Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov (za JRO)

Na podlagi 15. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov, št. 6316-7/2018-3 z dne 17. 5. 2018 ter Sklepa o predlogu izbora prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov, št. 6316-7/2018-291 z dne 17. 8. 2018 (v nadaljevanju: sklep ZSA), ki ga je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS sprejel na 5. dopisni seji v letu 2018, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS sprejel Sklep o izboru prijav raziskovalnih programov za povečanje financiranja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij, št. 6316-7/2018-293 z dne 20. 8. 2018 (v nadaljevanju: sklep direktorja).

Prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: JRO), so bila na podlagi sklepa direktorja dne 22. 8. 2018 poslana individualna obvestila o sklepu direktorja. Za prijave, katerih prijavitelj nima statusa JRO (v nadaljevanju: RO s koncesijo), vsaj en izvajalec raziskovalnega programa pa je JRO, bodo obvestila o sklepu direktorja poslana po izdaji odločb ministrice, pristojne za znanost.

Prijaviteljem RO s koncesijo bo na podlagi sklepa ZSA ministrica, pristojna za znanost, izdala odločbe o povečanju financiranja raziskovalnega programa oz. odločbe o zavrnitvi prijave predvidoma v začetku septembra 2018.

Rezultati javnega poziva bodo na spletnih straneh agencije objavljeni po izdaji odločb MIZŠ.

Povečanje financiranja se za izbrane raziskovalne programe JRO in RO s koncesijo izvede za leto 2018 in do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa.

Za raziskovalne programe, pri katerih se financiranje poveča za več kot 17 raziskovalnih ur letno, so prijavitelji (matične raziskovalne organizacije) dolžni v roku 15 dni od prejema obvestila o sklepu direktorja oz. odločbe pristojnega ministrstva agenciji (po pošti) posredovati dopolnjen program dela raziskovalnega programa za celotno obdobje dodatno odobrenih sredstev raziskovalnega programa, ki ga podpišeta vodja raziskovalnega programa in zakoniti zastopnik JRO oz. RO s koncesijo. Če raziskovalni program izvaja več izvajalcev, program dela za vse izvajalce raziskovalnega programa agenciji posreduje prijavitelj, pri čemer mora program dela podpisati tudi zakoniti zastopnik izvajalca raziskovalnega programa.