Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14) v zvezi z 238. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017 (Uradni list RS, št. 21/16) ter predloga izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017, sprejetega s strani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 17. redni seji dne 7. 11. 2016, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017.

 

Priloge: