Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Normativni akti

      

Na podlagi 25. in 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost in šport št. 006-2/2014/10 z dne 6. 5. 2014 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. seji dne 22. 5. 2014 sprejel

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti
 

1. člen

V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13) se 15. člen spremeni tako, da se glasi:

"15. člen
(izbris iz evidence RO)

(1) Izvajalec se na podlagi sklepa izbriše iz evidence RO, če v skladu s prejšnjim členom:

  • ne pošlje podatkov,
  • podatkov ne pošlje pravočasno,
  • pooblaščena oseba ugotovi, da poslani podatki ne dokazujejo izpolnjevanja pogojev za vpis v evidenco RO.

(2) Agencija po uradni dolžnosti izbriše izvajalca iz evidence RO na podlagi sklepa, če :

  • pooblaščena oseba ugotovi, da je izvajalec izbrisan iz sodnega registra,
  • pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ni sporočal sprememb več kot štiri leta,
  • pooblaščena oseba ugotovi, da so bile izjave, ki so bile podlaga za vpis v evidenco RO, neresnične in zato RO ne izpolnjuje pogojev za vpis v evidenco RO,
  • se pošta, poslana na naslov RO, ki je vpisan v evidencah AJPES, vrne z oznako "neznan naslovnik.

(3) Agencija pošlje izvajalcu obvestilo o izbrisu iz evidence RO v osmih dneh od tega izbrisa."

2. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2014-1
Ljubljana, dne 22. maja 2014

EVA 2014-1647-0002

prof. dr. Rado Bohinc
Predsednik Upravnega odbora ARRS