Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (druga faza ocenjevanja)

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13-popr. in 92/14), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015  (Uradni list RS, št. 94/14) ter Sklepa o predlogu izbora prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (druga faza ocenjevanja), sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije na 18. redni seji, dne 23. 11. 2015, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 30. 11. 2015 sprejel delni Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 (druga faza ocenjevanja). Po pridobitvi Mnenja o skladnosti sheme državnih pomoči »Raziskovalni projekti temeljnega raziskovanja« s strani Ministrstva za finance je direktor dne 15. 2. 2016 sprejel dopolnilni sklep, s katerim je odločil še o izboru 36 prijav predlogov raziskovalnih projektov, katerih prijavitelji, soizvajalci ali sofinancerji so gospodarske družbe.

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, z dne 23. 2. 2016, je bila v ugovornem postopku v drugi fazi izbrana 1 prijava.

Priloge: