

V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 12/05) se besedilo 20. člena spremeni tako, da se glasi:

"Vloga za vpis v evidenco RO se vloži na obrazcih. Vlogi mora vlagatelj priložiti še:

  • ustanovitveni akt ali statut vlagatelja;
  • splošni pravni akt vlagatelja iz katerega mora biti razvidno, da je raziskovalna in razvojna dejavnost vodena organizacijsko opredeljeno in stroškovno ločeno od ostalih dejavnosti vlagatelja oziroma podpisano in ožigosano izjavo vlagatelja (obrazec izjave je priloga tega pravilnika);
  • splošni pravni akt, ki opredeljuje pogoje, merila in postopek za razvrstitev raziskovalca v posamezen naziv pri vlagatelju;
  • zapisnik komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa, ki je podelil naziv raziskovalcu v raziskovalni skupini pri vlagatelju;
  • raziskovalni in/ali razvojni program dela za eno ali več raziskovalnih skupin pri vlagatelju za tekoče letno obdobje (okvirno do 1500 znakov oziroma ena tipkana stran);
  • seznam pomembnejše raziskovalne opreme, katere vrednost praviloma presega 1 milijon tolarjev (izpis iz knjigovodske evidence);
  • kratko predstavitev vlagatelja (okvirno do 800 znakov oziroma pol tipkane strani);
  • dokazila o rezultatih raziskovalnega in razvojnega dela (bibliografija, inovacije, patenti, drugi rezultati raziskovalnega in razvojnega dela, okvirno do 1500 znakov oziroma ena tipkana stran).

Zapisnik komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa iz četrte alineje prejšnjega odstavka se lahko izjemoma nadomesti s sklepom direktorja, v kolikor vlagatelj v splošnem pravnem aktu iz tretje alineje prejšnjega odstavka opredeli ustrezen postopek in pri tem upošteva predpisane pogoje in merila za razvrstitev raziskovalca v posamezen naziv. Podelitev raziskovalnih nazivov s sklepom direktorja lahko traja do podelitve raziskovalnega naziva komisije oziroma veččlanskega strokovnega telesa in sicer največ za dobo enega leta.

Če vlagatelj k vlogi za vpis prilaga fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena. Izjavo o istovetnosti lahko napiše vlagatelj, ki jo potrdi pooblaščeni zastopnik vlagatelja.

Agencija po prejemu vloge za vpis po uradni dolžnosti pridobi izpisek iz sodnega registra oziroma uradni dokument o priglasitvi pristojnemu organu, dokument Statističnega urada Republike Slovenije oziroma Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) o matični številki vlagatelja in šifri dejavnosti in dokument o davčni številki oziroma identifikacijski številki vlagatelja, ki ga je izdal pristojni davčni urad."

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-11/2006-1
Ljubljana, dne 27.9.2006
EVA: 2006-1647-0014

Predsednik Upravnega odbora
prof. dr. Tadej Bajd

Priloga: