Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2021« v letu 2021

Rokovnik
Razpis
 1. Na portalu eObrazci ne vidimo možnosti oddaje prijave. Na kakšen način oddamo prijavo na javni razpis?
  Prijave ni možno oddati preko elektronskega prijavnega sistema, tj. portala eObrazci. Prijava se odda v tiskani in elektronski obliki, način in oblika prijave pa sta podrobneje navedena v 9. točki javnega razpisa.
   
 2. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
   
 3. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v prijavni vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), vpišite v točko 25 prijavne vloge.
   
 4. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.
   
 5. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Ne, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.
   
 6. Ali lahko za vodjo projekta kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici?
  Za vodjo projekta lahko kandidira tudi raziskovalec, ki trenutno še ni zaposlen v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V primeru odobritve projekta mora biti vodja projekta zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.
   
 7. Ali projekt lahko prijavi le ena raziskovalna organizacija?
  Da.
   
 8. Ali v prijavnem obrazcu vpisujem podatke v polju pri 24. točki (Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta) tudi, če v točki 7 ne navedem področje družboslovje ali humanistika?
  Vnosno polje je pri 24. točki samo za projekte s področij humanistike in družboslovja. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato za ostale vede vnosnega polja ne izpolnjujete.
   
 9. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta določa, da vodja aplikativnega projekta izpolnjuje ta pogoj, če:
  • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
  • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ) ali
  • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 21. točke prijave na razpis.
 

 1. Ali lahko kot vodja projekta nastopa raziskovalec, ki ni slovenski državljan?
  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev. Raziskovalec mora za prijavo na razpis biti vpisan v evidenco agencije in mora imeti evidenčno številko.
   
 2. V katerem primeru moram oddati obrazec za vpetost?
  Na letošnjem razpisu obrazca ni potrebno oddati, saj je A3 minimalni za vodje vseh projektov enak 0.
   
 3. Ali lahko raziskovalec sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa?
  Raziskovalec lahko sodeluje v več projektnih skupinah prijavnih vlog v okviru enega razpisa, vendar je treba upoštevati izjave, ki jih prijavitelj z oddajo potrdi, in sicer:
  • so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
  • bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno razbremenili/zaposlili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;
  • da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja projekta sodelovali na projektu;
    
 4. Ali se izpolnjevanje pogoja za projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na razpis poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2011 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2011 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.
   
 5. Kje lahko preverimo, v kateri fazi je postopek izvedbe javnega razpisa?
  Okvirni datumi so objavljeni v rokovniku za javni razpis na spletnem naslovu: http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/21/razp-crp-21.asp?Rokovnik=Da
   
 6. Ali sta tiskana Prijavna vloga in obrazec ARRS-RPROJ-CRP-DP-2021 lahko digitalno podpisana?
  Da.
   
 7. Ali v elektronski obliki prijavitelj odda Prijavno vlogo in obrazec ARRS-RPROJ-CRP-DP-2021 v pdf ali Word obliki?
  V Word obliki.