Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013

Rokovnik
Razpis

Vprašanja - splošno:

 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
   
 2. V letošnjem razpisu v tabeli pod tč. 2 javnega razpisa ni alineje "Interdisciplinarna področja". Ali to pomeni, da javni razpis ne predvideva sofinanciranja interdisciplinarnih raziskav?
  Ne, tudi v letošnjem javnem razpisu je predvideno sofinanciranje interdisciplinarnih raziskav, in sicer je 5% sredstev vsake izmed znanstvenih ved namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja. Ker metodologija ne določa mejne vrednosti vsote A1+A2+A3+A4 kot pogoja za prijavo projekta na interdisciplinarnem področju, je v primeru prijave interdisciplinarnega področja veljavna mejna vsota vede oziroma raziskovalnega področja, ki ga prijavitelj kot prvega izmed dveh navede v okviru 7. točke prijavnega obrazca. Na tej vedi oziroma področju se bo tudi preverjal pogoj vsote A1+A2+A3+A4 za kandidata za vodjo projekta.
   
 3. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 19 prijavne vloge.
   
 4. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti pred podpisom pogodbe. To bo predvidoma 1.7.2014. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur.
   
 5. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Ne, pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe.
   
 6. Ali v projekti skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?
  Ne, minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.
   
 7. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?
  Ne, vsak manjši projekt, razen podoktorskega, mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza.
   
 8. Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na prijavni strani (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).
   
 9. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.
   
 10. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki D – Izjave prijavitelja.
   
 11. V katerem primeru moram oddati obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013?
  V primeru, da niste član nobene programske skupine vpišete podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013. Obrazec obvezno oddajte do 30. 9. 2013 do 12.00 ure po elektronski pošti v "Excel" obliki na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec pošljite tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleieweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 30. 9. 2013 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz tega obrazca samo v primeru, če niste član programske skupine. Obrazcev, ki bodo oddani kot priponka prijavni vlogi, agencija pri izračunu A3 ne bo upoštevala.
   
 12. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 18. točki! (18. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta)
  Vnosno polje pri 18. točki je odprto samo za projekte s področja humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga zato v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za ostale vede vnosno polje pri točki 18 "zaprto". Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da je potrebno izjemnost pri citiranosti navesti v polje "Dosežki".
   
 13. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj to utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?
  Pravilnik določa, da vodja projekta izpolnjuje ta pogoj; če:
  • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe ali
  • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev ipd.), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ipd.) ali
  • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija ipd.).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 15. točke prijave na razpis.

 1. Ali lahko za vodjo projekta in raziskovalce – člane projektnih skupin (v nadaljevanju: raziskovalec) konkurirajo tudi raziskovalci, ki trenutno še niso zaposleni v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici
  Za vodjo projekta in raziskovalce – člane projektnih skupin (v nadaljevanju: raziskovalec) lahko konkurirajo tudi raziskovalci, ki trenutno še niso zaposleni v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V tem primeru mora biti v primeru odobritve projekta raziskovalec zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.

  Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati šifro raziskovalca, pod katero je voden v evidencah agencije. Raziskovalci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, imajo posebno možnost. V tem primeru mora za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje ali biti člani projektnih skupin, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, RO prijaviteljica poslati agenciji:
  • zahtevek za pridobitev šifre raziskovalca,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2013), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
  • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva projekta.

Po pridobitvi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi šifra. Po pridobitvi šifre raziskovalca mora raziskovalec čim prej oziroma najkasneje do zaključka javnega razpisa poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS. Raziskovalec si mora seveda urediti tudi vso potrebno dokumentacijo, vezano na zaposlitveni status pri raziskovalni organizaciji.

 1. Ali se lahko kot vodja projekta prijavi raziskovalec, ki ni slovenski državljan.
  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Zaposlitev pri RO prijaviteljici in postopek glede pridobitve šifre je naveden v odgovoru na prejšnje vprašanje.

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

 1. V letošnjem razpisu je navedeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če aplikativni projekt prijavlja gospodarska družba. Na kakšen način lahko sodeluje gospodarska družba?
  Gospodarska družba lahko sodeluje:
  • kot sodelujoča RO in v tem primeru lahko prejme največ 10% obsega projekta. Npr. projekt je odobren v letnem obsegu 3204 raziskovalnih ur, sodelujoča RO, kot gospodarska družba ima lahko največ 320 letnih ur.
  • kot prijavitelj in hkrati sofinancer.
    
 2. V letošnjem razpisu je navedeno, da lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi raziskovalci, kjer ARRS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa avstrijski agenciji FWF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF. Navedeno je tudi, da se projekt lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe agenciji. Kaj to pomeni?
  Navedeno pomeni, da prijavljate skupni slovensko-avstrijski projekt, kjer je finančni obseg slovenskega sklopa večji od avstrijskega; ARRS kot vodilna agencija opravi recenzijo za celoten skupen projekt, FWF pa v skladu s sporazumom med ARRS in FWF sledi recenziji ARRS: če je recenzija pozitivna in naš panel uvrsti projekt na listo za sofinanciranje, FWF svojemu organu odločanja predlaga sofinanciranje projekta brez dodatne recenzije na avstrijski strani. Slovenski sklop projekta sofinancira ARRS, avstijskega pa FWF, vendar morata obe agenciji sprejeti odločitev o sofinanciranju projekta. V praksi FWF odkloni sofinanciranje le v primeru nezadostnih finančnih sredstev, česar pa glede na zelo stabilno finančno stanje FWF ni pričakovati. Prednost tega načina je možnost prijave močnejšega skupnega projekta, v katerega obe strani vložita svoje znanje in sredstva.

  Če je finančni obseg slovenskega sklopa manjši od avstrijskega, lahko skupen projekt prijavite na FWF kot vodilno agencijo, kot je opisano v Pozivu slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency).

  Navodila FWF za avstrijsko stran za oba primera so objavljena na stalno odprtem razpisu FWF za prijavo projektov.
   
 3. Na prejšnjem razpisu smo lahko prijavili tudi večji projekt (200.000 EUR letno, skladno s prioritetami)?
  Večji projekti (200.000 EUR letno) niso predmet javnega razpisa, zato prijava takega projekta ni mogoča.
   
 4. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?
  Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno zagotovljeno v denarju. V letošnjem razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če aplikativni projekt prijavlja gospodarska družba. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.
   
 5. V humanistiki in družboslovju se izkazuje citiranost kot izpolnjevanje pogoja v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi št. 2 k Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Kam in na kakšen način se navede citat?
  V prijavni vlogi pod točko 18., kjer je potrebno navesti citiranost - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta. Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije. Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.
   
 6. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je kandidat doktoriral v letu 2003 ali kasneje, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje.
   
 7. Ali mora projekt za 100.000 EUR vključevati vsaj dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji, pri čemer članice iste univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije?
  Ne. Projekt za 100.000 EUR mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta, vendar ni nujno, da so te organizacije različne po statusu. Pri tem članice iste univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije.

Vprašanja – podoktorski projekti:

 1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?
  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 30.9.2013.
   
 2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je podoktorand doktoriral v letu 2010, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.
   
 3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj (ni starejši od 35 let)?
  Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
   
 4. Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  Ne. Podoktorski projekt izvaja le en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta.
   
 5. Ali mora podoktorand prijaviti podoktorski projekt v drugi raziskovalni skupini, ki ni tista, v kateri je bil zaposlen do doktorata?
  Podoktorand lahko prijavi podoktorski projekt v isti ali v drugi raziskovalni skupini.
   
 6. V razpisu piše: »Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1.7.2014. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?
  Vsi odobreni projekti se bodo začeli financirati istočasno, predvidoma 1.7.2014. Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
   
 7. Za podoktorske projekte nikjer nisem zasledil kriterijev v zvezi z minimalnim številom točk iz znanstvenih objav in citiranostjo del, ter vsoto A1+A2+A3+A4. Prosim za informacijo, če so ti kriteriji kje (tudi morebiti posredno) opredeljeni.
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta v 4. členu določa pogoje podoktorskega raziskovalnega projekta, med drugim:
  Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.
  Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.
  Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.
  Minimalna vsota A1+A2+A3+A4 pri podoktorskem projektu ni predpisana oziroma zahtevana.
   
 8. V razpisu je navedeno: Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B. Ali je torej v vsakem primeru obseg podoktorskega projekta za gospodarstvo 1700 ur, ne glede na to ali je temeljni ali aplikativni, in da v nobenem primeru ni potrebno sofinanciranje. Kakšna bi potem sicer bila razlika med podoktorskim projektom in temeljnim oz. aplikativnim?
  Podoktorski projekt za gospodarstvo obsega 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B. ne potrebuje sofinanciranja. Prijavijo ga lahko le gospodarske družbe.