Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.22/06-uradno prečiščeno besedilo 1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), četrtega odstavka 25. člena in devetega odstavka 67.a člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20) in Sklepa o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, št. 6316-8/2020-197 (v nadaljevanju: sklep ZSA), ki ga je na 2. redni seji, dne 14. 9. 2020, sprejel Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenje, v zadevi Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov v zvezi s pandemijo COVID-19, št. 6316-8/2020-5, je v. d. direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: v. d. direktorja agencije) sprejel Sklep o izboru prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v zvezi s pandemijo COVID-19, št. 6316-8/2020-201 z dne 18. 9. 2020 (v nadaljevanju: sklep v. d. direktorja).

Prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnih programov, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), so bila na podlagi sklepa v. d. direktorja dne 22. 9. 2020 poslana individualna obvestila.

Prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnih programov, ki nimajo statusa JRO (v nadaljevanju: RO s koncesijo), je na podlagi sklepa ZSA ministrica, pristojna za znanost, dne 3. 11. 2020 izdala odločbe o povečanju financiranja raziskovalnega programa oz. odločbe o zavrnitvi prijave.

Za prijave za povečanje financiranja raziskovalnih programov, ki jih izvajajo JRO in RO s koncesijo, so bila individualna obvestila o sklepu v. d. direktorja JRO poslana po izdaji odločb ministrice, pristojne za znanost, dne 6. 11. 2020.

Rezultati javnega poziva so objavljeni v priloženi tabeli. Neizbrane prijave so navedene z zaporedno številko prijave.

Povečanje financiranja se za izbrane prijave raziskovalnih programov izvede za leti 2020 in 2021.

 

Prilogi: