Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019 ter Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019 (delni rezultati - samo za JRO)

I. JAVNI POZIV IN JAVNI RAZPIS – SKLEP ZSA

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ZSA) je na 13. redni seji, dne 14. 10. 2019, v zadevi Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019 (v nadaljevanju: javni poziv) in zadevi Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019 (Uradni list RS, št. 11/19; v nadaljevanju: javni razpis), sprejel Sklep o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov, št. 6316-1/2019-148 (v nadaljevanju: sklep ZSA po prvem koraku).


II. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV ZNOTRAJ RO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je v skladu s 74. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in sklepom ZSA po prvem koraku v sredini oktobra 2019 pozvala k prerazporeditvi sredstev na druge raziskovalne programe iste raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO). Agencija je pozvala tiste RO, ki so jim po zaključenem postopku iz 73. člena pravilnika o postopkih ostala nerazporejena sredstva zaradi predloga ZSA za zavrnitev prijave raziskovalnega programa ali zmanjšanja obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so predmet javnega poziva oziroma javnega razpisa in pri vrednotenju programskih skupin v letu 2019 niso dosegli nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju iz 67. člena pravilnika o postopkih, RO pa v letu 2019 izvaja več kot en raziskovalni program.

Pravočasne predloge o prerazporeditvi sredstev je ZSA obravnaval na 15. redni seji, dne 18. 11. 2019, in sprejel Sklep o predlogu prerazporeditve sredstev raziskovalnim programom, št. 6316-1/2019-168 (v nadaljevanju: sklep ZSA po drugem koraku).


III. JAVNI POZIV – SKLEP V. D. DIREKTORJA AGENCIJE

V. d. direktorja agencije je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku sprejel Sklep o izboru prijav in prerazporeditvi sredstev raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacijj, št. 6316-1/2019-170 z dne 20. 11. 2019 (v nadaljevanju: sklep direktorja), na podlagi katerega so bila prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnega programa, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), dne 22. 11. 2019 poslana individualna obvestila.

Za prijave raziskovalnih programov, ki jih bodo izvajale le JRO, so rezultati (po že zaključenem prvem in drugem koraku določitve obsega financiranja raziskovalnih programov iz 73. člena pravilnika o postopkih) objavljeni v priloženi tabeli.

Za prijave, ki so jih na javni poziv in javni razpis oddale JRO in RO s koncesijo (t. i. koncesionarji) in za katere je s sklepom direktorja izbor prijav na javni poziv sprejet pod odložnim pogojem do izdaje koncesijskih odločb ministra, pristojnega za znanost, bodo rezultati na spletnih straneh agencije objavljeni po vročitvi koncesijskih odločb in izdaji individualnih obvestil JRO (predvidoma v prvi polovici decembra 2019).

Pri vsakem raziskovalnem programu JRO, ki je izbran v financiranje, so v priloženi tabeli navedeni osnovni podatki iz prijave raziskovalnega programa, skupna ocena prijave, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja/matične RO in izvajalcev raziskovalnega programa in cenovna kategorija.
 

IV. JAVNI RAZPIS - ODLOČBE MIZŠ

Prijaviteljem in izvajalcem raziskovalnega programa, ki nimajo statusa JRO, t. j. RO s koncesijo, bo na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku, odločbe izdal minister, pristojen za znanost, s katerimi bo podelil koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa oziroma izdal odločbo o zavrnitvi prijave na javni razpis.

Rezultati javnega poziva in javnega razpisa bodo v celoti objavljeni na spletnih straneh agencije po vročitvi koncesijskih odločb.
 

V. OBDOBJE FINANCIRANJA

Izbrane raziskovalne programe JRO bo agencija financirala za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2025.

 

Priloga: