Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo o rezultatih Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (druga faza ocenjevanja)

Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na 46. redni seji dne 27. 2. 2008 sprejel sklep št. 430-31/2007-3993 o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (druga faza ocenjevanja). V priloženem seznamu so navedeni izbrani in neizbrani projekti, razvrščeni po številu doseženih točk po raziskovalnih področjih znotraj posamezne vede. Na enak način so posebej razvrščeni podoktorski projekti. Neizbrani projekti so navedeni z zaporedno številko in doseženim številom točk.

Obrazložitev:

Na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (Uradni list RS št. 63/07) je prispelo 1192 ovojnic s 1193 prijavami. Od skupnega števila 1193 prijav je bilo v ocenjevanje po predhodni izločitvi 22 prijav, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, 24 prijav od katerih so prijavitelji odstopili in 30 neustreznih prijav, ki jih je izločila komisija za odpiranje, posredovano 833 prijav, od tega po vedah: področje naravoslovno-matematičnih ved 172, tehniških 257, medicinskih 80, biotehniških 97, družboslovnih 86, humanističnih ved 105 in za interdisciplinarno področje 35.

Strokovno telo za ocenjevanje mentorjev novih mladih raziskovalcev v letu 2008 in za ocenjevanje raziskovalnih projektov v letu 2008 je imenovalo domače in tuje recenzente. Skladno s predpisano metodologijo ocenjevanja je bila vsaka prijava poslana enemu domačemu in enemu tujemu recenzentu. Prijave je skupaj ocenjevalo 110 domačih in 100 tujih recenzentov.

Ocenjevanje prijav je potekalo skladno z Metodologijo ocenjevanja prijav za mentorje mladim raziskovalcem za leto 2008 in za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008, ki podrobno opredeljuje elemente, kriterije in kazalce ocenjevanja ter določa merila in način ocenjevanja prijav ter Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah v letu 2008 ter Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008.

V skladu s 33. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) je strokovno telo pripravilo predlog prednostne liste projektov za leto 2008, ki se uvrstijo v drugo fazo ocenjevanja, ki jo je direktor agencije posredoval Znanstvenemu svetu agencije v obravnavo in potrditev. Znanstveni svet agencije je oblikoval predlog liste projektov za leto 2008 , ki se uvrstijo v drugo fazo ocenjevanja in ga predlagal upravnemu odboru v sprejem.

Upravni odbor je na 41. seji dne 7. 11. 2007 s sklepom št. 430-31/2007-2452 sprejel 13 projektov, ki se neposredno predlagajo v sofinanciranje in 341 projektov, ki so bili uvrščeni v drugo fazo ocenjevanja.

Izbrani prijavitelji so bili z obvestilom o sklepu z dne 8. 11. 2007 pozvani, da oddajo razširjeno prijavo predloga projekta. Agencija je do roka prejela 347 razširjenih prijav, 7 nosilcev projektov je od prijave odstopilo.

V drugi fazi ocenjevanja je bilo v skladu z metodologijo 334 predlogov projektov poslanih v ocenjevanje 145 tujim recenzentom. Vsak predlog projekta sta ocenjevala dva tuja recenzenta.

Vsak vodja predlaganega projekta je po zaključku ocenjevanja prejel vse ocene svojega predloga projekta in mnenje recenzentov. Agencija je prijavitelje pozvala, da v roku treh dni vodje projektov pošljejo svoj komentar - odziv - na ocene in mnenje recenzentov.

V dneh od 9. 1. 2008 do 11. 1. 2008 je na panelu začasno strokovno telo skupaj s tujimi panelisti v prisotnosti opazovalcev (predsednikov znanstvenih svetov ved oziroma njihovih namestnikov) obravnavalo vse predloge projektov. Pri tem je bila zagotovljena vsa potrebna dokumentacija: ocene predlogov projektov, mnenja recenzentov, odziv - komentar - vodij predlaganih projektov na ocene in mnenja recenzentov, prijave projektov, metodologija, usmeritve in ocene zaključnih poročil projektov, ki so jih vodje predlaganih projektov zaključili v zadnjih treh letih. Posebej so morali obravnavati predloge projektov, pri katerih sta se oceni recenzentov močno razlikovali, posebej še v primerih, ko so na to v svojih odzivih opozorili vodje predlaganih projektov.

Na podlagi dokumentacije se je panel v takih primerih odločal, ali povprečje obeh ocen realno odraža vrednost predloga projekta, ali je pravilnejša višja ali nižja ocena.

Na podlagi doseženih in tako določenih ocen je panel razvrstil predloge projektov in z upoštevanjem razpoložljivih kapacitet po področjih izbral projekte za (so)financiranje. V skladu z metodologijo je izbral podoktorske projekte (približno 10% vseh izbranih v vedi) in odločil, ali je predlog za večji projekt utemeljen, ali predlaga, da se (so)financira kot manjši projekt. To odločitev je moral sprejeti tudi pri tistih 13 neposredno izbranih (odličnih) projektih, ki so bili predlagani kot večji projekti. Panel je upošteval usmeritve, da mora biti vsaj po en projekt izbran s področja energetike in narodnih manjšin. Panel ni mogel izbrati projekta, ki ga predlaga ena od akademij, ker je edini izbrani kandidat iz prvega kroga ocenjevanja v drugi fazi odstopil od prijave.

Panel je predlagal seznam izbranih projektov po vedah znanstvenemu svetu agencije.

Znanstveni svet agencije je na seji dne 21. 1. 2008 obravnaval predlog panela. V skladu z metodologijo je znanstveni svet agencije glede na dodatna razpoložljiva sredstva dodatno uvrstil manjše število projektov v izbor za (so)financiranje. Pri tem je upošteval dosežene ocene in razmerja sredstev med vedami.

Znanstveni svet agencije je v skladu s 33. členom pravilnika sprejel predlog finančno ovrednotenega seznama izbranih projektov za (so)financiranje v letu 2008 in ga posredoval v sprejem upravnemu odboru agencije.

Upravni odbor je sledil predlogu Znanstvenega sveta agencije in v skladu s 35. členom pravilnika odločil o izboru in (sofinanciranju) raziskovalnih projektov v letu 2008, kot je navedeno v izreku sklepa št. 430-31/2007-3933.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je vse raziskovalne organizacije in vodje projektov, ki so se prijavili na Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 2008 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 (Uradni list RS, št. 63/07) ( v nadaljevanju: javni razpis), in se uvrstili v drugi krog ocenjevanja, pisno obvestila o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov z razpisa v letu 2007 (druga faza ocenjevanja) z dne 30. 1. 2008. Prijavitelji so lahko v osmih dneh od prejema obvestila vložili pisno pritožbo. Agencija je v pritožbenem roku prejela 38 pritožb.

Skladno z 38. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS št. 12/05 in 49/05, v nadaljevanju: pravilnik) je direktor s sklepom številka 430-31/2007-3978 imenoval Komisijo za pripravo predloga odločitve o pritožbi zoper sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2008 (v nadaljevanju: komisija).

Komisija je preučila vse pritožbe in ugotovila, da je 25 pritožb pravočasnih in dovoljenih in vloženih s strani upravičene osebe, 4 pritožbe so prispele prepozno, 9 pa je poslal neupravičeni pritožnik. Komisija predlaga upravnemu odboru agencije, da 22 pravočasnih pritožb, ki izpolnjujejo formalne pogoje, zavrne, 4 nepravočasne in 9 pritožb neupravičenega pritožnika zavrže.

Pri odločanju je komisija upoštevala razpoložljiva sredstva in uvrstitev projektov v izbor za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2008 glede na doseženo število točk in dejstvo, da na oceno pritožba ni mogoča, ampak samo na očitno napako ali kršitev postopka.

Upravni odbor agencije je predlogu komisije v celoti sledil in 22 pritožb na predlog komisije zavrnil, 13 pritožb zavrgel in 3 pritožbam ugodil. Agencija bo vsakemu pritožniku izdala individualno obvestilo o odločitvi o pritožbi.

Glede na navedeno je upravni odbor agencije, na predlog komisije, skladno z 38. členom pravilnika, sprejel sklep št. 430-31/2007-3993 o izboru in (so)financiranju raziskovalnih projektov v letu 2008.

Priloga: