Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij ter Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov

I. JAVNI POZIV IN JAVNI RAZPIS – SKLEP ZSA

Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ZSA) je na 15. redni seji, dne 1. 10. 2018, v zadevi Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij (v nadaljevanju: javni poziv) in zadevi Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 9/18; v nadaljevanju: javni razpis), sprejel Sklep o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov, št. 6316-1/2018-98 (v nadaljevanju: sklep ZSA po prvem koraku).
 

II. PRERAZPOREDITEV SREDSTEV ZNOTRAJ RO

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) je v skladu s 74. členom pravilnika o postopkih in sklepom ZSA po prvem koraku v začetku oktobra 2018 pozvala k prerazporeditvi sredstev na druge raziskovalne programe iste raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO) le tiste RO, katerim so po zaključenem postopku iz 73. člena pravilnika o postopkih ostala nerazporejena sredstva zaradi zavrnitve prijaveraziskovalnega programa ali zmanjšanja obsega financiranja raziskovalnih programov, ki so predmet javnega poziva oziroma javnega razpisa in pri vrednotenju programskih skupin v letu 2018 niso dosegli nobene ocene A pri znanstvenem in relevančnem kriteriju iz 67. člena pravilnika o postopkih, RO pa v letu 2018 izvaja več kot en raziskovalni program.

Pravočasne predloge o prerazporeditvi sredstev je ZSA obravnaval na 16. redni seji, dne 22. 10. 2018, in sprejel Sklep o predlogu prerazporeditve sredstev raziskovalnim programom, št. 6316-1/2018-117 (v nadaljevanju: sklep ZSA po drugem koraku). Obseg povečanja raziskovalnih programov, ki niso bili predmet ocenjevalnega postopka (financiranje se jim ne zaključi 31. 12. 2018), je razviden v tabeli »Prerazporeditev znotraj RO«.
 

III. JAVNI POZIV – SKLEP DIREKTORJA AGENCIJE

Direktor agencije je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku sprejel Sklep o izboru prijav in prerazporeditvi sredstev raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij, št. 6316-1/2018-121 z dne 29. 10. 2018 (v nadaljevanju: sklep direktorja).

Prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), so bila dne 2. 11. 2018 in 5. 11. 2018 poslana individualna obvestila o izboru prijav. Prijaviteljem, ki imajo status JRO, raziskovalni program pa izvaja tudi RO, ki ji je bila z odločbo ministra, pristojnega za znanost, podeljena koncesija za izvajanje raziskovalnega programa, so bila individualna obvestila o sklepu direktorja poslana 12. 12. 2018.

Pri vsakem raziskovalnem programu JRO, ki je izbran v financiranje, so v priloženi tabeli navedeni osnovni podatki iz prijave raziskovalnega programa, skupna ocena prijave, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja/matične raziskovalne organizacije in izvajalcev raziskovalnega programa, cenovna kategorija ter ocene A, B ali C za vsako merilo iz 67. člena pravilnika o postopkih.
 

IV. JAVNI RAZPIS - ODLOČBE MIZŠ

Prijaviteljem, ki nimajo statusa JRO (t. i. koncesionarji), je na podlagi sklepa ZSA po prvem koraku in sklepa ZSA po drugem koraku minister, pristojen za znanost, z odločbami podelil koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa oziroma izdal odločbo o zavrnitvi prijave. Odločbe so bile prijaviteljem poslane v začetku meseca decembra 2018.
 

V. REZULTATI JAVNEGA POZIVA IN JAVNEGA RAZPISA

Rezultati so objavljeni v tabeli »Rezultati javnega poziva in javnega razpisa«. Pri vsakem raziskovalnem programu, izbranem v financiranje, so poleg osnovnih podatkov o raziskovalnem programu navedeni naslednji podatki: skupna ocena prijave, letni obseg raziskovalnih ur prijavitelja/matične RO in izvajalcev raziskovalnega programa, cenovna kategorija ter rezultati vrednotenja programske skupine (ocene A, B ali C za znanstveni in relevančni kriterij iz 67. člena pravilnika o postopkih). Neizbrane prijave so navedene le z zaporedno številko prijave.
 

VI. OBDOBJE IN ZAČETEK FINANCIRANJA TER SKLENITEV POGODBE

Izbrani raziskovalni programi bodo financirani za obdobje šestih let, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024.

Agencija bo za izbrane raziskovalne programe matičnim RO in izvajalcem raziskovalnih programov poslala pogodbo o financiranju raziskovalnih programov v podpis v januarju 2019.

 

 

Prilogi: