Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Rokovnik
Razpis

Pomoč pri izpolnjevanju Prijavnega obrazca ARRS-RPROJ-JR-Prijava-2023 na spletnem portalu agencije Digital Forms

Vprašanja glede javnega razpisa posredujte na elektronski naslov razpis-projekti@arrs.si

Vprašanja - splošno: 

1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta in mora imeti v evidencah ARRS status raziskovalca in ne strokovnega oziroma tehničnega sodelavca.


2. Ali je v letošnjem razpisu predvidena možnost neposredne uvrstitve v II. fazo javnega razpisa?

Razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov bo potekal v eni fazi.


3. Ali v letošnjem razpisu za interdisciplinarne projekte pod točko 3.1 javnega razpisa ni potrebno izbrati ciljev trajnostnega razvoja?

Ne, v letošnjem razpisu morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov prijavitelji navesti, kateremu strateškemu cilju Slovenije in Evropske unije sledi predlog raziskovalnega projekta:

 • Zeleni prehod
 • Digitalni prehod

Strateška cilja, ki ju je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, sta predstavljena v predlogu Priporočila Sveta o paktu za raziskave in inovacije v Evropi (COM/2021/407), v predstavitvi Evropskega zelenega prehoda na spletni strani Evropske komisije ter v poročilu Skupnega raziskovalnega središča (JRC) "The twin green & digital transition: How sustainable digital technologies could enable a carbon-neutral EU by 2050".


4. V zadnjih petih letih sem bil/a na starševskem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?

Daljšo odsotnost, kot npr. starševski dopust, bolniška odsotnost  (daljše od šestih mesecev), vpišite v točko 10 prijavne vloge.


5. Kdaj mora imeti vodja projekta proste kapacitete, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?

Proste kapacitete mora vodja projekta imeti ob podpisu pogodbe. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 9. 2023 in je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije, ter drugih nepredvidenih okoliščin, ki lahko vplivajo na izvedbo javnega razpisa. O predvidenem datumu začetka (so)financiranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni med razpisom. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 efektivnih ur raziskovalnega dela letno, vodje projektov iz Programa dr. Aleša Debeljaka (v nadaljevanju Program AD) pa morajo na projektu sodelovati najmanj v višini 340 efektivnih ur raziskovalnega dela letno.


6. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?

Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju. Vodja projekta mora biti zaposlen v RO v Republiki Sloveniji, ki izvaja raziskovalni projekt, najmanj v obsegu 20 odstotkov polnega delovnega časa. Vodja projekta iz Programa AD mora imeti na tem projektu evidentiran vsaj 20 odstotni delež zaposlitve za raziskovalno dejavnost.


7. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?

Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

Pred začetkom izpolnjevanja prijave mora RO prijaviteljica raziskovalca dodati na svoj seznam raziskovalcev na spletnem portalu ARRS Digtal Forms.


8. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še nima evidenčne številke v evidenci agencije?

Ne. Raziskovalec mora biti za prijavo na razpis vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko raziskovalca. Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v evidenci ARRS. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci ARRS, mora RO prijaviteljica poslati agenciji:

 • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
 • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02-2021-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
 • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata zaposlila, v primeru odobritve projekta, ter navedbo razpisa in naziva projekta.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma pred zaključkom javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 6.1.4. razpisa: » Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARRS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).«

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

9. Ali v projektni skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?

Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 34 efektivnih ur raziskovalnega dela (razen mladih raziskovalcev, doktorandov, financiranih iz drugih virov, upokojenih raziskovalcev in direktorjev JRZ, ki pri projektu lahko sodelujejo le z 0 urami).
 

10. Ali projekt lahko izvaja samo ena raziskovalna organizacija?

Projekt lahko izvaja samo ena ali več raziskovalnih organizacij, razen pri velikih temeljnih projektih, ki obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo).
 

11. Na spletnem portalu ARRS Digtal Forms sem kot evidentiran raziskovalec poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.

Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Sektorju za pravne in skupne zadeve (evidenca RO, skupin in raziskovalcev) na agenciji.
 

12. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, sodelovanju, zaposlitvi, …?

Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki E – Izjave prijavitelja. Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, v prijavni vlogi k točki 29 priložijo tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2023-DP v obliki pdf. Pri izpolnjevanju obrazca bodite pozorni, da v prazno polje v točki »1. Gospodarska družba ______________ iz prijave je:«, navedete ime gospodarske družbe. V primeru, da za posamezno prijavno vlogo oddajate več obrazcev za dodeljevanje državnih pomoči, obrazce združite v eno datoteko.
 

13. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 9. točki! (9. Citati - dokazilo o izpolnjevanju citiranosti za vodjo raziskovalnega projekta)

Vnosno polje pri 9. točki je odprto samo za temeljne in aplikativne projekte s področij humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi. V skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jo sprejme Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: metodologija, ki ureja ocenjevanje prijav), se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz baze SICRIS (COBISS) in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ni mogoče izpolnjevati. Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 20. prijavne vloge (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis). 
 

14. Ali lahko kot vodja projekta nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev, razen v primeru prijave temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD. Raziskovalec mora biti za prijavo na javni razpis vpisan v evidenco ARRS in mora imeti evidenčno številko raziskovalca.
 

15. Kako razporedimo raziskovalne ure raziskovalnega projekta?

 V točki 18 prijavnega obrazca najprej izberete cenovno kategorijo (razen pri podoktorskem projektu, kjer je izbor samodejen). Nato v točki 16 »Sodelujoče RO iz evidence ARRS« dodate sodelujoče RO, če prijava vključuje več RO. Nato z izbiro gumba »RAZPOREDITEV UR« raziskovalne ure razporedite med člane projektne skupine znotraj posamezne RO.

Ko shranite vnos sodelujočih RO, vam aplikacija samodejno pokaže ure posamezne RO in vse ure projekta glede na dodeljeno cenovno kategorijo.
 

16. Trenutno sem že vodja projekta, ki ga (so)financira ARRS. V katerih primerih ne morem kandidirati na javnem razpisu?

Na javni razpis se ne more prijaviti raziskovalec, ki je eno leto po datumu za oddajo prijave vodja več kot enega projekta, v to omejitev se šteje tudi projekt s podaljšanim rokom za zaključek izvajanja projekta iz 81. člena splošnega akta oz. 104. člena predpisa, ki je veljal pred sprejetjem tega splošnega akta. V omejitev iz prejšnjega stavka se ne štejejo ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 3. točke 3. člena splošnega akta in 103. člena splošnega akta ter nov projekt. Prav tako se vanjo ne štejejo projekti iz 102. člena splošnega akta, ki se sofinancirajo v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno.

 

  ŠTEJE NE ŠTEJE
Projekt pridobljen na javnih razpisih za raziskovalne projekte X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023  
Projekt pridobljen na potekajočem JRP 2023   X
Projekt pridobljen na JR za raziskovalne projekte in podaljšan po 81. členu Splošnega akta oz. 104. členu predpisa, ki je veljal pred sprejetjem tega splošnega akta X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023  
CRP   X
NKFIH - Madžarska X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije - Poljska X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije - Švica X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije - Hrvaška X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Weave, kjer GAČR (Grantová Agentura České Republiky)  deluje v vlogi vodilne agencije - Češka X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije - Flamska X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije - Avstrija X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  
Aktivnosti v okviru evropskega raziskovalnega prostora (ERA)   X
Komplementarna shema za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023  
Marie Skłodowska-Curie – Pečat odličnosti X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023  
PRIMA   X
CEUS X - če traja eno leto po datumu za oddajo na JRP 2023 in je obseg enak ali večji od 50.000 EUR letno  

 

17. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?

Za namen prijave na javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni za vodje vseh projektov enak 0.
 

18. Ali v točki »1. Prijavitelj - raziskovalna organizacija« izberemo šifro univerze ali šifro fakultete?

Najprej izberete šifro javne univerze z nazivom, ki jo vpišete v vnosno polje »Prijavitelj – raziskovalna organizacija«, nato v vnosno polje »Organizacijska enota raziskovalne organizacije – samo za članice v primeru javne univerze« vpišete šifro članice javne univerze in naziv članice. Podatek se samodejno prenese v točko 16 prijavne vloge.
 

19. Ali izpolnjujem pogoje za vodjo projekta?

Raziskovalec, ki želi kandidirati na razpisu, mora izpolnjevati pogoje navedene v »Kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa« (http://www.arrs.si/sl/akti/kriteriji-vodja-maj22.asp).

Omenjeni kriteriji določajo, da se minimalni oceni (A1 in A3) in število čistih citatov določijo v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

Kvantitativni vstopni pogoji za vodjo raziskovalnega projekta so prav tako opredeljeni v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav, v poglavju »A. SPLOŠNO - III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov«.

Izračun kvantitativnih vstopnih pogojev za posameznega raziskovalca  je objavljen na spletnih straneh SICRIS (https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl).

Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah ARRS na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).

Poleg kvantitativnih vstopnih pogojev, je potrebno upoštevati še določila 66. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki ga lahko najdete na povezavi: http://www.arrs.si/sl/akti/23/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan23.asp

Za vrednotenje bibliografskih meril raziskovalne uspešnosti raziskovalca (izračun kvantitativnih ocen) morajo raziskovalci sami, preko pooblaščene knjižnice, pravočasno poskrbeti za vnos evidenčne številke raziskovalca iz Evidence RO, v normativni zapis za avtorja v bazi normativnih podatkov CONOR.SI.
 

20. Ali se seštevek točk pri izračunu ocene A1 zaokrožuje?

V sistemu SICRIS je ocena A1 oziroma njeni posamezni deli izračunana na dve decimalni mesti natančno, pri čemer je upoštevano pravilo zaokroževanja. Tako izračunane ocene predstavljajo eksaktno število, ki ni več predmet zaokroževanja. Dodatno zaokroževanje ocen bi vodilo v manjšo natančnost pri preverjanju izpolnjevanja pogoja minimalne ocene A1 ≥ 0,5.
 

21. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa?

Raziskovalec  lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:

 • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
 • bodo vsi člani projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenjeni/zaposleni za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
 • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu;
   

22. Ali lahko veliki temeljni raziskovalni projekt prijavi zasebni raziskovalec?

Velike projekte lahko prijavijo le raziskovalne organizacije.

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

1. V točki 6.1.2. javnega razpisa je opredeljeno sodelovanje s partnerskimi agencijami po principu vodilne agencije. Kaj to pomeni?

Cilj tovrstnega sodelovanja je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalno-razvojnega sodelovanja.

Navedeno pomeni, da prijavitelji (v skladu s 4. in 6.1.2. točko javnega razpisa) lahko oddajo:

 • skupni slovensko-madžarski projekt (na podlagi sporazuma z madžarsko agencijo NKFIH),
 • na podlagi sporazuma WEAVE skupni  slovensko-avstrijski,  slovensko-poljski, slovensko-švicarski, slovensko-flamski, slovensko-hrvaški, slovensko-češki oziroma slovensko-luksemburški projekt.

Na podlagi sporazuma WEAVE lahko slovenski raziskovalci oddajo prijavo tudi v kombinaciji z raziskovalci iz dveh navedenih držav, ki hkrati pošljejo prijavno dokumentacijo na partnerski agenciji, kot jo ti dve zahtevata. Ne glede na navedeno ni možno oddati prijave v kombinaciji s češkimi in hrvaškimi raziskovalci (sodelujoča agencija GAČR in HRZZ) ter v kombinaciji s flamskimi in češkimi raziskovalci (sodelujoča agencija FWO in GAČR).

Prijavitelj na slovenski strani mora na ARRS poslati prijavno vlogo skladno z določili javnega razpisa, ki ga objavi ARRS. Prijavitelj v partnerski državi mora običajno v enem tednu od predložitve prijave pri vodilni agenciji predložiti identično prijavno vlogo, kot je bila oddana na ARRS tudi na partnersko agencijo. V primeru, da navedena prijavna vloga ni poslana ali je poslana prepozno, je to lahko podlaga za neveljavno prijavo. Partnerska agencija lahko po potrebi zahteva tudi oddajo prijavne vloge na vzporedni javni razpis, ki ga objavi skladno s svojimi pravili. Vse agencije, ki bodo sofinancirale skupni raziskovalni projekt, pred postopkom evalvacije izvedejo preverjanje izpolnjevanja vstopnih pogojev. Pogoj, da se prijavna vloga uvrsti v nadaljnji evalvacijski postopek pri ARRS je, da so izpolnjeni vstopni pogoji tako pri vodilni, kot tudi pri partnerskih agencijah. ARRS je odgovorna in opravi postopek evalvacije prijavljenih raziskovalnih projektov in izbrane raziskovalne projekte predlaga partnerskim agencijam v sofinanciranje. Partnerske agencije oziroma njihovi organi odločanja praviloma predlagajo sofinanciranje projektov brez dodatne evalvacije na njihovi strani. Slovenski delež odobrenega skupnega raziskovalnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa vsaka od partnerskih agencij. Odločitev o sofinanciranju skupnega raziskovalnega projekta mora biti za izvedbo sofinanciranja sprejeta pri obeh oz. vseh treh soudeleženih partnerskih agencijah.
 

2. Ali bo projekt sofinanciran v primeru, da se uvrsti na listo za sofinanciranje le pri ARRS, pri tuji agenciji pa ne?

ARRS v tem primeru skupnega projekta ne bo sofinancirala.
 

3. Ali lahko prijavimo aplikativni raziskovalni projekt v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami?

Ne. Prijava aplikativnega projekta v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s  tujimi agencijami ni mogoča.
 

4. Kaj pomeni določilo v javnem razpisu, da se prijave v okviru partnerstva WEAVE (FWF, NCN, GAČR, HRZZ, FWO, SNSF, FNR), ki so slabše uvrščene od prijav, ki se uvrstijo med 20% najbolje ocenjenih prijavnih vlog, ne uvrstijo v izbor za sofinanciranje?

Prag za sofinanciranje skupnih raziskovalnih projektov partnerstva WEAVE je določen na način, da se morajo te prijave uvrstiti med 20% najbolje ocenjenih vseh raziskovalnih projektov.  
 

5. Ali agencija uvrsti v nadaljnje ocenjevanje projekt kljub temu, da prijava s strani partnerske agencija ne izkazuje izpolnjevanja pogojev?

Ne. Prijava se zaradi neizpolnjevanja pogojev na strani partnerske agencije, tudi na strani vodilne agencije, zavrne.
 

6. Ali je lahko sofinancer aplikativnega projekta raziskovalna organizacija, vpisana v evidenco RO?

Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.
 

7. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?

Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v okvirni višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. V razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10 % obsega projekta,ki ga financira agencija. V primeru, da je prijavitelj (so)financer aplikativnega projekta, navedena omejitev za prijavitelja ne velja. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.

8. Kako se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti v humanistiki in družboslovju?
 Kam in na kakšen način se navede citat/e?

V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili  2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena Kriterijev za ugotavljanje izpolnjevanja izkazovanja mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov in obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih rezultatov za vodjo raziskovalnega projekta in programa (št. 007-5/2022-3 z dne 16. 5. 2022; vnadaljevanju: kriteriji)  v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavni vlogi. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Metodologiji ocenjevanja prijav v postopkih za (so)financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI.

Citate se navede v prijavni vlogi pod točko 9. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena kriterijev. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav.

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke prvega odstavka prvega in drugega podpoglavja prvega poglavja 1. člena prej navedenih kriterijev, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.

V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, ki ureja ocenjevanje prijav, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega. 
 

9. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 7 ali 15 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za mladega doktorja, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis poteklo največ sedem let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1.1.2016 - zaključek javnega razpisa).

Raziskovalec izpolnjuje pogoj za raziskovalca srednje generacije, če je na dan izteka roka za oddajo prijav na javni razpis preteklo največ petnajst let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1.1.2008 – 31.12.2015).

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1.1.2020 - zaključek javnega razpisa).


Vprašanja - veliki projekti:

1. Kateri subjekt lahko na razpisu kandidira za veliki raziskovalni projekt?

Prijavitelj velikega raziskovalnega projekta je le raziskovalna organizacija, vpisana v evidence raziskovalnih organizacij pri agenciji.
 

2. Ali so lahko veliki raziskovalni projekti temeljni ali aplikativni raziskovalni projekti?

Ne. Veliki raziskovalni projekti so lahko samo temeljni raziskovalni projekti.
 

3. Ali lahko veliki raziskovalni projekt prijavimo v okviru interdisciplinarnih raziskav?

Da. Veliki raziskovalni projekt mora biti prijavljen v okviru interdisciplinarnih raziskav. Veliki projekti so temeljni interdisciplinarni projekti, ki vključujejo najmanj dve vedi.
 

4. Ali lahko veliki raziskovalni projekt prijavimo v sodelovanju s tujimi raziskovalci na podlagi sporazumov s tujimi agencijami?

Ne.
 

5. Ali veliki raziskovalni projekt lahko izvaja samo ena raziskovalna organizacija?

Ne, veliki projekti obvezno vključujejo najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski RO (raziskovalni zavod ali univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod ali gospodarsko družbo) in vključujejo najmanj dve vedi.

 

Vprašanja - temeljni raziskovalni projekti – Program AD:

1. Kateri subjekti lahko na razpisu kandidirajo za temeljne raziskovalne projekte - Program AD?

Temeljne raziskovalne projekte – Program AD lahko prijavijo le raziskovalne organizacije, vpisane v evidence raziskovalnih organizacij pri agenciji.
 

2. Ali morajo vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta?

Vodje temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, morajo poleg pogojev za prijavo temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD, ki so določeni v metodologiji, ki ureja ocenjevanje prijav in v točki 6.2. javnega razpisa, izpolnjevati tudi pogoje za vodjo temeljnega projekta.
 

3. V primeru, da se na razpisu prijavim kot kandidat za temeljni raziskovalni projekt - Program AD, ali se moja prijava upošteva tudi kot prijava za manjši temeljni raziskovalni projekt (ki ni v okviru Programa AD)?

V primeru, da projekt, prijavljen v okviru Programa AD ter v tem okviru ni izbran, se lahko uvrsti v izbor manjših temeljnih raziskovalnih projektov skladno z določili, ki veljajo za izbor teh projektov.
 

4. Kakšna so merila za ocenjevane temeljnih raziskovalnih projektov - Program AD? 

Temeljni raziskovalni projekti - Program AD se ocenjujejo po kriterijih in kazalcih za ocenjevanje temeljnih projektov.
 

5. Ali lahko kot vodja temeljnega raziskovalnega projekta – Program AD nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?

Ne. Temeljni raziskovalni  projekti – Program AD  so namenjeni vračanju slovenskih raziskovalcev v Republiko Slovenijo.


Vprašanja - podoktorski projekti:

1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?

Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 28. 2. 2023.
 

2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata in ali se pri preverjanju lahko upošteva širitev obdobja?

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo podoktorskega raziskovalnega projekta, če po letu zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (obdobje zagovora doktorata v obdobju 1.1.2020 - zaključek javnega razpisa). Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva leto in pol, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Čas po letu zagovora se podaljša tudi v primeru dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev, in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.
 

3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj?

Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
 

4. V razpisu piše: »V (so)financiranje izbrane prijave bo ARRS (so)financirala do treh let, razen podoktorskih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje lahko tudi krajše?

Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti, cenovna kategorija projekta je B.
 

5. Ali lahko kandidiram za podoktorski projekt, če sem že prejel sredstva na javnem razpisu MIZŠ »Raziskovalci na začetku kariere«?

Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more prijaviti podoktorskega projekta.
 

6. Ali v primeru prijave podoktorskega projekta lahko v skupini sodelujejo tudi drugi raziskovalci?

V primeru prijave podoktorskega projekta projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta. V točki 16 ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2023-A vpišete samo enega raziskovalca, t.j. vodjo podoktorskega projekta kot izhaja iz izjave v točki 30 prijavne vloge.