Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2005

Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 12/2005 in 49/05), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2005 z dne 27.5.2005 in Javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2005 (Uradni list RS, št. 54/3.6.2005), je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 17. redni seji dne 25.8.2005 sprejel sklep o izboru vlog za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2005 (glej prilogo).

Seznam izbranih raziskovalnih projektov za l. 2005

Zap. št. Šifra projekta VPP / Tema Naslov projekta Vodja projekta Podokt. Cen. raz. Let. ure Traj. mes.
Naravoslovno-matematične vede
1 J1-7347-1554 C4 Kvantna večdelčna dinamika v nanostrukturah in v kvantni informaciji Prosen Tomaž   C 2400 36
2 L1-7299-0105 C7 Uporaba laserske tehnologije za registracijo mehanskih vibracij v bioloških materialih Virant-Doberlet Meta   D 1700 36
3 J1-7369-0105 A3 Vpliv mikrobnih procesov na biomagnifikacijo Hg v prehranjevalnih verigah Tržaškega zaliva Faganeli Jadran   D 1360 36
4 L1-7001-0106 A3 Kartiranje flore Sečoveljskih solin in vzgoja avtohtonih vrst osočnikov Nečemer Marijan   C 745 36
5 L1-7150-1540 C2 Samočistilne in fotokatalitske prevleke za okoljske aplikacije Lavrenčič Štangar Urška   D 1360 36
6 J1-7206-0104 A2 Inhibicija MD-2 za zdravljenje infekcij in kroničnih bolezni Jerala Roman   D 1360 36
7 J1-7218-0101 B5 Algoritmi za analizo dodeljevanja lokacij Cabello Justo Sergio   B 1360 36
8 J1-7283-1540 C4 Razvoj aktivnih točkovnih pozicijskih detektorjev Stanič Samo   D 1700 36
9 J1-7363-0105 A2 Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic Zajc Irena   D 1360 36
10 L1-7407-1821 1.03 Biološke metode za monitoring žarišč živega srebra Zrimec Alexis   D 2000 36
11 L1-7135-1007 1.08 Drevesne branike kot retrospektivni bioindikator časovnih sprememb v onesnaženosti okolja Pokorny Boštjan   D 2000 36
12 L1-7097-0215 1.08 Migracija nitrata v sistemu rastlina-tla-podzemna voda Urbanc Janko   C 1360 36
13 L1-7165-1540 1.08 Transformacija onesnaževal z ozonom in naprednimi postopki oksidacije Eržen Evgen   C 850 36
14 L1-7078-0618 1.03 Biodiverziteta Posočja in naravovarstvene aplikacije za območja Natura 2000 Dakskobler Igor   C 1140 36
15 L1-7230-0101 1.07 Računalniška orodja v razvoju proizvodnih programov-2. del Pisanski Tomaž   C 1680 36
16 L1-7035-0106 1.02 Datiranje vod s H-3 in Pb-210: dinamika in ranljivost podzemne vode v globokih vodonosnikih Kožar Logar Jasmina   C 680 36
17 L1-7144-1007 1.03 Določitev obremenjenosti jezerskih ekosistemov z uporabo bioindikatorskih organizmov na primeru šaleških jezer Mazej Zdenka   C 1350 36
18 L1-7010-0106 1.02 Ovrednotenje ploščin vrhov in njihovih negotovosti v spektrometriji gama Korun Matjaž Aleš   D 680 24
19 L1-7107-0215 1.06 Študija tveganja prenosa onesnaženja do virov pitne vode v urbanem okolju Trček Branka   C 1000 36
20 L1-7060-0106 1.04 Uporaba analiznih tehnik z rentgensko svetlobo Kump Peter   C 680 36
21 Z1-7053-0106 1.02 Fizika kvazikristalov - novih materialov za shranjevanje energije Dolinšek Janez Martin Klanjšek B 1700 24
22 Z1-7549-0381 1.05 Funkcijske interakcije med signalno potjo ksenobiotikov in lipidnim metabolizmom Rozman Damjana Maja Matis B 1700 24
23 Z1-7562-0381 1.05 Navzkrižno pogovarjanje med uravnavanjem celičnega cikla in presnovo holesterola in zdravil v jetrih sesalcev Komel Radovan Klementina Fon Tacer B 1700 24
24 Z1-7558-1509 1.08 Melioracijski jarki s funkcijo čiščenja odtoka s kmetijskih površin Bulc Tjaša Alenka Šajn Slak B 1700 24
25 Z1-7171-1554 1.02 Modeliranje dinamike sipkih snovi in magnetnih gelov Podgornik Rudolf Daniel Svenšek B 1700 24
26 Z1-7386-0105 1.03 Vpliv bolezni na vedenje in imunski odziv pašnih čebel Apis mellifera Čokl Andrej Jasna Kralj B 1700 24
27 Z1-7572-0258 1.09 Biološka aktivnost in profiliranje novih inhibitorjev beta-laktamaz razreda A in C Šolmajer Tomaž Andrej Preželj B 1275 24
28 Z1-7214-0101 1.01 Pogoji nilpotentnosti v grupah Omladič Matjaž Primož Moravec B 1700 24
29 Z1-7114-0215 1.06 Bazenska evolucija in stratigrafska korelacija triasnih razvojev slovenskih Južnih Alp Ogorelec Bojan Bogomir Celarc B 1700 24
30 Z1-7586-0258 1.09 Razvoj inhibitorjev Mur ligaz kot novih protibakterijskih učinkovin Urleb Uroš Petra Štefanič B 1700 24
31 Z1-7037-0106 1.04 Kovinski fluoridi s specifičnimi površinskimi lastnostmi Žemva Boris Gašper Tavčar B 1700 24
32 Z1-7082-0618 1.03 Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test antagonistične koevolucije spolov Dakskobler Igor Matjaž Kuntner B 1700 24
33 Z1-7330-0101 1.07 Geometrijska interpolacija in zlepki Pisanski Tomaž Gašper Jaklič B 1700 24
34 Z1-7156-1540 1.02 Anizotropije kozmičnih delcev ekstremno visokih energij Zavrtanik Danilo Sophie Ferry B 1700 24
35 J1-7376-0105 A3 Kako ciklični peptidi iz cianobakterij vplivajo na biodiverziteto? Bojan Sedmak   D 1360 36
36 J1-7042-0106 A4 Raziskave lesa kot materiala in tkiva živih dreves z MRI Mojca Urška Mikac   D 560 36
37 J1-7584-0258 A2 Novi inhibitorji Mur Ligaz  Tomaž Šolmajer   D 560 36
38 L1-7563-1509 1.08 Fitoremediacija sedimentov in drugih kontaminiranih zemljin Tjaša Bulc   C 680 36
39 Z1-7015-0106 1.05 Vloga cisteinskih katepsinov kot imunomoduletorjev pri revmatoidnem artritisu Boris Turk Urška Repnik B 1700 24
Tehniške vede
40 J2-7116-0104 C1 Polimerni nanokompoziti Žigon Majda   D 1870 36
41 J2-7432-0106 C4 Nanostrukturni inženiring polprevodniših materialov Rečnik Aleksander   D 1700 36
42 L2-7073-1704 C2 Kapacitivni keramični senzor tlaka Santo Zarnik Marina   D 1020 36
43 L2-7080-1655 C1 Optimizacija metakrilatnih monolitnih nosilcev za separacija makro molekul Podgornik Aleš   C 1360 36
44 L2-7093-1689 C4 Raziskava mehanizmov degradacije in izboljšava lastnosti folijskih kondenzatorjev Gaberšček Miran   D 1700 24
45 J2-7133-0104 C4 Proizvodnja novih tankih filmov s pulzno lasersko abrazijo z "insitu" kontrolo z elementno masno spektrometrijo Van Elteren Johannes Teun   D 1700 36
46 J2-7220-1555 C1 Razvoj konstitutivnih modelov za PET polimere pri izjemnih hitrostih deformacje Rodič Tomaž   C 1605 36
47 L2-7122-0104 C3 Sinteza veziv in razvoj novih premaznih sistemov z nizko vrednostjo HOS za lesno industrijo Kunaver Matjaž   D 680 36
48 J2-7506-0106 C8 Razvoj materiala z nizko aktivacIjo za prvo steno bodočega fuzijskega reaktorja Novak Krmpotič Saša   D 1530 36
49 L2-7521-0106 2.01 Uporaba novih materialov iz recikliranih industrijskih odpadnih surovin in gradbenih odpadkov v gradbeništvu Milačič Radmila   D 1700 36
50 L2-7486-0106 2.09 Plazmska sterilizacja in funkcionalizacja biokompatibilnih materialov Mozetič Miran   D 1700 36
51 L2-7537-0106 2.06 Optimizacja sistemov HVAC z uporabo dinamičnih modelov Strmčnik Stanislav   C 850 36
52 L2-7172-0782 2.13 Izboljšani prenos toplote pri vrenju Golobič Iztok   C 1700 36
53 L2-7158-0796 2.08 Razvoj postopkov akustičnega modeliranja v sistemu razpoznavanja govora delujočega na VOIP omrežju Kačič Zdravko   C 850 24
54 L2-7298-0782 2.06 Razvoj inteligentnega diagnostičnega sistema za rotacijske stroje Vižintin Jožef   D 1700 36
55 L2-7568-1538 2.03 Ukrepi za zmanjšanje motenj v slovenskem elektroenergetskem omrežju Papič Igor   C 850 36
56 L2-7228-1555 2.14 Alternativna belilna sredstva Forte-Tavčer Petra-Eva   C 1700 36
57 L2-7236-1555 2.10 Izboljšava vroče preoblikovalnosti v ledeboritnih orodnih jekel Terčelj Milan   C 1700 36
58 L2-7061-1520 2.04 Razvoj večfunkcionalnih B4C-Al in B4C-Mg sestavljenih materialov za nove izdelke Kevorkijan Varužan   C 850 36
59 L2-7288-0782 2.11 Razvojno napovedovanje vzdržljivosti pogonskih jermenov Nagode Marko   C 1700 36
60 L2-7579-1538 2.09 Raziskave preciznega integriranega elektronskega števca električne energije: načrtovanje in testiranje Trontelj Janez   D 1700 36
61 L2-7207-0101 2.07 Hevristike - teorija in aplikacija 3 Žerovnik Janez   C 850 36
62 L2-7190-0797 2.01 Teoretična in eksperimentalna analiza nove tehnologije "exstradosed" gradnje mostov Dobrila Peter   B 850 36
63 L2-7560-1792 2.12 Načrtovanje in vodenje naprednega sistema za točkasto varjenje Štumberger Gorazd   C 1700 24
64 L2-7589-1421 2.02.06 Nadaljnja uporaba sekundarnih surovin kmetijsko-predelovalne industrije v Podravju za gojenje jedilnih in medicinskih gob Pahor Bojan   C 1700 36
65 L2-7036-0210 2.16 Razvoj in implementacija konstitutivnega modela za mehke kamnine in trde zemljine Vukadin Vladimir   C 1700 36
66 L2-7130-1252 2.05 Raziskava medsebojnega vpliva petrografskih in fizikalno- mehanskih lastnosti lignita pri različnih napetostnih stanjih Zavšek Simon   C 850 24
67 Z2-7046-1538 2.06 Nanosekundni električni pulzi za selektivno elektroporacijo celičnih organelov Miklavčič Damijan Tina Batista Napotnik B 1700 24
68 Z2-7127-0794 2.02 Encimske reakcije v visokotlačnem membranskem reaktorju Knez Željko Mateja Primožič B 1700 24
69 Z2-7353-0103 2.04 Priprava in karakterizacija novih potencialno uporabnih snovi nanometrskih dimenzij s kemijsko transportno reakcijo Pejovnik Radovan-Stane Daniel Vrbanić B 1700 24
70 Z2-7311-0782 2.13 Doprinosi k CFD in njihova uporaba na motorjih z notranjim izgorevanjem Škerget Leopold Tomaž Katrašnik B 1700 24
71 Z2-7076-0795 2.14 Uvajanje kemijsko-termičnih razkuževalnih postopkov pranja bolnišničnih tekstilij Šostar-Turk Sonja Sabina Fijan B 1700 24
72 Z2-7570-1538 2.06 Večmodalna netoga poravnava slik Kovačič Stanislav Peter Rogelj B 1700 24
73 Z2-7583-0795 2.10 Razvoj merilnega sistema za sprotno spremljanje toplotne obdelave kovinskih materialov Anžel Ivan Mihael Brunčko B 1275 24
74 J2-7018-0795 C1 Napredne bio-kemijske tehnologije v nano-procesiranju vlaknotvornih polimerov Vanja Kokol   C 680 36
75 J2-7535-0106 C8 Fuzijsko relevantne raziskave in interakcije plazme s površinami Milan Čerček   C 850 36
76 L2-7096-0795 C2 Razvoj nove dentalne zlitine z visoko vsebnostjo Au Janez Kramberger   C 680 36
77 L2-7204-1540 C2 Modeliranje in optimizacija kontinuiranega vlivanja. Božidar Šarler   C 680 36
78 L2-7503-0106 C4 Elektronsko optični risalnik za nanolitografijo Vincenc Nemanič   C 680 36
79 L2-7170-0782 C7 Optodinamska karakterizacija in nadzor laserskih procesov v industriji in medicini Janez Diaci   C 680 36
80 L2-7186-1538 C5 Novi direktni električni sistemi Vanja Ambrožič   C 680 36
81 L2-7183-1538 C2 Analiza delovanja in načrtovanje selEktivnega instalacijskega odklopnika Dejan Križaj   C 680 36
82 L2-7174-0795 C8 Uporaba sončne energije in toplotne črpalke za pridobivanje toplotne energije Milan Marčič   C 680 36
83 L2-7567-1538 2.08 Model nizkonapetostnega voda za DLC komunikacije v realnem času Jurij F. Tasič   C 680 24
84 L2-7349-0782 2.03 Biomasa za celovito energetsko oskrbo Vincenc Butala   C 680 36
85 L2-7356-1502 2.04 Karakterizacija kovinskih materialov pri pogojih špranjske korozije Andraž Legat   C 680 24
86 L2-7234-1555 2.16 Numerično modeliranje geomehanskih mehanizmov za varno podetažno odkopavanje premoga Jakob Likar   C 680 36
87 L2-7381-1538 2.06 Inteligentni sistem z računalniškim vidom za avtomatsko kontrolo dimenzij, izgleda in vsebine tablet Boštjan Likar   C 1200 36
88 Z2-7140-0795 2.04 Vpeljava plazemske tehnike za doseganje večje reaktivnosti celuloznih vlaken Karin Stana Kleinschek Zdenka Peršin B 1000 24
89 Z2-7564-1538 2.07 Zasnova sistema za večjezično strojno prevajanje besedil Sašo Tomažič Tatjana Filomonova B 1700 24
90 Z2-7438-0106 2.04 Elektrodepozicija trdomagnetnih tankih plasti na osnovi sistema Co-Pt Spomenka Kobe Kristina Žužek B 1000 24
91 Z2-7030-0206 2.04 Mehanizmi adhezije nanoplasti na kovinske substrate Monika Jenko Aleksandra Kocijan B 1000 24
Medicinske vede
92 J3-7618-2334 A2 Funkcija endokrinih celic v bolezni in procesih kompenzacije Rupnik Marjan   D 1700 36
93 J3-7141-2334 A2 Genetski dejavniki tveganja in farmakogenomika kompleksnih bolezni prebavil Potočnik Uroš   D 1360 36
94 L3-7365-1538 A2 EMG diagnostična metoda za vrednotenje delovanja materničnega vratu Maček - Lebar Alenka   C 890 36
95 J3-7044-0302 A2 Zdravljenje malignih tumorjev z elektrogensko terapijo Čemažar Maja   D 1360 36
96 J3-7488-0302 A2 Dedni rak dojk in jajčnikov v Sloveniji Žgajnar Janez   D 1360 36
97 J3-7406-0787 A2 Farmakogenetika tiopurinov - diagnostika in individualizirana terapija Mlinarič Raščan Irena   C 1700 36
98 L3-7123-0312 3.04 Zgodnje odkrivanje pljučnega raka pri ljudeh s poklicno azbestno boleznijo Terčelj-Zorman Marjeta   D 774 36
99 L3-7417-0312 3.06 Preprečevanje ishemičnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo - laboratorijski kazalci ishemičnih zapletov Stegnar Mojca   C 727 36
100 L3-7370-0312 3.06 Raziskava evociranih možganskih pretokov v fizioloških in patoloških razmerah Žvan Bojana   C 727 36
101 L3-7352-0312 3.03 Razvoj kliničnih aplikacij diodnega laserja (980 nm) na področju oftalmologije Drnovšek Olup Brigita   C 727 36
102 L3-7210-0312 3.03 Vpliv biokemičnih in kliničnih dejavnikov na ponoven vznik meningiomov po kirurški odstranitvi Prestor Borut   C 680 36
103 L3-7202-0312 3.05 Obremenilni dejavniki za nastanek vaginalnega prolapsa po histerektomiji Lukanovič Adolf   C 727 36
104 L3-7084-1027 3.08 Farmakoterapija depresije in z navodili neskladna uporaba antidepresivov Marušič Andrej   B 727 36
105 L3-7251-0381 3.08 Merjenje zdravja in zmanjšanja zmožnosti Marinček Črt   C 727 36
106 L3-7205-0312 3.05 Radikalna histerektomija z ohranitvijo inervacije spodnjih sečil Rakar Stelio   C 727 36
107 L3-7402-0312 3.05 Endoskopski postopki v repredukciji Tomaževič Tomaž   C 727 36
108 Z3-7476-1683 3.03 Fiziologija in patofiziologija astrocita Zorec Robert Maja Potokar B 1700 24
109 Z3-7301-1613 3.04 Ovrednotenje izražanja MDR genov pri ugotavljanju in spremljanju odpornosti proti citostatikom pri pljučnem raku ter možne povezave... Košnik Mitja Urška Čegovnik B 1700 36
110 Z3-7040-0312 3.03 Mehanizmi centralne živčno- mišične utrujenosti pri človeku Trontelj Jože Nejc Šarabon B 1700 24
111 J3-7411-312 A2 Genomski pristop k nevrodegenerativnim spremembam Borut Peterlin   C 1360 36
112 J3-7499-381 A2 Oralno zdravje Nenad Funduk   C 680 36
113 L3-7340-1607 3.03 Kombinirana laserska naprava za rehabilitacijo pri boleznih Peter Stegnar   C 750 36
Biotehniške vede
114 J4-7199-0406 A2 Razvoj laboratorijske diagnostike bakterije Clostridium difficile pri živalih Ocepek Matjaž   D 2400 36
115 J4-7315-0481 A4 Odziv organske snovi v tleh in naravnih ekosistemov (predvsem gozdov) na podnebne spremembe Vidic Nataša Jaecks   C 1360 36
116 L4-7163-0481 A4 Racionalna raba lesa v kontekstu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi Humar Miha   C 1360 36
117 J4-7062-0787 A1 Proteomika kot orodje za spremljanje biosinteznih procesov Kos Janko   D 1360 36
118 J4-7146-0401 A3 Optimizacija človekove prehrane: polifenoli in biološka razpoložljivost Vanzo Andreja   D 750 24
119 L4-7055-2342 4.03 Ekoremediacija kmetijskih površin z oljno ogrščico in pridelava biodizla Ribarič-Lasnik Cvetka   C 1600 36
120 L4-7111-0401 4.03 Parazitske gljive iz rodu Cylindrocarpon na koreninah vinske trte v Sloveniji Schroers Hans-Josef   C 680 36
121 L4-7179-0416 4.03 Identifikacija proteinov v prevodnem tkivu hmelja po okužbi s patogeno glivo Verticillium albo-atrum Javornik Branka   D 950 36
122 L4-7595-1421 4.06 Razvoj sistema za procesno vodenje fermentacij v vinarstvu Čelan Štefan   C 680 36
123 L4-7117-0481 4.06 Razvoj in optimizacija bioprocesa industrijskih heterolognih encimov Petković Hrvoje   D 905 36
124 L4-7367-0481 4.01 Optimizacija algoritma procesa sušenja lesa z vidika fizikalnih in kemijskih sprememb tkiva Gorišek Željko   C 680 36
125 Z4-7329-0481 4.06 Razvoj transgenih modelov miši za analizo funkcije genov Cyp51 in Raidd Horvat Simon Helena Motaln B 1700 24
126 Z4-7212-1510 4.03 Vzpostavitev identifikacijskega sistema sort fig z markerji DNA Lipnik Štangelj Metoda Dunja Bandelj Mavsar B 1275 24
127 Z4-7092-0104 4.06 Mehanizmi signalizacije preko TLR4 pri različnih patogenih bakterijah Jerala Roman Mateja Manček Keber B 1700 24
128 L4-7573-0401 A3 Sledljivost gensko spremenjenih kmetijskih rastlin v pridelavi hrane in krme Vladimir Meglič   C 680 36
129 Z4-7578-0404 4.01 Pomen pestrosti nikorize za dinamiko ogljika v gozdnih eko sistemih Boštjan Pokorny Tine Grebenc B 680 24
Družboslovne vede
130 J5-7195-1636 B6 Analiza numeričnih metod za reševanje dinamičnih ekonomskih modelov Mrkaić Mićo   B 1360 24
131 J5-7075-0582 B2 Socialni kapital in transfer znanja Adam Frane   B 1360 36
132 J5-7029-0582 B2 Družbeni in kulturni vidiki virtualnih življenjskih stilov Vehovar Vasja   B 1360 36
133 J5-7159-1636 B6 Pregled dela in teoretske misli treh slovenskih ekonomistov iz obdobja 1920-1984: Aleksander Bilimovič, Ciril Žebot, Ljubo Sirc Brglez Alja   A 595 24
134 L5-7358-0553 5.01.01 Mednarodne raziskave znanja učencev: dejavniki zaostajanja slovenskih učencev za učenci v uspešnejših državah Justin Janez   B 1340 36
135 L5-7112-0587 5.10 Vadba za zdravje in rehabilitacijo Strojnik Vojko   C 955 36
136 L5-7351-0502 5.02.01 Slovenski modul GEM-E3 za analizo ekonomskih posledic zmanjševanja emisij TPG Stanovnik Peter   B 680 36
137 L5-7120-7097 5.01 Priznavanje neformalnega in izkustvenega učenja na visokošolski ravni Vodopivec Milan   B 680 24
138 L5-7043-0582 5.03 Upravljanje poklicnega znanja kot podlaga za izbiro izobraževalne poti s poudarkom na naravoslovnotehniških poklicih Svetlik Ivan   B 680 24
139 L5-7003-1510 5.11.01 Manjšine in obmejne družbene stvarnosti kot dejavniki integracijskih procesov (Študija območja slovensko- italijanskega kulturnega stika Sedmak Mateja   B 1360 36
140 Z5-7185-0502 5.04.03 Spremljanje trajnostne konkurenčnosti ter razvoj monitoringa na področju posameznih politik Majcen Boris Art Kovačič B 1700 24
141 Z5-7285-0581 5.09 Spremljanje osebnostnega in socialnega razvoja v otroštvu Zupančič Maja Tina Kavčič B 1700 24
142 Z5-7103-0587 5.10.02 Merske značilnosti in aplikacija geometrijskih lastnosti stopala v industriji Strel Janko Gregor Starc B 1275 24
143 Z5-7026-0582 5.03 Aktivacija brezposelnih oseb - mehanizem preseganja izključujočega odnosa med varnostjo in fleksibilnostjo Stanojević Miroslav Anja Kopač B 1700 24
144 Z5-7208-0507 5.11.01 Družbena vključenost/ izključenost potomcev priseljencev v Sloveniji Komac Miran Mojca Medvešek B 1700 24
145 Z5-7309-0591 5.07 Transnacionalno državljanstvo: dostopnost socialnih služb in metode dela z (i)migranti Zaviršek Darja Jelka Zorn B 1275 24
146 Z5-7317-0170 5.09 Travma v družini, medgeneracijski prenos in religioznost Christian Gostečnik Robert Cvetek B 1275 24
147 Z5-7235-0505 5.08 Analiza dostopnosti do javnih storitev v urbanem okolju Kaliopa Dimitrovska Andrews Vlasta Vodeb B 680 24
Humanistične vede
148 J6-7005-0618 B4 Raziskave nosilcev ljudsko- kulturnih pojavov Golež Kaučič Marjetka   C 1700 36
149 J6-7273-1510 B4 Večjezični korpus turističnih besedil - informacijski vir in analitična baza slovenske naravne in kulturne dediščine Mikolič Vesna   B 1870 36
150 J6-7590-1712 B4 Antropološka analiza izbranih antičnih arheoloških najdišč Slovenije Leben-Seljak Petra   C 1700 36
151 J6-7002-0618 B4 Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora Grdina Igor   B 3530 36
152 J6-7031-0618 B4 Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo in folkloristiko Stanonik Marija   C 1360 36
153 J6-7240-0581 B6 Fenomenologija razumevanja demokracije in državnosti v Sloveniji in Evropi Hribar Valentin   B 1360 36
154 J6-7022-0618 B4 Izsledki raziskovanja površinskih kraških pojavov kot smernice za načrtovanje posegov v kraško pokrajino Šebela Stanka   C 1360 36
155 L6-7166-0618 6.09 Zbirateljstvo v zgodnjem novem veku: J.V. Valvasor in O.P. Buchheim Lavrič Anica   C 1020 36
156 L6-7011-0618 6.05 Slovenska pravna terminologija in izdelava razlagalnega in normativnega slovarja pravnega izrazja Furlan Metka   B 2040 36
157 L6-7136-0618 6.12 Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb Gabrovec Matej   C 680 36
158 L6-7129-0618 6.04 Habitus slovenskega podjetnika med 1960 in 1990 Fikfak Jurij   C 680 36
159 Z6-7038-0618 6.01 Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918-1941 Luthar Oto Mateja Ratej B 1700 24
160 Z6-7175-0618 6.02 Zooarheološke raziskave eneolitskih najdišč v Sloveniji Velušček Anton Borut Toškan B 1700 24
161 Z6-7072-0618 6.12 Vloga in pomen mikroorganizmov v kraških procesih Gabrovšek Franci Janez Mulec B 1700 24
162 Z6-7233-0581 6.05 Skladnja nedoločnika in deležnika v klasični grščini z vidika teorije naravnosti Orešnik Janez Jerneja Kavčič B 1700 24
163 Z6-7263-0581 6.09 Podoba Judov v umetnosti vzhodnoalpskega prostora v 15. stoletju Germ Martin Janez Premk B 1400 24
164 Z6-7142-0618 6.03 Nove oblike religioznih praks v urbanem Burkina Fasu, s poudarkom na islamu Telban Borut Liza Debevec B 1700 24
165 Z6-7222-0581 6.10 Filozofija prava: primerjalno- zgodovinski vidik. Hribar Valentin Klemen Klun B 1700 24
166 Z6-7284-1510 6.07 Ideja naroda pri slovenski reformaciji 16. stoletja in njen evropski kontekst Filipi Goran Jonatan Vinkler B 1700 24
167 Z6-7102-0618 6.12 Skupna zemljišča v Sloveniji: kulturna pokrajina med preteklostjo in prihodnostjo Drago Perko Franci Petek B 1700 24
Interdisciplinarna področja med vedami
168 L7-7457-0311 A2 Uporaba gojenih kožnih nadomestkov za zdravljenje kroničnih in akutnih ran Jeras Matjaž   D 1700 36
169 L7-7598-7421 A2 Vpliv 3D nosilcev na diferenciacijske sposobnosti hondrocitov "in vitro" Barlič Ariana   D 1800 36
170 J7-7390-0104 A3 Proučevanje naravne odpornosti vrtnin proti škodljivcem Simonovska Breda   D 1400 36
171 J7-7604-0481 A3 Bioaktivne komponente iz alternativnih virov Abramovič Helena   C 1500 36
172 L7-7602-0401 A3 Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini na hipofaringealne žleze pri delavki medonosne čebele Gregorc Aleš   D 1200 36
173 J7-7397-0106 A4 Študij transportnih procesov in mehanizmov ogljika v gozdnih ekosistemih Ogrinc Nives   D 1360 36
174 L7-7600-0481 B4 Razvoj informacijskega sistema podatkovnih baz naravne nacionalne dediščine Baričevič Dea   C 1580 36

Priloga: