Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019

Rokovnik
Razpis

Vprašanja in odgovori:

Izraza »vodja« in »raziskovalec« sta zapisana v moški slovnični obliki in se uporabljata kot nevtralni izraz za moški in ženski spol.

V nadaljevanju so uporabljene naslednje kratice:

 

Kratica Pomen
RO raziskovalna organizacija
JRO javna raziskovalna organizacija (javni raziskovalni zavod ter univerza oziroma samostojnim visokošolskim zavodom, ki ga je ustanovila Republika Slovenija)
RO s koncesijo raziskovalna organizacija, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije (koncesionar)
JRZ javni raziskovalni zavod
FTE ekvivalent polne zaposlitve (izvajanje raziskovalne dejavnosti ene osebe za polni delovni čas za eno leto, kar pomeni 1700 efektivnih ur raziskovalnega dela)
 1. Kakšna je razlika med javnim pozivom in javnim razpisom za financiranje raziskovalnih programov, glede na to, da sta objavljena in se zaključita istočasno?

Razlika je v subjektu prijavitelja oziroma izvajalcev raziskovalnega programa. Prijavo na javni poziv odda matična raziskovalna organizacija/prijavitelj, ki ima status JRO. Prijavo na javni razpis odda matična raziskovalna organizacija/prijavitelj, ki ima status RO s koncesijo. Če prijavitelj v 10. točki prijavne vloge navede več RO, ki bodo izvajale raziskovalnih program, je treba oddati izjavo iz 13.3. točke javnega poziva oziroma javnega razpisa.

Javni poziv se objavi v skladu s sklepom direktorja agencije, javni razpis v skladu s sklepom ministra, pristojnega za znanost.

Javni poziv in javni razpis sta objavljena na spletnih straneh agencije, javni razpis tudi v Uradnem listu RS.

Prijavna vloga, ki je sestavni del pozivne oziroma razpisne dokumentacije, je v obeh primerih enaka.

 1. Dogovarjamo se o preoblikovanju raziskovalnega programa. Ali je možno razdružiti raziskovalni program in na kaj moramo biti pozorni?

Raziskovalni program je možno razdružiti. Gre za eno od oblik preoblikovanja raziskovalnega programa, ki je podrobneje določena v 4.2. točki javnega poziva in javnega razpisa. Predmet preoblikovanja so lahko tudi raziskovalni programi, ki se jim obdobje financiranja ne izteče v letu 2019..

V primeru razdružitve raziskovalnega programa se odda dve prijavi (lahko tudi več) tipa »Nova prijava – preoblikovanje programov«). V 9. točki prijavne vloge vsak prijavitelj navede predlagano število letnih raziskovalnih ur, pri čemer je treba upoštevati minimalni letni obseg financiranja raziskovalnih programov, tj. najmanj 2,5 FTE cenovne kategorije A za prijavo javnega raziskovalnega zavoda in najmanj 1 FTE cenovne kategorije A za prijavo drugih JRO oziroma RO s koncesijo. V isti točki prijave vloge prijavitelj navede raziskovalne programe, ki so predmet preoblikovanja ter navede razloge in način preoblikovanja.

Kot priponki k prijavi mora prijavitelj priložiti sporazum, sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2019 izvajajo raziskovalni program, ki je predmet preoblikovanja. S sporazumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raziskovalnih ur za celoten obseg preoblikovanega raziskovalnega programa. Stranka sporazuma mora biti tudi raziskovalna organizacija, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Namero o preoblikovanju raziskovalnega programa mora prijavitelj sporočiti agenciji do 20. 3. 2019, da agencija omogoči pripravo prijave v elektronski obliki preko portala eObrazci.

 1. Katere pogoje mora izpolnjevati vodja raziskovalnega programa? Kdaj morajo biti izpolnjeni?

Vodja raziskovalnega programa mora imeti doktorat znanosti in biti zaposlen pri prijavitelju ter v skladu s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in metodologijo (poglavje A. SPLOŠNO, točka III. Kvantitativni vstopni pogoji za mentorje, vodje raziskovalnih projektov in programov) izpolnjevati naslednje kvantitativne vstopne pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov:

 • dosegati minimalno 100 točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih. Vsaj ena objava mora biti v kategoriji 1. A, B, C oziroma za družboslovje in humanistiko lahko tudi v 2. A ali 3. A, B.
 • A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj. Osnovni pogoj za vodje raziskovalnih programov je: A1 ≥ A1 minimalni,CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ 0.

Pogoje za vodjo raziskovalnega programa bo agencija preverila na podlagi podatkov sistema SICRIS, razen citatov vodij raziskovalnih programov s področij družboslovnih in humanističnih ved na podlagi citata oziroma citatov, ki jih prijavitelj navede v prijavi, če podatek o citatih ni razviden iz sistema SICRIS. Ostale pogoje bo agencija preverila na podlagi podatkov iz evidenc agencije.

Pogoji za vodjo raziskovalnega programa morajo biti izpolnjeni na dan zaključka javnega poziva oziroma javnega razpisa, razen pogoja zaposlitve vodje pri prijavitelju, ki mora biti izpolnjen ob sklenitvi pogodbe o financiranju raziskovalnega programa in med izvajanjem raziskovalnega programa.

 1. Kakšni so minimalni pogoji glede ustreznosti sestave programske skupine? Kdaj morajo biti izpolnjeni?

Programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z doktoratom). Če se program izvaja na več RO, mora biti v programski skupini iz vsake RO najmanj en raziskovalec z doktoratom. Pogoj mora biti izpolnjen ob prijavi in med izvajanjem raziskovalnega programa.

Programska skupina mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih kvantitativnih pogojev (velja za vse vede):

 • dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0;
 • tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2≥ 25

Kvantitativne pogoje agencija preveri ob podpisu pogodbe za financiranje izbranega raziskovalnega programa, pri čemer se upošteva sestava programske skupine, navedena v prijavi.

 1. Ali lahko prijavitelj za vodjo raziskovalnega programa navede tudi raziskovalca, ki ob oddaji prijave ni zaposlen pri prijavitelju?

Da. Predlagani vodja mora biti pri prijavitelju zaposlen najkasneje ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega programa.

 1. Ali lahko posamezni član programske skupine sodeluje v dveh ali več raziskovalnih programih?

Ne. Posamezni član programske skupine lahko sodeluje le na enem raziskovalnem programu. V primeru, da je ob oddaji prijave posameznik član druge programske skupine, se prijavitelj z oddajo prijave zaveže, da bo predlaganega člana programske skupine ustrezno razbremenil oziroma zaposlil (glejte enajsto alinejo poglavja G. IZJAVE PRIJAVITELJA prijavne vloge).

 1. Ali je možno pri prijavi za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa kandidirati za večji obseg financiranja raziskovalnega programa od obstoječega?

Ne. Prijava za nadaljevanje financiranja raziskovalnega programa je možna le v enakem letnem obsegu financiranja raziskovalnega programa, ki velja za obdobje 1. 1. 2019–31. 12. 2019.

 1. V zadnjih petih letih je bila predlagana vodja raziskovalnega programa eno leto na porodniškem dopustu. Katere vrste odsotnosti in kje v prijavni vlogi lahko prijavitelj to navede?

Daljšo odsotnost (npr. porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, bolezenska odsotnost), ki je trajala nepretrgoma najmanj tri mesece, prijavitelj navede v 12. točki prijavne vloge.

 1. Ali v programski skupini lahko sodelujejo raziskovalci brez raziskovalnih ur?

Ne. Minimalna letna obremenitev raziskovalca je 0,1 FTE oziroma 17 raziskovalnih ur.

 1. Kateri člani programske skupine lahko sodelujejo le z 0 raziskovalnimi urami?

V programski skupini lahko z 0 raziskovalnimi urami sodelujejo mladi raziskovalci, doktorandi, vodje podoktorskih projektov in direktorji javni raziskovalnih zavodov, ki so zaposleni v raziskovalni organizaciji, ki izvaja raziskovalni programi in so financirani iz drugih virov ter upokojeni raziskovalci.

 1. Ali lahko prijavitelj za člana programske skupine navede raziskovalca, ki ob oddaji prijave nima številke raziskovalca?

Da. Predlagani član programske skupine mora biti v prijavni vlogi vpisan z evidenčno številko iz evidence raziskovalcev, ki jo vodi agencija. V primeru, da raziskovalec nima svoje evidenčne številke, mora prijavitelj agenciji poslati:

 • zahtevek za pridobitev evidenčne številke raziskovalca,
 • obrazec Podatki o raziskovalcu (ARRS-ZOP-02/2018-1), ki mora biti podpisan s strani zastopnika prijavitelja in predvidenega raziskovalca,
 • izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo prijavitelj imenovanega kandidata, v primeru odobritve raziskovalnega programa zaposlil in navedbo javnega poziva oziroma javnega razpisa ter naslov raziskovalnega programa.

Na podlagi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi evidenčna številka. Po pridobitvi evidenčne številke mora raziskovalec čim prej oziroma najkasneje do zaključka javnega poziva/razpisa poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS/SICRIS.

 1.  V sklopu poglavja E (33. točka prijave) pripravljamo predstavitev raziskovalnega programa za ocenjevanje prijave po kriteriju »Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost«, katere sestavni del je tudi časovni prikaz aktivnosti po letih. Za koliko let pripravimo časovni prikaz?

Obdobje financiranja izbranih raziskovalnih programov bo od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2025, zato časovni prikaz aktivnosti predlaganega programa dela raziskovalnega programa zajema 6 let.

 1. V katerih primerih je treba ob prijavi oddati sporazum? Kdo in na kakšen način to stori?

Sporazum sklenjen med vsemi izvajalci, ki v letu 2019 izvajajo raziskovalni program, je treba oddati pri prijavah tipa »Nadaljevanje obstoječega programa« in »Nova prijava – preoblikovanje programov«.

Predmet sporazuma je določitev letne razporeditve raziskovalnih ur med prijaviteljem in izvajalci raziskovalnega programa. Stranka sporazuma mora biti tudi RO, ki v naslednjem obdobju financiranja ne bo več izvajala raziskovalnega programa.

Skeniran sporazum odda prijavitelj kot priponko k prijavni vlogi.

 1. V katerih primerih je treba oddati izjavo iz 13.3. točke javnega poziva oziroma javnega razpisa? Kdo in na kakšen način to stori?

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga poleg prijavitelja izvaja/ta/jo tudi druga/drugi/druge RO, mora prijavitelj oddati izpolnjeno in žigosano izjavo z lastnoročnimi podpisi zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vseh izvajalcev raziskovalnega programa, navedenih v 10. točki prijave.

Izjavo je treba oddati v glavni pisarni agencije ali poslati na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Na ovojnici je treba navesti oznako »Javni poziv/razpis za raziskovalne programe – izjava«.

Rok za oddajo izjave je do vključno 4. 4. 2019 do 14:00 (upošteva se poštni žig).

 1. Kje lahko preverimo, v kateri fazi je postopek izvedbe javnega poziva oziroma javnega razpisa?

Okvirni datumi so objavljeni v rokovnikih:

 1. Ali je v 5. točki prijavne vloge možna sprememba raziskovalnega področja pri tipu prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«?

Da. Ko odprete prijavo, je izpisano primarno raziskovalno področje, ki je bilo navedeno ob zadnji prijavi raziskovalnega programa. Raziskovalno področje lahko spremenite ali spremenite delež med obstoječima, če je izbrano tudi dodatno raziskovalno področje.

 1. Katero obdobje velja v 20. točki prijavne vloge?

  Za vse točke, kjer obdobje ni navedeno, velja za zadnje petletno obdobje oz. zadnje obdobje financiranja raziskovalnega programa.

   

 2. Ali je v 3. točki prijavne vloge možna sprememba naslova raziskovalnega programa?

  Naslov raziskovalnega programa pri tipu prijave »Nadaljevanje obstoječega programa« lahko spremenite ali dopolnite.

   

 3. Ali je potrebno v 21. točki prijavne vloge pri rubriki »Podatki o projektu« podati tudi kratek opis vašega dela navedenega projekta?

  Da.

   

 4. Ali lahko v programsko skupino (v Prilogo A oz. Prilogo B prijavne vloge) vpišemo tudi doktorande, ki niso financirani iz sredstev ARRS?

  Da, označite jih lahko z »MR«, v komentarju v 30.2. točki prijavne vloge to na kratko pojasnite.