Raziskovalni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012 ter Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12), Javnega poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012 (Uradni list RS, št. 47/12; v nadaljevanju: javni poziv), Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 47/12; v nadaljevanju: javni razpis) ter Sklepa o predlogu izbora prijav za financiranje raziskovalnih programov s predlogom prednostnega seznama prijav prednostnega seznama prijav, sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije, na 15. redni seji, dne 10. 12. 2012, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel sklep o izboru prijav za financiranje raziskovalnih programov na podlagi javnega poziva in javnega razpisa, št. 6316-1/2012-238 (v nadaljevanju: sklep direktorja).

Na podlagi sklepa direktorja so bila prijaviteljem, ki imajo status javne raziskovalne organizacije (oznaka le-teh v priloženi tabeli: JRO), v začetku januarja 2013 vročena individualna obvestila o sklepu.

Prijaviteljem, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije (oznaka le-teh v priloženi tabeli: KONC), je minister, pristojen za znanost, z odločbo podelil koncesijo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov.

Začetek financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. 1. 2013.
 

Priloga: