Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - druga faza ocenjevanja

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 35. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik), Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - razpis in poziv v 2008 (Uradni list RS, št. 79/08) ter predloga liste projektov, oblikovanega s strani Znanstvenega sveta agencije z dne 16. 3. 2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor agencije) na 65. redni seji, dne 25. 3. 2009, sprejel o izboru prijav predlogov raziskovalnih projektov.

Priloge: