Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
      
Rokovnik

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/02 in 115/05), vladnih usmeritev v Resoluciji o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur. l. RS, št. 3/06) in Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja RS (Ur.l. RS, št. 12/05 in 49/05) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu za leto 2006

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet razpisa je sofinanciranje: a. udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji b. delovanja slovenskih znanstvenih združenj v svetu.
   
 3. Orientacijska vrednost javnega razpisa je ad a. 65.000.000,00 SIT in ad b. 25.000.000,00 SIT
   
 4. Predmet javnega razpisa pod a in b točke 2. mora biti uresničen v letu 2006. Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2006.
   
 5. V skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije agencija lahko sofinancira:
  ad) a.
  • mednarodne prevozne stroške (po APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tarifi letalske vozovnice) za udeležbo slovenskih znanstvenikov na mednarodnih konferencah v tujini pod pogojem, da so na njih udeleženi z vabljenimi predavanji.
   Zaradi omejenih proračunskih sredstev bo agencija financirala:
  • potne stroške praviloma največ za dve vabljeni predavanji na mednarodnih konferencah posameznemu slovenskemu predavatelju v letu 2006
  • potne stroške praviloma največ dvema vabljenima predavateljema z iste raziskovalne organizacije za udeležbo na isti mednarodni konferenci.

ad) b.1.

 • članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih za leto 2006 v višini od 40.000,00 SIT do 190.000,00 SIT. Agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj in gospodarskim družbam in zavodom oziroma drugim javnim pravnim osebam in posameznikom;
   

ad) b.2.

 • delovanje slovenskih znanstvenikov in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj v višini mednarodnih prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, za udeležbe na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;

ad) b.3.

 • nadomestila za strokovna opravila v zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih znanstvenih združenj največ do 200.000,00 SIT letno s tem, da posamezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih združenjih letno.
 1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
  • raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane ali sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega razvoja;
  • slovenska znanstvena združenja, ki so vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih združenj pri agenciji;
  • organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz mednarodnih dvostranskih ali večstranskih sporazumov;
  • aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
 1. Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, kateremu je potrebno obvezno priložiti naslednje priloge v pisni prijavi:

ad) a.

 • program mednarodnega srečanja
 • vabilo organizatorja na vabljeno predavanje
 • povzetek predavanja
 • predračun stroškov (potrdilo o ceni APEX ali druge najbolj ekonomične tarife letalske vozovnice)

ad) b.1.

 • kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto 2006

ad) b.2.

 • vabilo na zasedanje
 • dokazilo o funkciji v mednarodnem znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec)
 • predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni APEX ali druge najbolj ekonomične tarife letalske vozovnice)

ad) b.3.

 • dokazilo o funkciji v mednarodnem znanstvenem združenju
 • predračun stroškov
 1. Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo na domači spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si) ali dvignejo vsak dan od dneva objave razpisa do 1. 9. 2006 v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana, v tajništvu Službe za mednarodno znanstveno sodelovanje.
   
 2. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: V postopku za izbiranje prijav za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja se obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim razpisom zahtevane pogoje. Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2006 po vrstnem redu prejetih prijav.
   
 3. Prijave za sofinanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis za sofinanciranje udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje slovenskih znanstvenih združenj v svetu« ter navedbo prijavitelja na naslovni strani morajo prijavitelji dostaviti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana. En izvod prijavnega obrazca v elektronski obliki pošlje prijavitelj na naslov: razpis-udelezbe@arrs.si. Pisni obliki priložite tudi Izjavo o istovetnosti pisne in elektronske prijave.
   
 4. Pravilno označene prijave za sofinanciranje, ki bodo prispele v pisni obliki in po elektronski pošti, do vključno 5. maja 2006, 23. junija 2006 in 1. septembra 2006 do 12.00 ure, bo strokovna komisija odprla naslednji delovni dan ob 9.00 uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana (glejte rokovnik na spletni strani agencije). Nepravočasne in nepravilno opremljene oziroma oddane prijave komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
   
 5. O sprejetem sklepu o sofinanciranju bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih prijav.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana, pri g. Albinu Babiču (tel. 01 478 46 88, e-pošta: albin.babic@gov.si) ali pri ga. Fani Rožič Novak (tel. 478 46 50, e-pošta: fani.rozic-novak@gov.si).

 

Dr. Franci Demšar
Direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 40/2006, z dne 14.04.2006.

Številka: 4302-30/2006

 

Priloge (prijavni obrazci):

  Stran ureja: Frančiška Rožič-Novak Zadnja sprememba: 03.01.2007
  Datum: 14.04.2006