Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2021

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
08.01.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije v teku stalno odprt   Aleksandra Panič
22.01.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 18.03.2021 november Aleksandra Panič
22.01.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 01.04.2021 december Mojca Boc
29.01.2021 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 do 2023 zaključen 22.04.2021 december Katarina Seršen
05.03.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 01.04.2021
01.10.2021
december
I. četrtletje 2022
Mojca Boc
05.03.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 22.04.2021 december  Mojca Boc
02.04.2021 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021 zaključen 30.04.2021 11.06.2021 Špresa Neziri
09.04.2021 Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021
 
zaključen

rezultati
25.05.2021 08.07.2021 Frančiška Rožič Novak
14.05.2021 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021) v teku 30.11.2021   Aleksandra Panič
09.07.2021 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2022–2024 zaključen 07.10.2021 januar 2022 Marjetica Primožič
13.09.2021 Javni poziv za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti v teku 28.10.2021 december Marjetica Primožič
17.09.2021 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije v teku 15.12.2021 julij 2022 Aleksandra Panič
II. polletje

 

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2021   II. polletje   Aleksandra Panič
november Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2022       Marjetica Primožič
II. polletje

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih hrvaško-slovenskih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije   II. polletje

 

II. polletje

 

Aleksandra Panič
II. polletje

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2022 - 2023   II. polletje december Frančiška Rožič Novak

Glede na epidemiološko situacijo, ki kaže večanje števila okužb v Evropi ter težavno situacijo z obvladovanjem epidemije v številnih državah sveta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije predlaga finančno nevtralno podaljšanje trajanja bilateralnih in bilateralnih znanstvenih projektov za eno leto, za tiste projekte, ki se zaključujejo najkasneje na dan 31. 12. 2021. Gre za bilateralne in bilateralne znanstvene projekte, pri katerih je pandemija vplivala na prvo ali zadnje leto izvajanja projektov. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo vse prijavitelje o podaljšanju potekajočih projektov pisno obvestila po podpisu soglasja z državo partnerico.

Objava načrtovanih javnih razpisov, katerih objava je bila načrtovana do konca leta 2020, se prestavi predvidoma v leto 2021.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2020 s predvideno objavo rezultatov v 2021

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati - december 2020

rezultati - april 2021

rezultati - junij 2021
stalno odprt


03.12.2020


21.04.2021

14.06.20221
Aleksandra Panič