Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A; v nadaljevanju: Zakon), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17; v nadaljevanju: pravilnik), sklepa Znanstvenega sveta agencije (v nadaljevanju: ZSA), št. 5100-5/2018-145, z dne 20. 6. 2018, je v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018 (Uradni list RS, št. 16/18; v nadaljnjem besedilu: razpis) je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) sprejel sklep o izboru prijav za sofinanciranje na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018 in sicer za sofinanciranje članstva slovenskih društev in zvez v mednarodnih znanstvenih združenjih (A1) ter za sofinanciranje delovanja slovenskih predstavnikov na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, ki so izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj (A2).
 

Prilogi: