Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), na podlagi 11. in 67. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17), 22.a člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 67/17) in Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št.6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41, z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42 z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018  objavlja

Javni poziv za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija).
 

 1. Predmet javnega poziva

Predmet Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih programov (v nadaljevanju: javni poziv) je dodatno financiranje raziskovalnih programov za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti.

 1. Subjekti javnega poziva

Javni poziv je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljevanju: JRO) in raziskovalnim organizacijam s podeljeno koncesijo za izvajanje raziskovalnega programa (v nadaljevanju: RO s koncesijo), ki imajo za leto 2018 odobreno financiranje raziskovalnih programov.

Agencija poziva matične raziskovalne organizacije (JRO in RO s koncesijo), ki so kot upravičen subjekt javnega poziva opredeljene v prejšnjem odstavku te točke javnega poziva, da oddajo prijavo za povečanje financiranja raziskovalnih programov v letu 2018. Prijava matične raziskovalne organizacije se šteje kot prijava za vse izvajalce posameznega raziskovalnega programa.

 1. Kriteriji, kazalniki in merila za vrednotenje

Kriteriji, kazalniki in merila za vrednotenje programskih skupin so določeni v 67. členu Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in konkretizirani v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42, z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018 (v nadaljevanju: metodologija), v poglavju H. Raziskovalni programi.

Povečanje financiranja raziskovalnih programov temelji na vrednotenju programskih skupin, pri čemer se uporabljata dva kriterija in sicer:

 • znanstvena odličnost raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znanstveni kriterij);
 • relevantnost dosežkov raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni kriterij).

Za ocenjevanje po znanstvenem kriteriju se uporabljata naslednja kazalnika:

 • Skupna ocena raziskovalnega programa (v nadaljevanju: kazalnik 1.9.);
 • Sredstva, pridobljena od agencije za izvajanje raziskovalnih projektov (v nadaljevanju: kazalnik 1.10.).

Za ocenjevanje po relevančnem kriteriju se uporablja kazalnik:

 • Sredstva iz drugih virov (ocena A3) (v nadaljevanju: kazalnik 2.1.).

Sredstva, ki se spremljajo s kazalnikoma 1.10. in 2.1., se vrednotijo relativno glede na sredstva za financiranje posamezne programske skupine. Sredstva iz drugih virov, upoštevana nominalno, se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir in sicer:

 • sredstva iz projektov za gospodarstvo – GOSP;
 • sredstva iz projektov EU in drugih mednarodnih projektov – MED;
 • sredstva, pridobljena iz državnega oziroma občinskih proračunov in drugih javnih virov - MIN.

Pri kazalnikih 1.10. in 2.1. se merila vrednotijo za zadnje petletno obdobje pred letom objave tega javnega poziva (2013–2017). Če je obdobje financiranja raziskovalnega programa krajše od petih let, se upošteva ustrezno krajše obdobje. Pri raziskovalnih programih, ki so bili predmet preoblikovanja, se upoštevajo tudi sredstva raziskovalnih programov pred preoblikovanjem.

Pri kazalniku 1.10. se kot sredstva agencije za izvajanje raziskovalnega projekta upošteva sredstva, preračunana iz raziskovalnih ur iz PRU obrazcev raziskovalnih projektov, ki jih je imel posamezni član programske skupine znotraj raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki izvaja raziskovalni program.

Pri kazalniku 2.1. se upoštevajo podatki o sredstvih, pridobljenih iz pozivov za Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS (ocena A3) za člane posamezne programske skupine v okviru RO, ki izvaja raziskovalni program.

Agencija izračuna povprečne vrednosti meril za vsako vedo v Republiki Sloveniji. Do povečanja sredstev so upravičene le tiste programske skupine, ki so nadpovprečne v Republiki Sloveniji glede na vedo, v kateri delujejo. Raziskovalnemu programu se za vsako merilo posebej dodeli ocena A, B ali C. Razpon vrednosti merila je določen v metodologiji. Do povečanja financiranja so za obdobje od 1. 1. 2018 do izteka financiranja posameznega raziskovalnega programa upravičene programske skupine, ki imajo oceno A po najmanj enem merilu znanstvenega in najmanj enem merilu relevančnega kriterija. Če ima programska skupina oceno A po merilu, s katerim ugotavljamo kazalnik 1.10., se sredstva lahko povečajo največ do povprečne vrednosti tega merila, vendar ne več kot za 50 odstotkov pogodbene vrednosti v letu 2018. Na temelju merila, s katerim ugotavljamo kazalnik 1.9., se sredstva lahko povečajo za največ 10 odstotkov pogodbene vrednosti v letu 2018. Če ima programska skupina ocene A po obeh merilih znanstvenega kriterija, se za izračun povečanja uporabi tisto, ki je zanjo ugodnejša.

Dodatno financiranje raziskovalnih programov je sorazmerno največjemu možnemu povečanju glede na merili 1.10. in 1.9. ter glede na predvideni obseg razpoložljivih sredstev tega javnega poziva. Če bi ta izračun za katerega od raziskovalnih programov pomenil povečanje za več kot 50 odstotkov, se temu programu dodeli povečanje v višini 50 odstotkov, preostala sredstva pa se sorazmerno dodeli med ostale raziskovalne programe.

Agencija pripravi za Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) predlog ocen za raziskovalni program. Če raziskovalni program, ki je upravičen do dodatnega financiranja po prejšnjem odstavku, izvaja več RO, agencija razdeli dodatna sredstva sorazmerno z obstoječo delitvijo sredstev med RO v letu 2018. Sklep o višini dodatnega financiranja za posamezni raziskovalni program za posamezno RO sprejme direktor na predlog ZSA. Odločbo o dodatnem financiranju za RO s koncesijo na predlog ZSA sprejme minister, pristojen za znanost, v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti. Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za financiranje raziskovalnih programov.

 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva

Predvideni obseg razpoložljivih sredstev za povečanje financiranja raziskovalnih programov za leto 2018 znaša 2.200.000,00 EUR. Javni poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za programsko financiranje.

 1. Obdobje financiranja

Predvideno obdobje financiranja raziskovalnih programov v povečanem obsegu sredstev je od 1. 1. 2018 in do izteka financiranja raziskovalnega programa.

 1. Pozivna dokumentacija in pravne podlage

Pozivna dokumentacija in pravne podlage vsebujejo naslednje dokumente:

 • Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava-Povecanje-2018: Prijava za povečanje financiranja raziskovalnega programa;
 • Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);
 • Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 67/17) in
 • Metodologija ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-38 z dne 5. 6. 2017 – uradno prečiščeno besedilo, št. 6319-2/2013-39 z dne 11. 12. 2017, št. 6319-2/2013-40 z dne 22. 1. 2018, št. 6319-2/2013-41 z dne 1. 2. 2018, št. 6319-2/2013-42, z dne 19. 2. 2018, št. 6319-2/2013-43 z dne 5. 3. 2018 in št. 6319-2/2013-44 z dne 14. 5. 2018, v poglavju H. Raziskovalni programi.

Navedeni dokumenti so sestavni del pozivne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

 1. Način, oblika in rok za oddajo prijav

Matična raziskovalna organizacija, ki v letu 2018 izvaja raziskovalni program, odobren s strani agencije oziroma z veljavno koncesijsko odločbo, lahko na javni poziv posreduje prijavo za povečanje financiranja raziskovalnega programa. Če se raziskovalni program izvaja na dveh ali več RO, prijavo odda le matična raziskovalna organizacija.

Če se raziskovalni program izvaja na več RO, vodja raziskovalnega programa in predstojnik prijavitelja (matične raziskovalne organizacije) s podpisom prijave zagotavljata, da so o oddaji prijave za povečanje financiranja raziskovalnega programa seznanjeni in se z njo strinjajo vsi izvajalci raziskovalnega programa.

Prijavo na javni poziv se izpolni na Obrazcu ARRS-RPROG-JP-Prijava-Povecanje-2018 in odda v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA ZA POVEČANJE PROGRAMA", nazivom in naslovom prijavitelja (matične raziskovalne organizacije), na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, če prispe v glavno pisarno agencije do 5. 6. 2018 do 14. ure ali če je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 5. 6. 2018 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

Prijava mora biti podpisana s strani vodje raziskovalnega programa in predstojnika matične raziskovalne organizacije ter žigosana.

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 7. 6. 2018 ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih in prepozno oddanih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v mesecu juliju 2018.

 1. Program dela

Za raziskovalne programe, pri katerih se financiranje poveča za več kot 17 raziskovalnih ur letno, so matične raziskovalne organizacije dolžne agenciji predložiti dopolnjen program dela za dodatno odobrena sredstva za izvajanje raziskovalnih programov v roku 15 dni od prejema sklepa oziroma odločbe o višini dodatnih sredstev.

 1. Kontaktne osebe

Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktne osebe so Ernesta Mlakar (tel.: 01/400-59-74), Silvia Bodanec (tel.: 01/400-59-34) in Ana Jakopin (tel.: 01/400-59-31).

 

Številka: 6316-7/2018-3
Datum: 17. 5. 2018

Prof. dr. József Györkös,
direktor

Objavljeno na spletni strani agencije dne 18. 5. 2018 ob 12:00.

 

Pozivna dokumentacija: