Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2014 ter Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

I. SPLOŠNO

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 28. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.; v nadaljevanju: pravilnik o postopkih), Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2014 (Uradni list RS, št. 21/14 in 33/14; v nadaljevanju: javni poziv), Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 21/14 in 33/14; v nadaljevanju: javni razpis) in predloga prednostnega seznama prijav, ki ga je oblikovalo Občasno strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2014 (v nadaljevanju: OST), na 4. seji, dne 26. 11. 2014, je Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) na 19. redni seji, dne 1. 12. 2014, z nadaljevanjem na 20. redni seji, dne 10. 12. 2014, sprejel Sklep o predlogu izbora prijav za financiranje raziskovalnih programov s predlogom prednostnega seznama prijav prednostnega seznama prijav, št. 6316-5/2014-328 z dne 16. 12. 2014 (v nadaljevanju: sklep ZSA). ZSA je v izbor za financiranje predlagal 176 prijav raziskovalnih programov, za katere so na proračunski postavki zagotovljena finančna sredstva in hkrati predlagal, da se 8 prijav ne uvrsti v izbor za financiranje.

II. OBVESTILA ARRS IN ODLOČBE MINISTRSTVA

Na podlagi sklepa ZSA je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 18. 12. 2014 sprejel Sklep o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov, št. 6316-5/2014-330, na podlagi katerega je ARRS javnim raziskovalnim organizacijam (v priloženi tabeli so navedene s kratico JRO), poslana individualna obvestila o izboru prijav. Na podlagi sklepa ZSA je ministrica, pristojna za znanost, tistim raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (v priloženi tabeli so navedene s kratico KONC), z odločbo podelila koncesijo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oz. zavrnila prijavo.

III. ZAČETEK FINANCIRANJA

Začetek financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2015.

IV. PRIKAZ REZULTATOV

V priloženi tabeli so pri vsakem raziskovalnem programu, ki je izbran v financiranje, poleg splošnih podatkov o raziskovalnem programu navedeni naslednji podatki: skupna ocena prijave, število let financiranja, cenovna kategorija, letni obseg raziskovalnih ur izvajalcev raziskovalnega programa in uvrstitve v skupine A, B ali C (kot rezultat vrednotenja programskih skupin).

Skladno s 3. odst. 27. člena pravilnika o postopkih so neizbrane prijave raziskovalnih programov v priloženi tabeli navedene le z zaporedno številko prijave.

 

Priloga: