Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3

Uvodno pojasnilo:

Podatki o vpetosti članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3 se zbirajo s pozivom ARRS in ob posameznih razpisih oddaja podatkov (obrazcev) ni več možna.

Za raziskovalce, ki niso člani nobene programske skupine, se podatki o vpetosti ne zbirajo z omenjenim pozivom, temveč bomo podatke o vpetosti, ki jih ARRS potrebuje za izvedbo evalvacije raziskovalne dejavnosti v okviru posameznega javnega razpisa, pridobili ob konkretnem javnem razpisu, v skladu z njegovimi pogoji.

Na spletni povezavi http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/gradivo/obrazci/20/vpetost-K-A3-2020.asp je zaradi izraženega interesa univerzitetnih pedagoških sodelavcev za potrebe habilitacijskih postopkov objavljen obrazec za informativni izračun ocene A3. Ta obrazec se ne pošilja na ARRS in na podlagi tega obrazca ni možno pridobiti ocene A3 oz. je vpisati v SICRIS.

Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-A-AL/2020, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2020 in ARRS-RPROG-VPETOST-E-EL/20120

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je 22. 6. 2020 po elektronski pošti predstojnikom raziskovalnih organizacij razposlala obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-AL/2020 "Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS". V obrazcih so že navedeni člani posameznih programskih skupin (stanje: kadarkoli v letu 2019, t. j. navedba članov - raziskovalcev, ki so bili kadarkoli v letu 2019 vključeni v programsko skupino). Raziskovalne organizacije so v izpolnjevanje prejele tudi obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-AL/2020, ki je izdelan za toliko programskih skupin, kolikor jih je na posamezni raziskovalni organizaciji, in na kateremu raziskovalne organizacije podajo podatke o listinah, ki so podlaga za prikazana sredstva na obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-AL/2020.

Obrazec C se lahko uporabi le za raziskovalce, ki so bili v letu 2019 prvič člani programske skupine, torej v primeru, če raziskovalec do leta 2019 ni bil vključen v nobeno programsko skupino (niti v nobeno programsko skupino zunaj raziskovalne organizacije). V tem primeru se lahko za štiriletno obdobje 2015–2018 izpolni obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-C/2020 ter se ga opremi z naslovom in podpisniki raziskovalne organizacije.

Obrazca E in EL lahko uporabite le v primeru, če je bil raziskovalec, ki je bil v letu 2019 član programske skupine, v tem letu zaposlen tudi v drugih raziskovalnih organizacijah in tam ni član programske skupine. V tem primeru je potrebno za leto 2019 ločeno izpolniti obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-E/2020 in ARRS-RPROG-VPETOST-EL/2020 ter ju opremiti z naslovom in podpisniki raziskovalne organizacije dodatne zaposlitve.

Podrobnejša pojasnila za izpolnjevanje obrazcev so v prilogi.

Vodja raziskovalnega programa mora poskrbeti, da v primeru sodelujočih raziskovalnih organizacij le-te izpolnijo obrazce in jih pošljejo na ARRS.

Raziskovalne organizacije obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A-AL/2020, ARRS-RPROG-VPETOST-C/2020, in ARRS-RPROG-VPETOST-E-EL/2020 podpisane, žigosane in datirane pošljejo najkasneje do 20. 7. 2020 na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Raziskovalne organizacije pošljejo obrazce tudi po elektronski pošti - obvezno v obliki Excel najkasneje do 20. 7. 2020 na naslov vpetostA3-2020@arrs.si, z navedbo raziskovalne organizacije / programske skupine v zadevi e-sporočila. Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči odgovorna oseba raziskovalne organizacije s svojim lastnoročnim podpisom.

Navedeni rok za oddajo obrazcev ne bo podaljšan, in sicer zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti agencije, povezanih z uporabo podatkov o A3.

Za raziskovalne organizacije, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo agencija štela, da člani programskih skupin v letu 2019 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za pretekla leta.

Raziskovalne organizacije pri oddaji podatkov zagotavljajo usklajenost podatkov z veljavnim Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Podatki o vpetosti članov programskih skupin se zbira s tem pozivom in ob posameznih razpisih oddaja ni več možna.

Posredovanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST-D/2020 in ARRS-RPROG-VPETOST-DL/2020

Obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-D/2020 skupaj z obrazci ARRS-RPROG-VPETOST-DL/2020 se ne zbirajo s tem pozivom, ampak se pošiljajo ob posameznem javnem razpisu, in sicer za raziskovalce, ki niso člani programske skupine, v skladu s pogoji javnega razpisa.
 

Priloge:

  • Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST:
  • Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-C/2020:
  • Obrazca ARRS-RPROG-VPETOST-E/2020 in ARRS-RPROG-VPETOST-EL/2020, ki sta združena v datoteki ARRS-RPROG-VPETOST-E-EL /2020: