Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1 in 112/07), pete alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 23. čl. Pravilnika o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/09), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2010 - razpis v letu 2009 (Uradni list RS, št. 63/09) ter predloga liste projektov za leto 2010, oblikovanega s strani Znanstvenega sveta agencije z dne 4.12.2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 73. redni seji, dne 9.12. 2009, pod 2. točko sprejel Sklep o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov.

Priloge: