Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017

Rokovnik
Razpis

Vprašanja - splošno:

 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
   
 2. Ali je v letošnjem razpisu predvidena možnost neposredne uvrstitve v II. fazo javnega razpisa, enako kot v prejšnjem razpisu?
  Da. Skladno z določili 85. člena Pravilnika, agencija pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalnih projektov pisno pozove vodje raziskovalnih programov k prijavi omejenega števila raziskovalnih projektov na javni razpis. Poziv je predložen vodjem raziskovalnih programov, katerih članom – vodjem projektov se v enem letu od končanega zadnjega razpisa za raziskovalne projekte, to je 23. 2. 2017, konča financiranje enega ali več raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih). V obdobje izvajanja ne šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta brez dodatnega financiranja z namenom podaljšanja obdobja nastajanja upravičenih stroškov projektov.

  Če na javnem razpisu člani raziskovalnega programa kot vodje prijavijo največ en projekt več, kot je število končanih raziskovalnih projektov, se njihove prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo javnega razpisa. V odgovoru na poziv vodja raziskovalnega programa sporoči imena raziskovalcev, ki so člani programske skupine v evidenci agencije na dan 15. 3. 2016 in ki bodo na javnem razpisu kandidirali kot vodje raziskovalnih projektov. Vodja raziskovalnega programa in soizvajalke raziskovalnega programa se sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih raziskovalnih projektov.

  Če člani raziskovalnega programa oddajo večje število prijav raziskovalnih projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se vse te prijave ocenijo najprej v prvi fazi, kot velja za vse druge prijave, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.
   
 3. V letošnjem razpisu v tabeli pod tč. 3.1 javnega razpisa ni alineje "Interdisciplinarna področja". Ali to pomeni, da javni razpis ne predvideva sofinanciranja interdisciplinarnih raziskav?
  Ne, tudi v letošnjem javnem razpisu je predvideno sofinanciranje interdisciplinarnih raziskav, in sicer je 10% sredstev vsake znanstvene vede namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja. Ker metodologija ne določa mejne vrednosti vsote A1+A2+A3 kot pogoja za prijavo projekta na interdisciplinarnem področju, je v primeru prijave interdisciplinarnega področja veljavna mejna vsota vede oziroma raziskovalnega področja, ki ga prijavitelj kot prvega izmed dveh navede v okviru 7. točke prijavnega obrazca. Na tej vedi oziroma področju se bo tudi preverjal pogoj vsote A1+A2+A3 za kandidata za vodjo projekta.
   
 4. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 19 prijavne vloge.
   
 5. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti pred podpisom pogodbe. To bo predvidoma 1. 4. 2017. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur.
   
 6. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Ne, pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe.
   
 7. Ali v projektni skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?
  Ne, minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.
   
 8. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?
  Ne, vsak manjši projekt, razen podoktorskega, mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza.
   
 9. Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na spletni strani agencije - eObrazci (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).
   
 10. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.
   
 11. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki D – Izjave prijavitelja.
   
 12. V katerem primeru moram oddati obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016?
  V primeru, da ste vodja prijavljenega projekta in niste član nobene programske skupine, vpišete podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016. Obrazec obvezno oddajte do 9. 5. 2016 do 14.00 ure po elektronski pošti v "Excel" obliki na naslov vpetostJRP2016@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec pošljite tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 9. 5. 2016 do 14.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz tega obrazca samo v primeru, če niste član programske skupine. Obrazcev, ki bodo oddani kot priponka prijavni vlogi, agencija pri izračunu A3 ne bo upoštevala.
   
 13. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 18. točki! (18. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta)
  Vnosno polje pri 18. točki je odprto samo za projekte s področja humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za ostale vede vnosno polje pri točki 18 "zaprto". Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 15 prijavne vloge (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis).
   
 14. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?
  Pravilnik določa, da vodja projekta izpolnjuje ta pogoj; če:
  • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe ali
  • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev ipd.), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ipd.) ali
  • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija ipd.).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 15. točke prijave na razpis.

 1. Ali lahko za vodjo projekta in raziskovalce – člane projektnih skupin (v nadaljevanju: raziskovalec) konkurirajo tudi raziskovalci, ki trenutno še niso zaposleni v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?
  Za vodjo projekta in raziskovalce – člane projektnih skupin (v nadaljevanju: raziskovalec) lahko konkurirajo tudi raziskovalci, ki trenutno še niso zaposleni v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti raziskovalec zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

  Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati evidenčno številko, pod katero je voden v evidenci raziskovalcev. Za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje ali biti člani projektnih skupin, a še nimajo svoje evidenčne številke v evidenci raziskovalcev, mora RO prijaviteljica poslati agenciji:
  • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2016-I), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
  • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva projekta.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej, oziroma najkasneje do zaključka javnega razpisa, poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS (glej določila točke 6.3. razpisa).Raziskovalec mora urediti tudi vso potrebno dokumentacijo, vezano na zaposlitveni status pri raziskovalni organizaciji.

 1. Ali se lahko kot vodja projekta prijavi raziskovalec, ki ni slovenski državljan.
  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Zaposlitev pri RO prijaviteljici in postopek glede pridobitve evidenčne številke raziskovalca je naveden v odgovoru na prejšnje vprašanje.

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

 1. V letošnjem razpisu je navedeno, da lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih oziroma madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski oziroma madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF oziroma NKFIH (prej OTKA) pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF oziroma NKFIH (prej OTKA). Navedeno je tudi, da se skupni projekt lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe agenciji. Kaj to pomeni?
  Navedeno pomeni, da prijavljate skupni slovensko-avstrijski oziroma slovensko-madžarski projekt, kjer je finančni obseg slovenskega sklopa večji od avstrijskega oziroma madžarskega; ARRS kot vodilna agencija opravi recenzijo za celoten skupen projekt, tuji agenciji pa v skladu s sporazumoma z ARRS (FWF in NKFIH (prej OTKA)) sledita recenziji ARRS: če je recenzija pozitivna in se projekt uvrsti na listo za sofinanciranje, FWF oziroma NKFIH (prej OTKA) svojemu organu odločanja predlaga sofinanciranje projekta brez dodatne recenzije na avstrijski oziroma madžarski strani. Slovenski sklop skupnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa ustrezna tuja agencija, vendar morata obe agenciji sprejeti odločitev o sofinanciranju skupnega projekta. Prednost tega načina je možnost prijave močnejšega skupnega projekta, v katerega obe strani vložita svoje znanje in sredstva.

Navodila FWF za avstrijsko stran oziroma NKFIH (prej OTKA) za madžarsko stran so objavljena na razpisih za prijavo projektov (FWF in NKFIH (prej OTKA)).

 1. Na nekaterih prejšnjih razpisih smo lahko prijavili tudi večji projekt (200.000 EUR letno, skladno s prioritetami)?
  Večji projekti (200.000 EUR letno) niso predmet tega javnega razpisa, zato prijava takega projekta ni mogoča.
   
 2. Ali je lahko sofinancer aplikativnega projekta raziskovalna organizacija, vpisana v evidenco RO?
  Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.
   
 3. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?
  Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. V letošnjem razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.
   
 4. V humanistiki in družboslovju se izkazuje citiranost kot izpolnjevanje pogoja v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi št. 1 k Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Kam in na kakšen način se navede citat?
  V prijavni vlogi pod točko 18., kjer je potrebno navesti citiranost - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta. Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije. Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.
 5. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je kandidat doktoriral v letu 2006 ali kasneje, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje. Raziskovalec, ki je v preteklosti pridobil projekt v kategoriji mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata), ne more več kandidirati kot vodja projekta v tej kategoriji, zato mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega oziroma aplikativnega projekta, pri katerem je od zagovora doktorata poteklo več kot 10 let.
 6. Ali mora projekt za 100.000 EUR vključevati vsaj dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji?
  Ne. Projekt za 100.000 EUR mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta, vendar ni nujno, da so te organizacije različne po statusu.
   
 7. Ali članice iste univerze štejejo kot različne raziskovalne organizacije?
  Ne, članice iste univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije.

Vprašanja – podoktorski projekti:

 1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?
  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 9. 5. 2016.
   
 2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je podoktorand doktoriral v letu 2013, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.
   
 3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj (ni starejši od 35 let)?
  Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
   
 4. Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  Ne. Podoktorski projekt izvaja le en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta.
   
 5. V razpisu piše: »Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1. 4. 2017. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?
  Vsi odobreni projekti se bodo začeli financirati istočasno, predvidoma 1. 4. 2017. Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
   
 6. Za podoktorske projekte nikjer nisem zasledil kriterijev v zvezi z minimalnim številom točk iz znanstvenih objav in citiranostjo del, ter vsoto A1+A2+A3. Prosim za informacijo, če so ti kriteriji kje (morebiti tudi posredno) opredeljeni.
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta v 4. členu določa pogoje podoktorskega raziskovalnega projekta, med drugim: Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih. Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev. Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika. Minimalna vsota A1+A2+A3 pri podoktorskem projektu ni predpisana oziroma zahtevana, mora pa vodja izpolnjevati pogoj, da ima A' več kot 0.
   
 7. Ali lahko kandidiram za podoktorski projekt, če sem že prejel sredstva na javnem razpisu MIZŠ »Raziskovalci na začetku kariere«?
  Raziskovalec, ki je že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več kandidirati kot vodja podoktorskega raziskovalnega projekta.