Raziskovalni projekti

Novice, obvestila

Obvestilo o rezultatih Dodatnega javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007

(Uradni list RS, št. 21/07)

Upravni odbor agencije je na 37. redni seji dne 30. 5. 2007 sprejel sklep št. 430-15/2007-341 o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2007. V priloženem seznamu so navedeni izbrani in neizbrani projekti po tipu (tematsko usmerjeni in splošni temeljni in aplikativni projekti ter podoktorski projekti) in po vedah. Neizbrani projekti so navedeni samo z zaporedno številko prijave in šifro projekta.

Obrazložitev:

Na Dodatni javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 (Uradni list RS, št. 21/07 z dne 9. 3. 2007, v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je prispelo 320 prijav predlogov projektov. V skladu s 17. členom Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06, v nadaljevanju: pravilnik) je bila za odpiranje in pregled prijav imenovana Komisija za odpiranje prijav (v nadaljevanju: komisija). Komisija je ugotavljala pravilno označenost, pravočasnost in popolnost prijav, upravičenost prijavitelja (formalni pregled prijav) ter izpolnjevanje pogojev v skladu z določbami pravilnika in javnega razpisa. Dvanajst (12) prijav ni izpolnjevalo pogojev javnega razpisa oz. so prispele prepozno in so bile zavržene s sklepom direktorja agencije. Ostalih 308 prijav je bilo posredovanih v evalvacijski postopek.

Evalvacijski postopek je koordinirala in organizirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu z določbami pravilnika in usmeritev. Domači in tuji recenzenti so pri ocenjevanju predlogov projektov upoštevali določbe Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis (v nadaljevanju: metodologija), ki jo je predhodno potrdil Znanstveni svet agencije.

Na podlagi izvedenega evalvacijskega postopka je Znanstveni svet agencije na svoji 32. seji dne 21. 5. 2007 obravnaval predloge vseh list po tipih projektov in po vedah. Znanstveni svet agencije je v skladu s 33. členom pravilnika in določili metodologije sprejel predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor raziskovalnih projektov za (so)financiranje za leto 2007 ter ga posredoval v sprejem Upravnemu odboru agencije.

Upravni odbor agencije je sledil predlogu Znanstvenega sveta agencije in v skladu s 35. členom pravilnika odločil o izboru in (so)financiranju raziskovalnih projektov za leto 2007 s sklepom št. 430-15/2007-341.

Priloga:

  • Seznam izbranih in neizbranih prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2007